กทม. ขยายเวลาชำระเงิน ภาษีที่ดิน 2565 ถึง มิ.ย. 2565

ทั่วไป

19,120 VIEWS

กทม. ขยายเวลาชำระเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จากเดิมสิ้นสุด เมษายน 2565 ให้ขยายเวลาชำระได้ถึง มิถุนายน 2565

22 กุมภาพันธ์ 2565 – เว็บไซต์กรุงเทพมหานคร เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์การขยายเวลาเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดย นางสุธาทิพย์ สนเอี่ยม รองปลัดกรุงเทพมหานคร(กทม.) แจ้งว่า กทม.ได้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ดังนี้

ขยายเวลาชำระเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ขยายเวลาชำระเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จากเมษายน 2565 เป็น มิถุนายน 2565

 1. ขยายกำหนดเวลาการชำระภาษีตามแบบแจ้งการประเมินภาษี จากภายในเดือนเมษายน 2565 >> เป็นภายในเดือนมิถุนายน 2565
 2. ขยายกำหนดเวลาการผ่อนชำระภาษี ดังนี้
  • งวดที่ 1 จากภายในเดือนเมษายน 2565 >> เป็นภายในเดือนมิถุนายน 2565
  • งวดที่2 จากภายในเดือนพฤษภาคม 2565 >> เป็นภายในเดือนกรกฎาคม 2565 และ
  • งวดที่ 3 จากภายในเดือนมิถุนายน 2565 >> เป็นภายในเดือนสิงหาคม 2565

ขยายกำหนดเวลาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ออกไปอีก 2 เดือนด้วย

 1. ขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อประกาศ พร้อมทั้งจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบ จากภายในเดือนมกราคม 2565 >> เป็นภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2565
 2. ขยายกำหนดเวลาการประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี จากก่อนวันที่ 16 มีนาคม 2565 >> เป็นก่อนวันที่ 16 เมษายน 2565
 3. ขยายกำหนดเวลาการแจ้งการประเมินภาษี โดยส่งแบบประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษี จากภายในเดือนมีนาคม 2565 >> เป็นภายในเดือนเมษายน 2565
 4. ขยายกำหนดเวลาการมีหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษีที่มีภาษีค้างชำระ จากภายในเดือนพฤษภาคม 2565 >> เป็นภายในเดือนกรกฎาคม 2565
 5. ขยายกำหนดเวลาการแจ้งรายการภาษีค้างชำระให้สำนักงานที่ดินหรือสำนักงานที่ดินสาขาทราบ จากภายในเดือนมิถุนายน 2565 >> เป็นภายในเดือนสิงหาคม 2565

ติดต่อสอบถามกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขยายเวลาชำระเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ กองรายได้ สำนักการคลัง โทร. 02-224-8266 หรือฝ่ายรายได้ สำนักงานเขต ทั้ง 50 เขต

ขยายเวลาชำระเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)