ครม.เห็นชอบเปลี่ยนชื่อเมืองหลวง Bangkok เป็น Krung Thep Maha Nakhon

ทั่วไป

ครม. เห็นชอบ เปลี่ยนชื่อเมืองหลวงของประเทศไทย Bangkok เป็น Krung Thep Maha Nakhon ตามหลักการออกเสียง ตามที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาเสนอ

15 กุมภาพันธ์ 2565 – ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบในหลักการร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องกำหนดชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปกครอง และเมืองหลวง ตามที่สำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานราชบัณฑิตยสภาเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยให้รับข้อสังเกตของกระทรวงการต่างประเทศไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดำเนินการต่อไปได้

ปรับปรุงการเขียนชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปกครอง และเมืองหลวง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน

ทั้งนี้ สำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานราชบัณฑิตยสภาเสนอว่า

  1. สำนักงานราชบัณฑิตยสภา โดยคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมชื่อภูมิศาสตร์สากลได้ปรับปรุงการเขียนชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปกครอง และเมืองหลวง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน และเสนอคณะรัฐมนตรีจัดทำประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเพิ่มเติม แต่ปัจจุบันมีชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปกครอง และเมืองหลวงเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครอง สถานะ และเขตการปกครองบางประเทศหรือบางเขตการปกครองได้ย้ายที่ตั้งและเปลี่ยนชื่อเมืองหลวง ประกอบกับสำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาต่างประเทศและมีการประกาศใช้หลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาต่างประเทศเพิ่มเติม
  2. สำนักงานราชบัณฑิตยสภาโดยคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมชื่อภูมิศาสตร์สากลได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการกำหนดชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปกครอง และเมืองหลวง ให้ถูกต้องและชัดเจนโดยมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชาจากกระทรวงการต่างประเทศร่วมพิจารณาด้วย เพื่อให้ส่วนราชการนำการกำหนดชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปกครอง และเมืองหลวงดังกล่าวไปใช้ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและสอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน จึงได้เสนอร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง กำหนดชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปกครอง และเมืองหลวง มาเพื่อดำเนินการ

ราชบัณฑิตสภา เสนอปรับปรุงแก้ไขชื่อเรียกประเทศ เมืองหลวง ให้ถูกต้องชัดเจน

ยกเลิกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดชื่อประเทศ ดินแดนเขตการปกครอง และเมืองหลวง ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน .. 2544 และให้ใช้ประกาศสำนักงานราชบัณฑิตยสภา เรื่อง กำหนดชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปกครอง และเมืองหลวง ลงวันที่ 1 กันยายน .. 2564 เพื่อปรับปรุงแก้ไขการกำหนดชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปกครอง และเมืองหลวง เช่น

  • เมืองหลวงของประเทศไทย ให้แก้ไขจาก “Bangkok” เป็น “Krung Thep Maha Nakhon” โดยเก็บชื่อเดิม (Bangkok) ไว้ในวงเล็บ
  • เมืองหลวงของมาเลเซีย เพิ่มชื่อกัวลาลุมปูร์นอกเหนือจากชื่อเดิมกัวลาลัมเปอร์ตามหลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษามลายู
  • เมืองหลวงของอิตาลี เพิ่มชื่อโรม่านอกเหนือจากชื่อเดิมโรมตามการออกเสียง
  • เมืองหลวงของเยอรมนี เพิ่มชื่อแบร์ลีนนอกเหนือจากชื่อเดิมเบอร์ลินตามการออกเสียง
  • เมืองหลวงของสวิตเซอร์แลนด์ เพิ่มชื่อแบร์นนอกเหนือจากชื่อเดิมเบิร์นตามการออกเสียง
  • ประเทศพม่าเปลี่ยนเป็นเมียนมา
iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)