Contents

ขั้นตอนการเริ่มต้นใช้งาน iTAX paystation

เรียนรู้วิธีการสร้างบัญชีใช้งาน และ การเข้าสู่ระบบ ของโปรแกรมเงินเดือนพนักงาน iTAX paystation

การสร้างบัญชีใช้งาน iTAX paystation

ผู้ที่สนใจใช้งานโปรแกรมเงินเดือน iTAX paystation และได้ตกลงรับบริการกับ iTAX แล้ว เจ้าหน้าที่ iTAX จะขอข้อมูลของบริษัทและพนักงานที่จำเป็นต้องใช้สำหรับสร้างบัญชีใช้งาน

โดยในกระบวนการนี้ เจ้าหน้าที่ iTAX จะสร้างบัญชีใช้งานพร้อมข้อมูลของบริษัทและพนักงานอย่างครบถ้วน และติดต่อเพื่อเพื่อส่งมอบบัญชีใช้งาน iTAX paystation ให้บริษัทเริ่มต้นใช้งานได้ทันที

การเข้าสู่ระบบ iTAX paystation

  1. ไปที่เว็บไซต์ https://paystation.itax.in.th/login
  2. กรอกอีเมลและรหัสผ่าน
  3. กดปุ่ม ‘Login’

ลืมรหัสผ่าน

ในกรณีที่ลืมรหัสผ่าน คุณสามารถกด ‘Forgot Password’ เพื่อตั้งค่ารหัสผ่านใหม่อีกครั้ง

ช่องทางติดต่อ

  • เว็บไซต์ https://www.itax.in.th/paystation
  • สามารถติดต่อขอรับบริการ iTAX paystation หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่ โทร. 062-486-9787