Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

E-withholding tax (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย อิเล็กทรอนิกส์)

โดย ผศ.ดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์ อาจารย์ประจำวิชากฎหมายภาษีอากร E-withholding tax เป็นบริการจาก กรมสรรพากร โดยความร่วมมือของธนาคารในประเทศไทย เพื่อให้ผู้จ่ายเงินซึ่งมีหน้าที่หักภาษี

» รายละเอียด

วิธีคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย แบบละเอียด กรณีจ่ายเงินเดือนพนักงาน

โดย ผศ.ดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์ อาจารย์ประจำวิชากฎหมายภาษีอากร ในกรณีจ่ายเงินเดือนพนักงาน (เงินได้ประเภทที่ 1)  กฎหมายกำหนดให้นายจ้างซึ่งเป็นผู้จ่ายค่าจ้างให้พนักงานคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายเป็นรายเดือนจากเงินเดือนที่จ่ายให้พนักงานแต่ละเดือน

» รายละเอียด
iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)