ดัชนีความคุ้มค่า (iTAX Index)

ดัชนีความคุ้มค่า (iTAX Index) เป็นบริการบน iTAX Pro เพื่อช่วยวิเคราะห์การวางแผนภาษีว่าคุ้มกับการลงทุนเพื่อประหยัดภาษีมากเพียงใด โดยแทนความคุ้มค่าด้วยตัวเลขตั้งแต่ 1-10 คะแนน โดย 10 คะแนน คือความคุ้มค่าสูงสุดที่แนะนำโดย iTAX ปัจจุบัน iTAX Index แสดงผลอยู่มุมบนขวาของหน้าวางแผนภาษีของ iTAX Pro


Edit

วางแผนภาษีตามความคุ้มค่า

ที่หน้าวางแผนภาษีของ iTAX Pro จะมีโหมดวางแผนภาษีอัตโนมัติ "ลดภาษีตามความคุ้มค่า" ซึ่งจะช่วยจัดแผนภาษีให้คะแนนดัชนีความคุ้มค่า (iTAX Index) ได้ 10 คะแนน


Edit

แนวคิดการพัฒนาดัชนีความคุ้มค่า

iTAX Index คำนวณจากปัจจัยทั้งด้านรายได้และข้อมูลภาษีของคุณที่กรอกใน iTAX Pro ตามหลักวางแผนการเงินและภาษี โดยเริ่มต้นคำนวณจากปริมาณการออมที่แนะนำขั้นต่ำสำหรับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน ฐานรายได้ และภาระเลี้ยงดูต่างๆ ของคุณ เช่น เลี้ยงดูลูก หรือมีภาระผ่อนบ้าน โดยคำนึงถึงความคุ้มค่าเมื่อเปรียบเทียบกับผลตอบแทนการลงทุนรูปแบบอื่นที่ไม่ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงตามสภาพเศรษฐกิจในแต่ละช่วงเวลา

สุดท้าย iTAX Index จะสรุปแสดงผลความคุ้มค่าในรูปตัวเลขตั้งแต่ 1-10 คะแนน โดย 10 คะแนน คือความคุ้มค่าสูงสุดที่แนะนำโดย iTAX

อย่างไรก็ดี แนวคิดการพัฒนา iTAX Index นี้เป็นเพียงคำแนะนำจาก ทีมผู้เชี่ยวชาญของ iTAX โดยคำนวณจากค่าเฉลี่ยของประชากรไทยส่วนใหญ่ในปัจจุบัน ซึ่งผู้เชี่ยวชาญทางการเงินท่านอื่นๆ อาจมีความเห็นและสูตรคำนวณเฉพาะสำหรับผู้ต้องการวางแผนการเงินแต่ละประเภทตามข้อมูลส่วนตัวและเป้าหมายทางการเงินที่แตกต่างกัน


Edit

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


Img loading