ใบหักภาษี ณ ที่จ่าย (ใบ 50 ทวิ)

โดย ผศ.ดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์ อาจารย์ประจำวิชากฎหมายภาษีอากร

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือที่มักเรียกกันว่า ใบ 50 ทวิ เป็นหลักฐานที่ผู้มีเงินได้จะได้รับเพื่อแสดงว่าผู้รับเงินได้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้เรียบร้อยแล้วโดยจะได้รับใบ 50 ทวิ จำนวน 2 ใบที่มีข้อความตรงกันไว้เป็นหลักฐานสำหรับการยื่นภาษีในปีภาษีที่ได้รับเงินได้ก้อนนั้นๆ ต่อไป*1


Edit

แล้วจะได้รับใบ 50 ทวิ เมื่อไหร่?

Edit

กรณีรายได้จากงานประจำ

 • ถ้าอยู่ทำงานจนถึงสิ้นปี นายจ้างมีหน้าที่ต้องออกใบ 50 ทวิ ให้ภายในวันที่ 15 ก.พ. ของปีถัดไป*2
 • ถ้าออกจากงานระหว่างปี นายจ้างมีหน้าที่ต้องออกใบ 50 ทวิ ให้ภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ออกจากงาน*3
Edit

กรณีรายได้อื่นๆ

โดยปกติแล้วผู้จ่ายเงินได้จะต้องออกใบ 50 ทวิ ให้ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายทันที*4

ใบรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) ถือเป็นเอกสารสำคัญที่คนมีรายได้ทุกคนจะต้องใช้ในการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลประจำปี (ภงด 91) นั่นหมายความว่า เมื่อคุณได้รับใบรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) จากบริษัทที่ทำงานอยู่แล้ว ก็สามารถนำตัวเลขที่ระบุในเอกสารมาใช้ใน คำนวณภาษี และกรอกยื่นแบบภาษีได้ทันที


Edit

เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


อ้างอิง

 • *1 :

  มาตรา 50 ทวิ ประมวลรัษฎากร

 • *2 :

  มาตรา 50 ทวิ (2) ประมวลรัษฎากร

 • *3 :

  มาตรา 50 ทวิ (2) ประมวลรัษฎากร

 • *4 :

  มาตรา 50 ทวิ (1),(3) ประมวลรัษฎากร


Img loading