Contents

โปรแกรมเงินเดือน iTAX paystation (ระบบจัดการเงินเดือนรูปแบบใหม่)

โปรแกรมเงินเดือน iTAX paystation (ไอแท็กซ์ เพย์สเตชั่น) คือ โปรแกรมเงินเดือนออนไลน์ รูปแบบใหม่ พัฒนาโดย iTAX Inc. ที่นำเทคโนโลยีจัดการงานบุคคลอัตโนมัติ (HR Automation) มาไว้ใน โปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป เพื่อช่วยจัดการภาษีและการออกเอกสารต่างๆ ได้ถูกต้องให้นายจ้างและ HR โดยเน้นใช้งานที่เรียบง่ายเข้าใจได้ทันที ลดการกรอกข้อมูลซ้ำซ้อนและขั้นตอนคำนวณที่ยุ่งยาก พร้อมอัปเดตตามกฎหมายใหม่ได้เสมอ เนื่องจากเป็น ระบบคำนวณเงินเดือนออนไลน์ บนระบบคลาวด์

iTAX paystation ทำงานอย่างไร?

โปรแกรมเงินเดือน iTAX paystation เป็น โปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป นำข้อมูลค่าจ้างพนักงานที่อยู่ระบบมาจัดระเบียบให้เห็นภาพรวม แล้วประมวลผลเป็นไฟล์ต่างๆ ที่องค์กรต้องใช้เพื่อดำเนินการตามกฎหมายแบบอัตโนมัติ ทั้งไฟล์สำหรับยื่นภาษี และประกันสังคมรายเดือนและรายปี ครอบคลุมการภาษีหัก ณ ที่จ่ายตามค่าลดหย่อนของพนักงาน และปรับอัตราการหักประกันสังคมตามกฎหมายใหม่ล่าสุด ลดเวลาการทำงานได้จริง การจัดการเงินเดือนพนักงานแต่ละครั้งจะกลายเป็นเรื่องง่าย รองรับการจ่ายเงินทุกรูปแบบ

จุดเด่นของ iTAX paystation

โปรแกรมเงินเดือนออนไลน์ iTAX paystation เป็น โปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป ช่วยคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายรายเดือน ประกันสังคม และเตรียมไฟล์เพื่อใช้ยื่นภาษีและประกันสังคมได้ทั้งรายเดือนและรายปี รวมถึงสร้างสลิปเงินเดือนพนักงาน และไฟล์ payroll สำหรับโอนเงินให้พนักงานผ่านธนาคารได้อัตโนมัติ รับประกันความถูกต้อง รองรับพนักงานได้ตั้งแต่หลักสิบจนถึงหลักพัน ทำให้การจัดการเงินเดือนพนักงานแต่ละเดือนเสร็จเร็วขึ้นได้ภายในเวลาเพียง 3 นาที

ฟีเจอร์ต่างๆ ของ iTAX paystation

iTAX paystation รองรับการให้บริการรูปแบบต่างๆ ดังนี้

ค่าบริการ

 • iTAX paystation คิดค่าบริการเริ่มต้นที่ ฿1,000 ต่อเดือน สำหรับพนักงานไม่เกิน 20 คนต่อบริษัท
 • กรณีมีพนักงานเกิน 20 คน จะคิดค่าบริการ ฿50 ต่อคน ต่อเดือน สำหรับพนักงานคนที่ 21 เป็นต้นไป

ช่องทางติดต่อ

 • เว็บไซต์ https://www.itax.in.th/paystation
 • สามารถติดต่อขอรับบริการ iTAX paystation หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่ โทร. 062-486-9787

 

เสียเวลาคำนวณภาษีเงินเดือนเองทำไม? 

iTAX paystation โปรแกรมเงินเดือนออนไลน์

ติดต่อ 062-486-9787

วิธีคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายเงินเดือนพนักงาน

การจ่ายเงินเดือนพนักงาน (เงินได้ประเภทที่ 1)  กฎหมายกำหนดให้นายจ้างซึ่งเป็นผู้จ่ายค่าจ้างให้พนักงานคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายเป็นรายเดือนจากเงินเดือนที่จ่ายให้พนักงานแต่ละเดือน โดยต้อง คำนวณภาษี ของพนักงานแยกเป็นรายบุคคล ซึ่ง iTAX paystation อ้างอิงวิธีคำนวณตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.96/2543 โดยมีหลักการเบื้องต้น ดังนี้

หลักการทั่วไปเกี่ยวกับการคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายของเงินเดือนพนักงาน

โดยปกติแล้ว การคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายรายเดือนของพนักงาน จะใช้วิธีคำนวณจากการประมาณการรายได้และสิทธิประโยชน์ทางภาษีของพนักงานตลอดทั้งปี แล้วจึงนำค่าภาษีทั้งหมดที่คำนวณได้มาแบ่งซอยย่อยเป็นรายเดือน

ให้นายจ้างคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายโดยอิงจากฐานเงินเดือนของพนักงานที่จะได้รับตลอดทั้งปี แล้วหักด้วยสิทธิหัก ค่าใช้จ่าย และ ค่าลดหย่อน ที่แจ้งว่าจะใช้สิทธิ์ตลอดทั้งปี เมื่อคำนวณได้ค่าภาษีประจำปีแล้ว จึงนำมาหารเฉลี่ยตามจำนวนงวดที่จ่าย1

ค่าภาษีที่คํานวณได้ ÷ จํานวนงวด = ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

เช่น คำนวณค่าภาษีทั้งปีแล้วได้ ฿12,000 โดยจ่ายเงินเดือนเป็นรายเดือน ดังนั้น ตลอดทั้งปีจึงมีการจ่ายเงินเดือน 12 งวด ทำให้ทุกๆ เดือนต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย เดือนละ ฿1,000 เป็นต้น

อย่างไรก็ดี หากหารภาษีหัก ณ ที่จ่ายตามจำนวนงวดแล้วไม่ลงตัว การหักภาษีจะไม่ปัดเศษขึ้น เช่น คำนวณภาษีตลอดทั้งปีได้ 20,600 บาท เมื่อหารตามจำนวนงวด 12 เดือนแล้วจะได้  1,716.6666667 (20,600/12 เดือน) ในกรณีเช่นนี้ การหักภาษี ณ ที่จ่ายจะใช้เลข 1,716.66 ไปเลย (ไม่ปัดเศษเป็น 1,716.67)

หมายเหตุ: การแจ้งสิทธิลดหย่อนของพนักงานสามารถแจ้งให้นายจ้างหรือ HR ทราบล่วงหน้าได้ตั้งแต่ช่วงต้นปี โดยการแจ้งในแบบแจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อน (แบบ ล.ย.01) ที่นายจ้างทำขึ้น และให้มีผลต่อการคำนวณภาษีหัก​ ณ ที่จ่ายในงวดนั้นทันที แม้ว่าจะจ่ายค่าลดหย่อนนั้นในเดือนอื่นของปีก็ตาม เว้นแต่จะเป็นค่าลดหย่อนเงินบริจาคให้คำนวณหักได้เมื่อมีการจ่ายเงินบริจาคจริงเท่านั้น2

ทั้งนี้ กรณีพนักงานได้แจ้งเปลี่ยนแปลงรายการค่าลดหย่อนระหว่างปี ให้คำนวณหักค่าลดหย่อนตามที่พนักงานได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงนั้นด้วย3

หลักพิเศษสำหรับการคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย เฉพาะเดือนธันวาคม

การคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายของเดือนธันวาคมจะมีความพิเศษกว่าเดือนอื่นๆ กล่าวคือ อาจไม่ใช่เลขอัตราเดียวกับที่เคยถูกหักในเดือนอื่นๆ เนื่องจากในเดือนธันวาคมจะใช้วิธีคำนวณจากเศษคงเหลือของภาษีตลอดทั้งปีหลังหักภาษี ณ ที่จ่ายตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนพฤศจิกายน

เช่น คำนวณภาษีตลอดทั้งปีได้ 20,600 บาท และเมื่อเดือนมกราคมถึงเดือนพฤศจิกายนถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไปเดือนละ 1,716.66 บาท รวม 11 เดือน จึงถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายระหว่างปีไปแล้วรวม 18,883.26 บาท (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 1,716.66 x 11 เดือน)

ดังนั้น ภาษีหัก ณ ที่จ่ายในเดือนธันวาคมจึงนำภาษีที่คำนวณตลอดทั้งปี 20,600ภาษีหัก ณ ที่จ่ายระหว่างปี 18,883.26 = 1,716.74 บาท 

สรุป เดือนธันวาคมจึงต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 1,716.74 บาท

เสียเวลาคำนวณภาษีเงินเดือนเองทำไม? 

iTAX paystation โปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป

ติดต่อ 062-486-9787


อ้างอิง

 1. ^

  มาตรา 50(1) ประมวลรัษฎากร, คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป. 96/2543

 2. ^

  ข้อ 1 (2) คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป. 96/2543

 3. ^

  ข้อ 1 (2) คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป. 96/2543