โครงการบ้านหลังแรก 2562

โดย ผศ.ดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์ อาจารย์ประจำวิชากฎหมายภาษีอากร

ถ้าหมายถึง โครงการบ้านหลังแรก 2558-2559 มีรายละเอียดอยู่ด้านล่าง

Edit

โครงการบ้านหลังแรก 2562

โครงการบ้านหลังแรก 2562 ใช้เป็นค่าลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริงสูงสุดไม่เกิน ฿200,000 สำหรับคนที่ซื้อบ้านหลังแรกในชีวิตระหว่าง 30 เม.ย. - 31 ธ.ค. 2562 ในราคาไม่เกิน ฿5,000,000 (ถ้าราคาบ้านเกิน ฿5,000,000 จะใช้สิทธิ์ลดหย่อนไม่ได้เลย) *1

ค่าลดหย่อนบ้านหลังแรกนี้เป็นสิทธิประโยชน์สำหรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยสามารถใช้สิทธิได้ผ่านการยื่นภาษีตามปกติ แต่ใช้ได้เฉพาะปีภาษี 2562 เพียงปีเดียวเท่านั้น


Edit

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ

เจ้าของบ้านหลังแรกจะได้รับสิทธิลดหย่อนตามราคาบ้านที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน ฿200,000 สำหรับปีภาษี 2562 เพียงปีเดียวเท่านั้น*2 ตัวอย่างเช่น

 1. ถ้าซื้อบ้านมาในราคา ฿5,000,000 จะใช้สิทธิลดหย่อนได้ ฿200,000
 2. ถ้าซื้อบ้านมาในราคา ฿200,000 จะใช้สิทธิลดหย่อนได้ ฿200,000
 3. ถ้าซื้อบ้านมาในราคา ฿150,000 จะใช้สิทธิลดหย่อนได้ ฿150,000
 4. ถ้าซื้อบ้านมาในราคา ฿5,500,000 จะใช้สิทธิลดหย่อนไม่ได้เลย

Edit

เงื่อนไขการได้รับสิทธิ

คุณก็สามารถได้รับสิทธิลดหย่อนโครงการบ้านหลังแรก 2562 ได้ถ้าทำตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
 1. ซื้อคอนโดหรือบ้านพร้อมที่ดินหลังแรกในชีวิตเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัย*3
 2. ราคาไม่เกิน ฿5,000,000*4
 3. จ่ายค่าซื้อและโอนกรรมสิทธิ์กันระหว่าง 30 เม.ย. - 31 ธ.ค. 2562*5
 4. มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์บ้านหลังแรกนี้อย่างน้อย 5 ปีนับแต่วันที่จดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิ เว้นแต่จะถึงแก่ความตายหรือบ้านหลังแรกน้ันส้ินสภาพไปทั้งหมด*6

Edit

หลักฐานที่จำเป็นต้องใช้

การใช้สิทธิลดหย่อนบ้านหลังแรกต้องมีเอกสารต่อไปนี้ทั้งหมด*7
 • สำเนาสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ เช่น สำเนาสัญญาขาย (ท.ด. 13) สำเนาสัญญาซื้อขายห้องชุดในอาคารชุด (อ.ช. 23) หรือสำเนาหนังสือโอนกรรมสิทธิ์อาคารพร้อมที่ดินหรือห้องชุดในอาคารชุด แล้วแต่กรณี
 • หนังสือรับรองจากผู้ขายที่พิสูจน์ว่ามีการจ่ายเงินซื้อจริง และ
 • หนังสือรับรองตัวเองว่าเป็นที่อยู่อาศัยแห่งแรก

Edit

ตัวอย่างหนังสือรับรองจากผู้ขายที่พิสูจน์ว่ามีการจ่ายเงินซื้อจริง

Edit

ตัวอย่างหนังสือรับรองตัวเองว่าเป็นที่อยู่อาศัยแห่งแรก


Edit

โครงการบ้านหลังแรก 2558-2559

โครงการบ้านหลังแรก 2558-2559 (ส่วนโครงการบ้านหลังแรก 2554-2555 ยังใช้ได้ถึงปีภาษี 2559) ใช้เป็นค่าลดหย่อนได้สูงสุดปีละ ฿120,000 สำหรับคนที่ซื้อบ้านหลังแรกในชีวิตระหว่าง 13 ต.ค. 2558 - 31 ธ.ค. 2559 ในราคาไม่เกิน ฿3,000,000 (ถ้าราคาบ้านเกิน ฿3,000,000 จะใช้สิทธิ์ลดหย่อนไม่ได้เลย)*8 โดยคำนวณสิทธิ์จาก 20% ของ "ราคาที่ซื้อขายตามสัญญาซื้อขายของกรมที่ดิน (ท.ด. 13)"*9 แล้วแบ่งใช้สิทธิ์เป็นเวลา 5 ปีเท่าๆ กัน ซึ่งเจ้าของบ้านหลังแรกที่ซื้อในช่วงเวลานั้นจะใช้สิทธิได้จนถึงปีภาษี 2562 หรือ 2563 แล้วแต่ว่าซื้อบ้านหลังแรกในปีไหน ทั้งนี้บ้านหลังแรกจะเป็นบ้านเดี่ยว อาคารหรือคอนโดก็ได้ จะเป็นบ้านใหม่หรือมือสองก็ได้ (แต่กรณีบ้านเดี่ยวและอาคารต้องซื้อพร้อมกับที่ดินในสัญญาเดียวกันเลย)*10 อย่างไรก็ดี ถ้าเคยมีบ้านหลังแรกมาก่อนหน้านี้แล้วจะไม่สามารถใช้สิทธิประโยชน์นี้ได้*11 และในกรณีซื้อบ้านหลายหลังในปีเดียวกันจะใช้สิทธิได้เฉพาะหลังแรกที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เท่านั้น (อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณีที่เคยเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินเปล่ามาก่อนโดยไม่ได้เป็นเจ้าของสิ่งปลูกสร้าง ก็ยังคงมีสิทธิ์ตามโครงการนี้อยู่)

ค่าลดหย่อนบ้านหลังแรกนี้เป็นสิทธิประโยชน์สำหรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยสามารถใช้สิทธิได้ผ่านการยื่นภาษีตามปกติ


Edit

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ

เจ้าของบ้านหลังแรกจะใช้สิทธิลดหย่อนได้ 20% ของราคาบ้านที่ซื้อมา โดยจะเฉลี่ยใช้สิทธิเท่าๆ กัน 5 ปี ตัวอย่างเช่น

ถ้าซื้อบ้านมาในราคา ฿3,000,000 จะได้รับค่าลดหย่อน ฿600,000 (20% ของราคาบ้าน ฿3,000,000)

ค่าลดหย่อน ฿600,000 จะเฉลี่ยใช้สิทธิได้ 5 ปี ตกปีละ ฿120,000 (฿600,000 ÷ 5 ปี)

ค่าลดหย่อนนี้สามารถใช้ได้จนถึงปีภาษี 2562 หรือ 2563 แล้วแต่ว่าซื้อบ้านหลังแรกในปีไหน แต่การใช้สิทธิจะเริ่มนับตั้งแต่ปีที่จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์*12 ทั้งนี้ ระหว่างระยะเวลาใช้สิทธิ 5 ปี หากลืมใช้สิทธิในปีไหนก็จะเสียสิทธิในปีนั้นไปเลยไม่สามารถนำไปทบในปีถัดไปได้อีก

ถ้ามีคนซื้อร่วมกันหลายคนให้เฉลี่ยค่าลดหย่อนนี้ตามสัดส่วนความเป็นเจ้าของของแต่ละคน*13

อนึ่ง หากมีการรีไฟแนนส์บ้านหลักแรกไปสถาบันการเงินอีกแห่งนึง จะเป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงตัวเจ้าหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินเท่านั้น ไม่ใช่การทำสัญญาซื้อขายบ้านพร้อมที่ดินขึ้นมาใหม่แต่อย่างใด ดังนั้น หากคุณยังคงทำตามเงื่อนไขการรับสิทธิลดหย่อนบ้านหลังแรกก็จะยังคงได้รับสิทธิลดหย่อนบ้านหลังแรกต่อไป*14


Edit

การใช้สิทธิกรณีสามีภริยาซื้อด้วยกัน

ถ้าสามีภริยาที่จดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมายซื้อบ้านหลังแรกมาร่วมกันสามารถแบ่งเป็นกรณีได้ดังต่อไปนี้

 1. ถ้าสามีภริยาต่างฝ่ายต่างมีรายได้ และแยกยื่นภาษีของตัวเองกันอยู่แล้ว (ไม่ว่าจะแยกยื่นเงินได้ทั้งหมด หรือแยกยื่นเฉพาะเงินเดือน (เงินได้ประเภทที่ 1) ก็ให้ต่างฝ่ายต่างใช้สิทธิลดหย่อนได้ตามสัดส่วนความเป็นเจ้าของของตนในบ้านหลังแรก*15
 2. ถ้าสามีภริยาต่างฝ่ายต่างมีรายได้ แต่ยื่นภาษีร่วมกัน ก็ให้รวมใช้สิทธิทั้งของสามีและภริยาร่วมกันไปเลย*16
 3. ถ้าคู่สมรสมีรายได้อยู่ฝ่ายเดียวโดยที่อีกฝ่ายไม่มีรายได้ เช่น สามีมีรายได้แต่ภริยาไม่มีรายได้แล้วทั้งคู่มีชื่อเป็นผู้ซื้อบ้านหลังแรกร่วมกัน ให้ฝ่ายที่มีรายได้เป็นผู้ใช้สิทธิลดหย่อนคนเดียวได้เลย*17

Edit

เงื่อนไขการรับสิทธิ์

คุณต้องมีชื่อเป็นเจ้าของบ้านหลังแรกโดยไม่ได้ขายหรือโอนต่อให้ใครติดต่อกันอย่างน้อย 5 ปีนับตั้งแต่แต่วันที่จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์บ้านหลังแรก เว้นแต่กรณีถึงแก่ความตายหรือกรณีบ้านหลังแรกนั้นสิ้นสภาพไปทั้งหมด


Edit

หลักฐานที่จำเป็นต้องใช้

การใช้สิทธิลดหย่อนบ้านหลังแรกต้องมีเอกสารต่อไปนี้ทั้งหมด*18
 • หนังสือรับรองจากผู้ขายที่พิสูจน์ว่ามีการจ่ายเงินซื้อจริง
 • หนังสือรับรองตัวเองว่าเป็นที่อยู่อาศัยแห่งแรก
 • สำเนาสัญญาซื้อขายบ้านหลังแรก (หนังสือสัญญาซื้อขายที่ดิน ท.ด. 13) และ
 • สำเนาสัญญากู้ยืมเงิน (กรณีกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน)

Edit

ตัวอย่างหนังสือรับรองจากผู้ขายที่พิสูจน์ว่ามีการจ่ายเงินซื้อจริง

Edit

ตัวอย่างหนังสือรับรองตัวเองว่าเป็นที่อยู่อาศัยแห่งแรกอ้างอิง

 • *1 :

  กฎกระทรวง ฉบับที่ 348 (พ.ศ. 2562)

 • *2 :

  ข้อ 1 กฎกระทรวง ฉบับที่ 348 (พ.ศ. 2562)

 • *3 :

  ข้อ 3 กฎกระทรวง ฉบับที่ 348 (พ.ศ. 2562)

 • *4 :

  ข้อ 1 กฎกระทรวง ฉบับที่ 348 (พ.ศ. 2562)

 • *5 :

  ข้อ 2 กฎกระทรวง ฉบับที่ 348 (พ.ศ. 2562)

 • *6 :

  ข้อ 4 กฎกระทรวง ฉบับที่ 348 (พ.ศ. 2562)

 • *7 :

  ข้อ 4 ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 353)

 • *8 :

  กฎกระทรวง ฉบับที่ 313 (พ.ศ. 2559)

 • *9 :

  ข้อ 1(1) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 264)

 • *10 :

  ข้อ 1(1) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 264)

 • *11 :

  ข้อ 1(5) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 264)

 • *12 :

  ข้อ 1(4) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 264)

 • *13 :

  ข้อ 1(6) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 264)

 • *14 :

  เลขที่หนังสือ กค 0702/246 ลว. 14 มกราคม 2558,http://www.rd.go.th/publish/54661.0.html

 • *15 :

  ข้อ 7(ก),(ข) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 264)

 • *16 :

  ข้อ 7(ค) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 264)

 • *17 :

  ข้อ 8 ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 264)

 • *18 :

  ข้อ 3 ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 264)


Img loading