Contents

เงินได้พึงประเมิน

399,771 views

โดย ผศ.ดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์ อาจารย์ประจำวิชากฎหมายภาษีอากร

เงินได้ คือ อะไรก็ตามที่เราได้รับมาแล้วทำให้เรารวยขึ้น โดยเฉพาะเงินได้ที่ทำให้เรามีหน้าที่เสีย ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กฎหมายจะเรียกชื่อเฉพาะว่า เงินได้พึงประเมิน

เงินได้พึงประเมิน คือ เงินได้ที่กฎหมายบังคับให้เราต้องเอามาเสียภาษี ซึ่งโดยทั่วไปแล้วเงินได้ที่เราได้รับจะเป็นเงินได้พึงประเมินแทบทั้งสิ้น เว้นแต่จะมีกฎหมายจะเขียนเอาไว้อย่างชัดเจนว่าเงินได้ก้อนนั้นเป็น เงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี


อะไรเป็นเงินได้พึงประเมินได้บ้าง?

เงินได้พึงประเมินจะเป็นอะไรก็ได้ที่ทำให้เรารวยขึ้นไม่ว่าจะเป็น1

 • เงินสด
 • ทรัพย์สินที่ตีราคาได้
 • สิทธิประโยชน์ที่ตีราคาได้
 • เงินค่าภาษีที่มีคนจ่ายแทนให้เรา
 • เครดิตภาษีเงินปันผล

ในทางตรงกันข้าม อะไรก็ตามที่ไม่ทำให้เรารวยขึ้นจึงไม่เป็นเงินได้พึงประเมิน เช่น เงินกู้ หรือทรัพย์สินที่ยืมมา เป็นต้น


ประเภทของเงินได้พึงประเมิน

ประมวลรัษฎากร บอกว่าเงินได้พึงประเมินแบ่งได้เป็น 8 ประเภท ซึ่งเงินได้แต่ละประเภทจะมีวิธีหัก ค่าใช้จ่าย ที่เกี่ยวข้องกับการทำมาหาได้ และการหักภาษี ณ ที่จ่ายแตกต่างกันไป

ทั้งนี้ เงินได้พึงประเมินทั้ง 8 ประเภท สรุปคร่าวๆ ได้แก่2

หน้าที่หลักของทุกคนที่มีรายได้ (เงินได้พึงประเมิน) ไม่ว่าจะมีรายได้ถึงเกณฑ์ต้องเสียภาษีหรือไม่ คุณจะต้องทำการยื่นแบบภาษีประจำปีด้วย โดยหากคุณไม่อยากแบกรับภาระการจ่ายภาษีที่มากเกินไป สามารถวางแผนภาษี พร้อมใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้ตามที่กฏหมายกำหนด พร้อมค้นหาแผนลดหย่อนภาษีที่เหมาะกับคุณได้ที่ iTAX shop


เรื่องที่เกี่ยวข้อง


อ้างอิง

 1. ^

  มาตรา 39 ประมวลรัษฎากร

 2. ^

  มาตรา 40 ประมวลรัษฎากร