เงินเพิ่ม

โดย ผศ.ดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์ อาจารย์ประจำวิชากฎหมายภาษีอากร

เงินเพิ่ม เป็นบทลงโทษเกี่ยวกับภาษีอย่างหนึ่งในรูปของการคิดดอกเบี้ยเนื่องจากจ่ายภาษีล่าช้า ซึ่งจะคำนวณจากค่าภาษีที่จ่ายไม่ครบอีก 1.5% ต่อเดือนของภาษีที่ต้องจ่ายเริ่มนับตั้งแต่วันที่พ้นกำหนดให้ยื่นแบบจนถึงวันที่จ่ายครบ*1 แต่สุดท้ายเงินเพิ่มที่ต้องจ่ายจะต้องไม่เกินค่าภาษี

โดยปกติถ้าถูกลงโทษให้เงินเพิ่มมักจะมาพร้อมกับเบี้ยปรับด้วย

 

เรื่องที่มักเข้าใจผิดบ่อย

หลายคนเข้าใจผิดว่า เบี้ยปรับ/เงินเพิ่ม เป็นคำเดียวกัน แต่ที่จริงแล้วเบี้ยปรับเป็นบทลงโทษเกี่ยวกับอีกอย่างนึงซึ่งคำนวณจากค่าภาษีที่ค้างจ่าย และมักมาพร้อมกับเงินเพิ่ม จึงถูกเรียกรวบกันบ่อยๆ ว่า เบี้ยปรับเงินเพิ่ม


เรื่องที่เกี่ยวข้อง


อ้างอิง

  • *1 :

    มาตรา 27 ประมวลรัษฎากร


Img loading