เงินลงทุนธุรกิจ Startup

โดย ผศ.ดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์ อาจารย์ประจำวิชากฎหมายภาษีอากร

เงินลงทุนธุรกิจ Startup ใช้เป็น ค่าลดหย่อน ได้ ตามที่จ่ายจริง สูงสุดปีละ ฿100,000 สำหรับคนที่ลงหุ้นหรือลงทุนในธุรกิจ Startup ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562*1

ค่าลดหย่อนเงินลงทุนธุรกิจ Startup เป็นสิทธิประโยชน์สำหรับ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา


Edit

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ

คนที่ลงหุ้นหรือลงทุนในธุรกิจ Startup สามารถนำเงินเข้าหุ้นหรือเงินลงทุนนั้นไปใช้เป็นค่าลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริงสูงสุดปีละไม่เกิน ฿100,000

การลงทุนในธุรกิจ Startup เพื่อลดหย่อนภาษีนี้จึงอาจทำในฐานะทีมงานผู้ร่วมการก่อตั้งธุรกิจ Startup เอง หรือในฐานะนักลงทุนอิสระ (Angel Investor) ที่ร่วมลงทุนเพื่อสนับสนุนธุรกิจ Startup ก็ได้


Edit

เงื่อนไขการรับสิทธิ

คุณเองก็มีสิทธิหักลดหย่อนเงินลงทุนธุรกิจ Startup ได้ถ้าทำตามเงื่อนไขทั้งหมดต่อไปนี้
 1. จ่ายเงินเพื่อลงหุ้นหรือลงทุนในการจัดตั้งหรือเพิ่มทุนของธุรกิจ Startup ที่เป็น บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล แล้ว
 2. จ่ายเงินลงทุนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
 3. ต้องถือหุ้นในบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลไม่น้อยกว่า 2 ปีต่อเนื่องกัน นับแต่วันที่ลงทุน เว้นแต่ทุพพลภาพหรือตาย
 4. ธุรกิจ Startup ที่อยู่ในเกณฑ์ลงทุนเพื่อลดหย่อนภาษีได้ดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1) ต้องเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลของไทย ที่จดทะเบียนจัดตั้งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

2) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลดังกล่าวต้องผ่านการเป็นธุรกิจ Startup ที่ได้รับการรับรองจาก สวทช. (สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ) แล้วว่าได้ประกอบกิจการที่ประกอบอุตสาหกรรมเป้าหมาย

3) ธุรกิจ Startup นั้นมีรายได้จากการขายสินค้าหรือการให้บริการของกิจการที่ประกอบอุตสาหกรรมเป้าหมายหรือรายได้เกี่ยวเนื่องกับการประกอบกิจการ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันไม่น้อยกว่า 80% ของรายได้ทั้งหมด และ

4) มีทุนจดทะเบียนที่ชําระแล้วไม่เกิน 5 ล้านบาท และมีรายได้ไม่เกิน 30 ล้านบาทใน รอบระยะเวลาบัญชี ที่คุณลงทุนในธุรกิจ Startup นั้น


Edit

อุตสาหกรรมเป้าหมายของ สวทช.

กิจการ Startup ที่อยู่ในเกณฑ์ลงทุนเพื่อลดหย่อนภาษีได้จะต้องอยู่ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายของ สวทช. ดังนี้
 1. อุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร
 2. อุตสาหกรรมเพื่อประหยัดพลังงาน ผลิตพลังงานทดแทน และพลังงานสะอาด
 3. อุตสาหกรรมฐานเทคโนโลยีชีวภาพ
 4. อุตสาหกรรมการแพทย์และสาธารณสุข
 5. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมบริการ และอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
 6. อุตสาหกรรมวัสดุก้าวหน้า
 7. อุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องประดับ
 8. อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน
 9. อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และบริการสารสนเทศ
 10. อุตสาหกรรมฐานการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม หรืออุตสาหกรรมใหม่

Edit

หลักฐานที่ต้องใช้

 • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีขอจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่มีชื่อเราเป็นผู้ถือหุ้น ณ วันที่ลงหุ้นหรือลงทุนในการจัดตั้งหรือเพิ่มทุนของ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล*2
 • หนังสือรับรองการจ่ายเงินเพื่อลงหุ้นหรือลงทุนในการจัดตั้งหรือเพิ่มทุนของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล (ดูตัวอย่างด้านล่าง)


คุณมีสิทธิลดหย่อนอะไรบ้าง?

ให้ iTAX Market ช่วยเปรียบเทียบตัวเลือกลดหย่อนภาษีที่ดีที่สุดให้คุณได้เลย!

ค้นหาตัวเลือกลดหย่อนภาษี


อ้างอิง

 • *1 :

  มาตรา 47(1)(ซ) ประมวลรัษฎากร,กฎกระทรวง ฉบับที่ 337 (พ.ศ. 2561)

 • *2 :

  ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 330) พ.ศ. 2561


Img loading