Contents

เงินลงทุนธุรกิจ Startup (ยกเลิกแล้ว)

2,150 views

โดย ผศ. ดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์ อาจารย์ประจำวิชากฎหมายภาษีอากร

เงินลงทุนธุรกิจ Startup ใช้เป็นค่าลดหย่อนได้ ตามที่จ่ายจริง สูงสุดปีละ ฿100,000 สำหรับคนที่ลงหุ้นหรือลงทุนในธุรกิจ Startup ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 25621

ค่าลดหย่อนเงินลงทุนธุรกิจ Startup เป็นสิทธิประโยชน์สำหรับ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ

คนที่ลงหุ้นหรือลงทุนในธุรกิจ Startup สามารถนำเงินเข้าหุ้นหรือเงินลงทุนนั้นไปใช้เป็นค่าลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริงสูงสุดปีละไม่เกิน ฿100,000

การลงทุนในธุรกิจ Startup เพื่อลดหย่อนภาษีนี้จึงอาจทำในฐานะทีมงานผู้ร่วมการก่อตั้งธุรกิจ Startup เอง หรือในฐานะนักลงทุนอิสระ (Angel Investor) ที่ร่วมลงทุนเพื่อสนับสนุนธุรกิจ Startup ก็ได้

เงื่อนไขการรับสิทธิ

คุณเองก็มีสิทธิหักลดหย่อนเงินลงทุนธุรกิจ Startup ได้ถ้าทำตามเงื่อนไขทั้งหมดต่อไปนี้

1. จ่ายเงินเพื่อลงหุ้นหรือลงทุนในการจัดตั้งหรือเพิ่มทุนของธุรกิจ Startup ที่เป็น บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล แล้ว

2. จ่ายเงินลงทุนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

3. ต้องถือหุ้นในบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลไม่น้อยกว่า 2 ปีต่อเนื่องกัน นับแต่วันที่ลงทุน เว้นแต่ทุพพลภาพหรือตาย

4. ธุรกิจ Startup ที่อยู่ในเกณฑ์ลงทุนเพื่อลดหย่อนภาษีได้ดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 • ต้องเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลของไทย ที่จดทะเบียนจัดตั้งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
 • บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลดังกล่าวต้องผ่านการเป็นธุรกิจ Startup ที่ได้รับการรับรองจาก สวทช. (สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ) แล้วว่าได้ประกอบกิจการที่ประกอบอุตสาหกรรมเป้าหมาย
 • ธุรกิจ Startup นั้นมีรายได้จากการขายสินค้าหรือการให้บริการของกิจการที่ประกอบอุตสาหกรรมเป้าหมายหรือรายได้เกี่ยวเนื่องกับการประกอบกิจการ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันไม่น้อยกว่า 80% ของรายได้ทั้งหมด และ
 • มีทุนจดทะเบียนที่ชําระแล้วไม่เกิน 5 ล้านบาท และมีรายได้ไม่เกิน 30 ล้านบาทใน รอบระยะเวลาบัญชี ที่คุณลงทุนในธุรกิจ Startup นั้น

อุตสาหกรรมเป้าหมายของ สวทช.

กิจการ Startup ที่อยู่ในเกณฑ์ลงทุนเพื่อลดหย่อนภาษีได้จะต้องอยู่ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายของ สวทช. ดังนี้

 • อุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร
 • อุตสาหกรรมเพื่อประหยัดพลังงาน ผลิตพลังงานทดแทน และพลังงานสะอาด
 • อุตสาหกรรมฐานเทคโนโลยีชีวภาพ
 • อุตสาหกรรมการแพทย์และสาธารณสุข
 • อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมบริการ และอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
 • อุตสาหกรรมวัสดุก้าวหน้า
 • อุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องประดับ
 • อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน
 • อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และบริการสารสนเทศ
 • อุตสาหกรรมฐานการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม หรืออุตสาหกรรมใหม่

หลักฐานที่ต้องใช้

 • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีขอจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่มีชื่อเราเป็นผู้ถือหุ้น ณ วันที่ลงหุ้นหรือลงทุนในการจัดตั้งหรือเพิ่มทุนของ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล2
 • หนังสือรับรองการจ่ายเงินเพื่อลงหุ้นหรือลงทุนในการจัดตั้งหรือเพิ่มทุนของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล (ดูตัวอย่างด้านล่าง)

คุณมีสิทธิลดหย่อนอะไรบ้าง?

ให้ iTAX shop ช่วยเปรียบเทียบตัวเลือกลดหย่อนภาษีที่ดีที่สุดให้คุณได้เลย!

ค้นหาตัวเลือกลดหย่อนภาษี


อ้างอิง

 1. ^

  มาตรา 47(1)(ซ) ประมวลรัษฎากร, กฎกระทรวง ฉบับที่ 337 (พ.ศ. 2561)

 2. ^

  ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 330) พ.ศ. 2561