เงินปันผลจากกองทุนรวม

โดย ผศ.ดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์ อาจารย์ประจำวิชากฎหมายภาษีอากร

เงินปันผลจากกองทุนรวม โดยปกติจะหมายถึงกองทุนรวมที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายตลาดหลักทรัพย์ (รวมถึง เงินปันผลจากกองทุนรวม LTF) ซึ่งเป็น เงินได้ประเภทที่ 8 (หากคุณหมายถึงเงินปันผลจากกองทุนรวมตามมาตรา 40(4) เช่น REIT ให้ดูเพิ่มได้ที่เงินได้ประเภทที่ 4)

สำหรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เงินปันผลจากกองทุนรวมเป็นรายได้อีกประเภทนึงที่เราสามารถเลือกให้ภาษีที่ถูกหัก ณ ที่จ่ายเป็นภาษีสุดท้ายไปเลยเหมือนกับ เงินปันผลทั่วไป โดยไม่ต้อง ยื่นภาษี อีกก็ได้*1 หรือคุณจะใช้สิทธิ์แจ้งให้บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย ตอนจ่ายเงินปันผลจากกองทุนรวมก็ได้ เพียงแต่ว่าคุณจะมีหน้าที่ต้องนำเงินปันผลนั้นมาเสียภาษีด้วยเพราะไม่สามารถเลือกให้ภาษีหัก ณ ที่จ่ายเป็นภาษีสุดท้ายอีกต่อไปแล้ว

แต่อย่างไรก็ดี คุณไม่สามารถขอ เครดิตภาษีเงินปันผล ได้เหมือน เงินปันผลทั่วไป และกฎหมายก็ไม่อนุญาตให้หัก ค่าใช้จ่าย เช่นเดียวกัน


Edit

เรื่องที่มักเข้าใจผิดบ่อย

  • ในกรณีที่คุณได้รับเงินปันผลจากกองทุนรวม และเลือกนำเงินปันผลไปยื่นภาษีแล้ว คุณมีหน้าที่ต้องนำเงินปันผลจากกองทุนรวมทุกกองไปยื่นภาษีทั้งหมด จะเลือกยื่นภาษีเป็นเพียงบางกองไม่ได้
  • ถ้าคุณมีเงินปันผลจากกองทุนรวม 2 กอง กองแรกเลือกให้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามปกติ แต่กองที่สองคุณขอให้ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย เมื่อถึงเวลายื่นภาษี คุณจะมีหน้าที่ต้องนำเงินปันผลจากกองทุนรวมทั้ง 2 กองไปยื่นภาษีทั้งหมด จะนำไปยื่นเฉพาะกองที่ไม่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไม่ได้
  • เงินปันผลจากกองทุนรวมส่วนใหญ่จะเป็นเงินได้ประเภทที่ 8 แต่ก็มีเงินปันผลจากกองทุนรวมบางกองที่เป็นเงินได้ประเภทที่ 4 ด้วย ซึ่งอาจทำให้ภาระภาษีแตกต่างกัน

อ้างอิง

  • *1 :

    ข้อ 5 คำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.119/2545


Img loading