Contents

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเฉพาะกิจ

11,051 views

โดย ผศ. ดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์ อาจารย์ประจำวิชากฎหมายภาษีอากร

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเฉพาะกิจ เป็นพื้นที่ 5 จังหวัดภาคใต้ที่ บุคคลธรรมดา จะได้รับสิทธิประโยชน์เสีย ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับ รายได้จากการรับเหมา หรือ รายได้จากการทำธุรกิจ ใน อัตราเหมา 0.1% จากยอดรายรับ โดยไม่ต้องไปรวมคำนวณกับเงินได้ประเภทอื่นๆ ก็ได้1

อนึ่ง สิทธิประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเฉพาะกิจนี้จะมีถึงปีภาษี 25632

ปัจจุบัน ท้องที่ที่ถูกได้รับการประกาศให้เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเฉพาะกิจ ได้แก่3

 1. จังหวัดนราธิวาส
 2. จังหวัดปัตตานี
 3. จังหวัดยะลา
 4. จังหวัดสงขลา เฉพาะในท้องที่อําเภอจะนะ อําเภอเทพา อําเภอนาทวี และอําเภอสะบ้าย้อย และ
 5. จังหวัดสตูล

เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


อ้างอิง

 1. ^

  มาตรา 4 พระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 624) พ.ศ. 2560

 2. ^

  มาตรา 4 พระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 624) พ.ศ. 2560

 3. ^

  มาตรา 3 พระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 624) พ.ศ. 2560