เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเฉพาะกิจ

โดย ผศ.ดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์ อาจารย์ประจำวิชากฎหมายภาษีอากร

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเฉพาะกิจ เป็นพื้นที่ 5 จังหวัดภาคใต้ที่บุคคลธรรมดาจะได้รับสิทธิประโยชน์เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับรายได้จากการรับเหมา หรือรายได้จากการทำธุรกิจใน อัตราเหมา 0.1% จากยอดรายรับ โดยไม่ต้องไปรวมคำนวณกับเงินได้ประเภทอื่นๆ ก็ได้*1

อนึ่ง สิทธิประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเฉพาะกิจนี้จะมีถึงปีภาษี 2563*2

ปัจจุบัน ท้องที่ที่ถูกได้รับการประกาศให้เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเฉพาะกิจ ได้แก่*3
1. จังหวัดนราธิวาส
2. จังหวัดปัตตานี
3. จังหวัดยะลา
4. จังหวัดสงขลา เฉพาะในท้องที่อําเภอจะนะ อําเภอเทพา อําเภอนาทวี และอําเภอสะบ้าย้อย และ
5. จังหวัดสตูล


Edit

เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


อ้างอิง

  • *1 :

    มาตรา 4 พระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 624) พ.ศ. 2560

  • *2 :

    มาตรา 4 พระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 624) พ.ศ. 2560

  • *3 :

    มาตรา 3 พระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 624) พ.ศ. 2560


Img loading