Contents

อุดหนุนเงินภาษีให้พรรคการเมือง

21,524 views

โดย ผศ. ดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์ อาจารย์ประจำวิชากฎหมายภาษีอากร

อุดหนุนเงินภาษีให้พรรคการเมือง (เดิมเรียกว่า การบริจาคภาษีที่ชำระให้พรรคการเมือง) เป็นสิทธิที่ ผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ที่มีภาระภาษีสามารถเลือกได้ว่าอยากให้เงินภาษีของตัวเองที่เสียไปนั้นไปเป็นเงินสนับสนุนพรรคการเมืองใดก็ได้ ในวงเงินไม่เกินภาระภาษีของตัวเอง สูงสุดไม่เกิน ฿5001 โดยจะต้องแสดงเจตนาผ่านการ ยื่นภาษี เท่านั้น2

ทั้งนี้ การอุดหนุนเงินภาษีให้พรรคการเมืองไม่ได้ทำให้คุณมีหน้าที่ต้องเสียภาษีมากขึ้น และไม่ทำให้คุณได้รับเงินคืนภาษีน้อยลงแต่อย่างใด

หลักเกณฑ์การอุดหนุนเงินภาษีให้พรรคการเมือง

อุดหนุนเงินภาษีให้พรรคการเมือง

 • คุณต้องแสดงเจตนาตอนยื่นภาษี โดยต้องระบุว่าจะอุดหนุนเงินภาษีให้แก่พรรคการเมืองหรือไม่ และต้องระบุรหัสพรรคการเมืองรวมถึงจํานวนเงินภาษีที่ต้องการอุดหนุนให้ด้วย เพราะหากระบุข้อใดข้อหนึ่งไม่ครบหรือไม่ชัดเจนจะถือว่าไม่ได้แสดงเจตนาอุดหนุนเงินภาษีให้แก่พรรคการเมือง
 • จำนวนเงินที่ระบุจะต้องไม่เกินภาระภาษีของตัวเอง แต่สูงสุดต้องไม่เกิน ฿500 หากระบุเกินวงเงินดังกล่าวจะถือว่าอุดหนุนเงินภาษีเพียงเท่าที่ไม่เกินภาระภาษีของตัวเอง และสูงสุดไม่เกิน ฿500
 • คุณต้องระบุเพียงพรรคการเมืองเดียวเท่านั้น หากระบุมากกว่าหนึ่งพรรคจะถือว่าไม่ได้แสดงเจตนาอุดหนุนเงินภาษีให้แก่พรรคการเมืองใดเลย
 • สิทธินี้สงวนเฉพาะ บุคคลธรรมดา ผู้มีสัญชาติไทยเท่านั้น
 • เงินภาษีที่ได้แสดงเจตนาอุดหนุนให้แก่พรรคการเมืองนี้ ไม่ใช่ค่าลดหย่อน เงินบริจาคพรรคการเมือง

รายชื่อพรรคการเมือง (พร้อมรหัสพรรค) สำหรับการอุดหนุนภาษีประจำปีภาษี 2564 เรียงลำดับตามตัวอักษร

รายชื่อพรรคการเมือง จำนวน 84 พรรคการเมือง และรหัสพรรคการเมือง 3 หลัก โดย กรมสรรพากร สำหรับการอุดหนุนภาษีประจำปีภาษี 2564 เรียงลำดับตามตัวอักษรเพื่อความสะดวกในการค้นหา มีดังนี้

พรรคการเมือง รหัสพรรคการเมือง
(สำหรับกรอกเพื่ออุดหนุนภาษี)
พรรคกรีน 206
พรรคกล้า 222
พรรคก้าวไกล 164
พรรคก้าวใหม่ 220
พรรคคนงานไทย 215
พรรคครูไทยเพื่อประชาชน 118
พรรคคลองไทย 189
พรรคความหวังใหม่ 013
พรรคเครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย 022
พรรคชาติไทยพัฒนา 055
พรรคชาติพัฒนา 045
พรรคถิ่นกาขาวชาววิไล 129
พรรคทางเลือกใหม่ 170
พรรคไทยชนะ 237
พรรคไทยธรรม 178
พรรคไทยภักดี 234
พรรคไทยรวมไทย 221
พรรคไทยรักกัน 233
พรรคไทยศรีวิไลย์ 180
พรรคไทยสร้างไทย 227
พรรคไทยสร้างสรรค์ 239
พรรคไทรักธรรม 144
พรรคแนวทางใหม่ 235
พรรคประชากรไทย 002
พรรคประชาชาติ 187
พรรคประชาไทย 205
พรรคประชาธิปไตยใหม่ 109
พรรคประชาธิปัตย์ 001
พรรคประชาภิวัฒน์ 172
พรรคประชาสามัคคี 091
พรรคเป็นธรรม (เดิมชื่อพรรคกลาง) 203
พรรคแผ่นดินธรรม 188
พรรคพลเมืองไทย 173
พรรคพลังชล 112
พรรคพลังชาติไทย 186
พรรคพลังท้องถิ่นไท 124
พรรคพลังไทยรักชาติ 155
พรรคพลังธรรมใหม่ 175
พรรคพลังประชาธิปไตย 153
พรรคพลังประชารัฐ 192
พรรคพลังปวงชนไทย 184
พรรคพลังเพื่อไทย 204
พรรคพลังศรัทธา 201
พรรคพลังสยาม 232
พรรคพลังสหกรณ์ 122
พรรคพลังสังคม 198
พรรคพลังสังคมใหม่ 226
พรรคพัฒนาชาติเจริญ (เดิมชื่อพรรคพัฒนาชาติ) 214
พรรคเพื่อคนไทย 183
พรรคเพื่อชาติ 149
พรรคเพื่อชาติไทย (เดิมช่ือพรรคพลังไทยรักไทย) 185
พรรคเพื่อชีวิตใหม่ 157
พรรคเพื่อไทย 034
พรรคเพื่อไทยพัฒนา 213
พรรคเพื่อไทรวมพลัง 238
พรรคเพื่อประชาชน 231
พรรคเพื่อแผ่นดิน 041
พรรคเพื่อราษฎร (เดิมชื่อพรรคสุจริตชน) 200
พรรคเพื่ออนาคตไทย 217
พรรคภราดรภาพ 154
พรรคภาคีเครือข่ายไทย 211
พรรคภูมิใจไทย 063
พรรคมติประชา 171
พรรคมวลชนสยาม 230
พรรคมิติใหม่ 228
พรรคยุทธศาสตร์ชาติ 224
พรรครวมไทยสร้างชาติ 229
พรรครวมพลังคนรุ่นใหม่ 223
พรรครวมพลังประชาชาติไทย 181
พรรครักษ์ธรรม 147
พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย 133
พรรคราชสีห์ไทยดี (เดิมชื่อพรรคพลังไทยดี) 212
พรรคเศรษฐกิจไทย 218
พรรคเศรษฐกิจใหม่ 193
พรรคสยามพัฒนา 182
พรรคสร้างชาติ 216
พรรคสร้างอนาคตไทย (เดิมชื่อพรรคพลังไทยนำไทย) 174
พรรคสหประชารัฐ 225
พรรคสังคมประชาธิปไตยไทย 076
พรรคสามัญชน 209
พรรคเส้นทางใหม่ (เดิมชื่อพรรคไทยชอบธรรม) 219
พรรคเสมอภาค 236
พรรคเสรีรวมไทย 145
พรรคอนาคตไทย 056

เรื่องที่มักเข้าใจผิดบ่อย

 • หลายคนตัดสินใจไม่อุดหนุนเงินภาษีให้พรรคการเมือง เพราะเข้าใจผิดว่าจะทำให้ตัวเองได้เงินคืนภาษีน้อยลงหรือเสียภาษีแพงขึ้น แต่ความจริงแล้วการอุดหนุนเงินภาษีให้พรรคการเมืองไม่ได้ทำให้คุณมีหน้าที่ต้องเสียภาษีมากขึ้น และไม่ทำให้คุณได้รับเงินคืนภาษีน้อยลงแต่อย่างใด

อ้างอิง

 1. ^

  มาตรา 69 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 

 2. ^

  ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร (ฉบับที่ 324)