Contents

อุดหนุนเงินภาษีให้พรรคการเมือง (ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา)

42,151 views

โดย ผศ. ดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์ อาจารย์ประจำวิชากฎหมายภาษีอากร

อุดหนุนเงินภาษีให้พรรคการเมือง (เดิมเรียกว่า การบริจาคภาษีที่ชำระให้พรรคการเมือง) เป็นสิทธิที่ ผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ที่มีภาระภาษีสามารถเลือกได้ว่าอยากให้เงินภาษีของตัวเองที่เสียไปนั้นไปเป็นเงินสนับสนุนพรรคการเมืองใดก็ได้ ในวงเงินไม่เกินภาระภาษีของตัวเอง สูงสุดไม่เกิน ฿5001 โดยจะต้องแสดงเจตนาผ่านการ ยื่นภาษี เท่านั้น2

ทั้งนี้ อุดหนุนเงินภาษีให้พรรคการเมือง ไม่ได้ทำให้คุณมีหน้าที่ต้องเสียภาษีมากขึ้น และไม่ทำให้คุณได้รับเงินคืนภาษีน้อยลงแต่อย่างใด

หลักเกณฑ์ อุดหนุนเงินภาษีให้พรรคการเมือง

 • คุณต้องแสดงเจตนาตอนยื่นภาษี โดยต้องระบุว่าจะอุดหนุนเงินภาษีให้แก่พรรคการเมืองหรือไม่ และต้องระบุรหัสพรรคการเมืองรวมถึงจํานวนเงินภาษีที่ต้องการอุดหนุนให้ด้วย เพราะหากระบุข้อใดข้อหนึ่งไม่ครบหรือไม่ชัดเจนจะถือว่าไม่ได้แสดงเจตนาอุดหนุนเงินภาษีให้แก่พรรคการเมือง
 • จำนวนเงินที่ระบุจะต้องไม่เกินภาระภาษีของตัวเอง แต่สูงสุดต้องไม่เกิน ฿500 หากระบุเกินวงเงินดังกล่าวจะถือว่าอุดหนุนเงินภาษีเพียงเท่าที่ไม่เกินภาระภาษีของตัวเอง และสูงสุดไม่เกิน ฿500
 • คุณต้องระบุเพียงพรรคการเมืองเดียวเท่านั้น หากระบุมากกว่าหนึ่งพรรคจะถือว่าไม่ได้แสดงเจตนาอุดหนุนเงินภาษีให้แก่พรรคการเมืองใดเลย
 • สิทธินี้สงวนเฉพาะ บุคคลธรรมดา ผู้มีสัญชาติไทยเท่านั้น
 • เงินภาษีที่ได้แสดงเจตนาอุดหนุนให้แก่พรรคการเมืองนี้ ไม่ใช่ค่าลดหย่อน เงินบริจาคพรรคการเมือง

รายชื่อพรรคการเมือง (พร้อมรหัสพรรค) สำหรับการอุดหนุนภาษีประจำปีภาษี 2566 เรียงลำดับตามตัวอักษร

รายชื่อพรรคการเมือง จำนวน 81 พรรคการเมือง และรหัสพรรคการเมือง 3 หลัก โดย กรมสรรพากร สำหรับการอุดหนุนภาษีประจำปีภาษี 2566 เรียงลำดับตามตัวอักษรเพื่อความสะดวกในการค้นหา มีดังนี้

พรรคการเมือง รหัสพรรคการเมือง
(สำหรับกรอกเพื่ออุดหนุนภาษี)
พรรคกรีน 206
พรรคกล้า 222
พรรคกล้าธรรม (เดิมชื่อพรรคเศรษฐกิจไทย) 218
พรรคก้าวไกล 164
พรรคครูไทยเพื่อประชาชน 118
พรรคคลองไทย 189
พรรคความหวังใหม่ 013
พรรคเครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย 022
พรรคช่วยไทย (เดิมชื่อพรรคเพื่อชีวิตใหม่) 157
พรรคชาติไทยพัฒนา 055
พรรคชาติพัฒนากล้า 045
พรรคชาติรุ่งเรือง 249
พรรคถิ่นกาขาวชาววิไล 129
พรรคท้องที่ไทย 242
พรรคทางเลือกใหม่ 170
พรรคไทยก้าวหน้า 246
พรรคไทยชนะ 237
พรรคไทยธรรม 178
พรรคไทยเป็นหนึ่ง 241
พรรคไทยพร้อม (เดิมชื่อพรรคไทยพัฒนา) 183
พรรคไทยภักดี 234
พรรคไทยรวมไทย 221
พรรคไทยศรีวิไลย์ 180
พรรคไทยสมาร์ท (เดิมชื่อพรรคมวลชนสยาม) 230
พรรคไทยสร้างไทย 227
พรรคแนวทางใหม่ 235
พรรคประชากรไทย 002
พรรคประชาชาติ 187
พรรคประชาไทย 205
พรรคประชาธิปไตยใหม่ 109
พรรคประชาธิปัตย์ 001
พรรคประชาภิวัฒน์ 172
พรรคประชาสามัคคี 091
พรรคประชาอาสาชาติ 253
พรรคเป็นธรรม (เดิมชื่อพรรคกลาง) 203
พรรคเปลี่ยน 252
พรรคเปลี่ยนอนาคต 243
พรรคแผ่นดินธรรม 188
พรรคพลัง 247
พรรคพลังท้องถิ่นไท 124
พรรคพลังไทยรักชาติ 155
พรรคพลังไทรุ่งเรือง (เดิมชื่อพรรคสยามพัฒนา) 182
พรรคพลังธรรมใหม่ 175
พรรคพลังบูรพา (เดิมชื่อพรรคพลังชล) 112
พรรคพลังประชาธิปไตย 153
พรรคพลังประชารัฐ 192
พรรคพลังปวงชนไทย 184
พรรคพลังเพื่อไทย 204
พรรคพลังสยาม 232
พรรคพลังสหกรณ์ 122
พรรคพลังสังคม 198
พรรคพลังสังคมใหม่ 226
พรรคเพื่อชาติไทย (เดิมชื่อพรรคพลังไทยรักไทย) 185
พรรคเพื่อไทย 034
พรรคเพื่อไทรวมพลัง 238
พรรคเพื่อประชาชน 231
พรรคเพื่ออนาคตไทย 217
พรรคภราดรภาพ 154
พรรคภาคีเครือข่ายไทย 211
พรรคภูมิใจไทย 063
พรรคมิติใหม่ 228
พรรคยุทธศาสตร์ชาติ 224
พรรครวมใจไทย 250
พรรครวมไทยสร้างชาติ 229
พรรครวมแผ่นดิน (เดิมชื่อพรรคพลังชาติไทย) 186
พรรครวมพลัง (เดิมชื่อพรรครวมพลังประชาชาติไทย) 181
พรรครักษ์ธรรม 147
พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย (เดิมชื่อพรรคโอกาสไทย) 133
พรรคราษฎรร์วิถี (เดิมชื่อพรรคเทิดไท) 240
พรรคแรงงานสร้างชาติ 245
พรรคเศรษฐกิจใหม่ 193
พรรคสยามพล 248
พรรคสร้างอนาคตไทย (เดิมชื่อพรรคพลังไทยนำไทย) 174
พรรคสังคมประชาธิปไตยไทย 076
พรรคสัมมาธิปไตย 251
พรรคสามัญชน 209
พรรคเส้นด้าย (เดิมชื่อพรรคพลเมืองไทย) 173
พรรคเสมอภาค 236
พรรคเสรีรวมไทย 145
พรรคใหม่ 244
พรรคอนาคตไทย 056

เรื่องที่มักเข้าใจผิดบ่อย

 • หลายคนตัดสินใจไม่อุดหนุนเงินภาษีให้พรรคการเมือง เพราะเข้าใจผิดว่าจะทำให้ตัวเองได้เงินคืนภาษีน้อยลงหรือเสียภาษีแพงขึ้น แต่ความจริงแล้วการอุดหนุนเงินภาษีให้พรรคการเมืองไม่ได้ทำให้คุณมีหน้าที่ต้องเสียภาษีมากขึ้น และไม่ทำให้คุณได้รับเงินคืนภาษีน้อยลงแต่อย่างใด

อ้างอิง

 1. ^

  มาตรา 69 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 

 2. ^

  ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร (ฉบับที่ 324)