อุดหนุนเงินภาษีให้พรรคการเมือง

โดย ผศ.ดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์ อาจารย์ประจำวิชากฎหมายภาษีอากร

การอุดหนุนเงินภาษีให้พรรคการเมือง (เดิมเรียกว่า การบริจาคภาษีที่ชำระให้พรรคการเมือง) เป็นสิทธิที่ผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่มีภาระภาษีสามารถเลือกได้ว่าอยากให้เงินภาษีของตัวเองที่เสียไปนั้นไปเป็นเงินสนับสนุนพรรคการเมืองใดก็ได้ ในวงเงินไม่เกินภาระภาษีของตัวเอง สูงสุดไม่เกิน ฿500 โดยจะต้องแสดงเจตนาผ่านการยื่นภาษีเท่านั้น*1

ทั้งนี้ การอุดหนุนเงินภาษีให้พรรคการเมืองไม่ได้ทำให้คุณมีหน้าที่ต้องเสียภาษีมากขึ้น และไม่ทำให้คุณได้รับเงินคืนภาษีน้อยลงแต่อย่างใด


Edit

หลักเกณฑ์การอุดหนุนเงินภาษีให้พรรคการเมือง

  1. คุณต้องแสดงเจตนาตอนยื่นภาษีโดยต้องระบุว่าจะอุดหนุนเงินภาษีให้แก่พรรคการเมืองหรือไม่ และต้องระบุรหัสพรรคการเมืองรวมถึงจํานวนเงินภาษีที่ต้องการอุดหนุนให้ด้วย เพราะหากระบุข้อใดข้อหนึ่งไม่ครบหรือไม่ชัดเจนจะถือว่าไม่ได้แสดงเจตนาอุดหนุนเงินภาษีให้แก่พรรคการเมือง
  2. จำนวนเงินที่ระบุจะต้องไม่เกินภาระภาษีของตัวเอง แต่สูงสุดต้องไม่เกิน ฿500 หากระบุเกินวงเงินดังกล่าวจะถือว่าอุดหนุนเงินภาษีเพียงเท่าที่ไม่เกินภาระภาษีของตัวเอง และสูงสุดไม่เกิน ฿500
  3. คุณต้องระบุเพียงพรรคการเมืองเดียวเท่านั้น หากระบุมากกว่าหนึ่งพรรคจะถือว่าไม่ได้แสดงเจตนาอุดหนุนเงินภาษีให้แก่พรรคการเมืองใดเลย
  4. สิทธินี้สงวนเฉพาะบุคคลธรรมดาผู้มีสัญชาติไทยเท่านั้น
  5. เงินภาษีที่ได้แสดงเจตนาอุดหนุนให้แก่พรรคการเมืองนี้ ไม่ใช่ค่าลดหย่อนเงินบริจาคพรรคการเมือง

Edit

เรื่องที่มักเข้าใจผิดบ่อย

  • หลายคนตัดสินใจไม่อุดหนุนเงินภาษีให้พรรคการเมืองเพราะเข้าใจผิดว่าจะทำให้ตัวเองได้เงินคืนภาษีน้อยลงหรือเสียภาษีแพงขึ้น แต่ความจริงแล้วการอุดหนุนเงินภาษีให้พรรคการเมืองไม่ได้ทำให้คุณมีหน้าที่ต้องเสียภาษีมากขึ้น และไม่ทำให้คุณได้รับเงินคืนภาษีน้อยลงแต่อย่างใด

Edit

เรื่องอื่นที่เกี่ยวข้อง


อ้างอิง

  • *1 :

    ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร (ฉบับที่ 324)


Img loading