Contents

อากรแสตมป์

210,203 views

โดย ผศ.ดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์ อาจารย์ประจำวิชากฎหมายภาษีอากร

อากรแสตมป์

อากรแสตมป์ คือ ภาษีประเภทหนึ่งตาม ประมวลรัษฎากร ซึ่งจัดเก็บในรูปของดวงแสตมป์ที่ใช้สำหรับปิดบนเอกสารราชการและหนังสือสัญญาต่างๆ โดยมีกรมสรรพากรเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดเก็บ

รูปแบบของอากรแสตมป์

 • ขนาด: รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 2 ซม. x ยาว 3 ซม.
 • ด้านบน: มีข้อความ “อากรแสตมป์”
 • ตรงกลาง: พระอุเทนทราธิราชทรงพิณ (ตราสัญลักษณ์ของกรมสรรพากร)
 • ด้านล่าง: แสดงราคาของอากรแสตมป์
 • ราคา: 1 บาท 5 บาท และ 20 บาท
 • สี: แบ่งตามราคา
  • สีน้ำเงิน 1 บาท
  • สีเขียว 5 บาท
  • สีแดง 20 บาท

เอกสารที่ต้องใช้อากรแสตมป์

โดยทั่วไปเอกสารจะต้องใช้อากรแสตมป์จึงจะสามารถใช้เป็นหลักฐานในชั้นศาลได้ โดยมีตราสารที่กฎหมายบังคับอยู่ 28 รายการ ได้แก่1

 1. เช่าที่ดิน โรงเรือน สิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นหรือแพ
 2. โอนใบหุ้น ใบหุ้นกู้ พันธบัตรและใบรับรองหนี้ ซึ่งบริษัท สมาคม คณะบุคคลหรือองค์การใด ๆ เป็นผู้ออก
 3. เช่าซื้อทรัพย์สิน
 4. จ้างทำของ
 5. กู้ยืมเงิน หรือการตกลงให้เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร
 6. กรมธรรม์ประกันภัย
 7. ใบมอบอำนาจ
 8. ใบมอบฉันทะสำหรับให้ลงมติในที่ประชุมของบริษัท
 9. ตั๋วแลกเงินหรือตราสารทำนองเดียวกับที่ใช้อย่างตั๋วแลกเงิน และ ตั๋วสัญญาใช้เงินหรือตราสารทำนองเดียวกับที่ใช้อย่างตั๋วสัญญาใช้เงิน
 10. บิลออฟเลดิง
 11. ใบหุ้น หรือใบหุ้นกู้ หรือใบรับรองหนี้ของบริษัท สมาคม คณะบุคคล หรือองค์การใด ๆ และ พันธบัตรของรัฐบาลใด ๆ ที่ขายในประเทศไทย
 12. เช็ค หรือหนังสือคำสั่งใด ๆ ซึ่งใช้แทนเช็ค
 13. ใบรับฝากเงินประเภทประจำของธนาคารโดยมีดอกเบี้ย
 14. เลตเตอร์ออฟเครดิต
 15. เช็คสำหรับผู้เดินทาง
 16. ใบรับของ
 17. ค้ำประกัน
 18. จำนำ
 19. ใบรับของคลังสินค้า
 20. คำสั่งให้ส่งมอบของ
 21. ตัวแทน
 22. คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
 23. คู่ฉบับหรือคู่ฉีกแห่งตราสาร
 24. หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทจำกัดที่ส่งต่อนายทะเบียน
 25. ข้อบังคับของบริษัทจำกัดที่ส่งต่อนายทะเบียน
 26. ข้อบังคับใหม่หรือสำเนาหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัทจำกัดซึ่งเปลี่ยนแปลงใหม่ที่ส่งต่อนายทะเบียน
 27. หนังสือสัญญาห้างหุ้นส่วน
 28. ใบรับ

ทั้งนี้ เอกสารที่ปิดอากรแสตมป์แล้วจะต้องขีดคร่อมด้วยจึงจะสมบูรณ์

บัญชีอัตราอากรแสตมป์

ลักษณะแห่งตราสาร

ค่าอากรแสตมป์

ผู้ที่ต้องเสียอากร

ผู้ที่ต้องขีดฆ่าแสตมป์

1. เช่าที่ดิน โรงเรือน สิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นหรือแพ
        ทุกจำนวนเงิน 1,000 บาท หรือเศษของเงิน 1,000 บาท แห่งค่าเช่าหรือเงินกินเปล่า หรือทั้งสองอย่างรวมกันตลอดอายุการเช่า
         หมายเหตุ
          (1) ถ้าสัญญาเช่ามิได้กำหนดอายุการเช่าให้ถือว่ามีกำหนด 3 ปี
          (2) ถ้าสัญญาเช่าฉบับใดครบกำหนดอายุการเช่า หรือครบกำหนด 3 ปี ตาม (1) แล้วผู้เช่ายังคงครองทรัพย์สินอยู่และให้ผู้เช่ารู้ความนั้นแล้วไม่ทักท้วง ทั้งมิได้ทำสัญญาใหม่ ให้ถือว่าสัญญาเช่าเดิมนั้นได้เริ่มทำกันใหม่ โดยไม่มีกำหนดอายุการเช่า และต้องเสียอากรภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ถือว่าเริ่มทำสัญญาใหม่นั้น
          ยกเว้นไม่ต้องเสียอากร
          เช่าทรัพย์สินใช้ในการทำนา ไร่ สวน

 

1 บาท

 

 

ผู้ให้เช่า

 

 

ผู้เช่า

 

2. โอนใบหุ้น ใบหุ้นกู้ พันธบัตรและใบรับรองหนี้ ซึ่งบริษัท สมาคม คณะบุคคลหรือองค์การใด ๆ เป็นผู้ออก
          คิดตามราคาหุ้นที่ชำระแล้วหรือตามราคาในตราสารแล้วแต่อย่างใดจะมากกว่า ทุกจำนวนเงิน 1,000 บาท หรือเศษของ 1,000 บาท
          ยกเว้นไม่ต้องเสียอากร
          ก. โอนพันธบัตรของรัฐบาลไทย
          ข. โอนใบหุ้น ใบหุ้นกู้ และใบรับรองหนี้ซึ่งสหกรณ์ หรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเป็นผู้ออก

 

1 บาท

 

ผู้โอน

 

ผู้รับโอน

3. เช่าซื้อทรัพย์สิน
        ทุกจำนวนเงิน 1,000 บาท หรือเศษของเงิน 1,000 บาท แห่งราคาทั้งหมด
        ยกเว้นไม่ต้องเสียอากร
        เช่าซื้อทรัพย์สินใช้ในการทำนา ไร่ สวน
1 บาท

ผู้ให้เช่า

ผู้เช่า

4. จ้างทำของ               ทุกจำนวนเงิน 1,000 บาท หรือเศษของ 1,000 บาท แห่งสินจ้างที่กำหนดไว้
           หมายเหตุ
          (1) ถ้าในเวลากระทำสัญญาจ้างทำของไม่ทราบจำนวนสินจ้างว่าเป็นราคาใด ให้ประมาณจำนวนสินจ้างตามสมควรแล้วเสียอากรตามจำนวนสินจ้างที่ประมาณนั้น
          (2) ถ้ามีการรับเงินสินจ้างเป็นคราว ๆ และอากรที่เสียไว้เดิมยังไม่ครบ ให้เสียอากรเพิ่มเติมให้ครบตามจำนวนที่ต้องเสียทุกครั้งในทันทีที่มีการรับเงิน
          (3) เมื่อการรับจ้างทำของได้สิ้นสุดลงแล้ว และปรากฏว่าได้เสียอากรเกินไป ให้ขอคืนตามมาตรา 122 ได้
             ยกเว้นไม่ต้องเสียอากร
        สัญญาที่ทำขึ้นนอกประเทศไทยและการปฏิบัติตามข้อสัญญานั้นมิได้ทำในประเทศไทย

1 บาท

 

ผู้รับจ้าง

 

ผู้รับจ้าง

 

 5. กู้ยืมเงิน หรือการตกลงให้เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร
        ทุกจำนวนเงิน 2,000 บาท หรือเศษของเงิน 2,000 บาท แห่งยอดเงินที่กู้ยืมหรือตกลงให้เบิกเกินบัญชี             ค่าอากรตามลักษณะแห่งตราสารนี้ เมื่อคำนวณแล้วถ้าเกิน 10,000 บาท ให้เสีย 10,000 บาท
          ยกเว้นไม่ต้องเสียอากร
          การกู้ยืมเงินซึ่งสมาชิกกู้ยืมจากสหกรณ์หรือสหกรณ์กู้ยืมจากสหกรณ์ หรือจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร2

 

1 บาท

 

ผู้ให้กู้

 

ผู้กู้

 6. กรมธรรม์ประกันภัย
          (ก) กรมธรรม์ประกันวินาศภัย
          ทุก 250 บาท หรือเศษของ 250 บาท แห่งเบี้ยประกันภัย
          (ข) กรมธรรม์ประกันชีวิต
          ทุก 2,000 บาท หรือเศษของ 2,000 บาท แห่งจำนวนเงินที่เอาประกันภัย ((ประกาศคณะปฎิวัติ (ฉบับที่ 155) ใช้บังคับ 7 มิ.ย.2515 เป็นต้นไป ข้อ 7 กำหนดให้ค่าอากรแสตมป์สำหรับตราสารกรมธรรม์ประกันชีวิต ถ้ามีจำนวนสูงกว่า 20 บาท ให้ลดเหลือ 20 บาท))
          (ค) กรมธรรม์ประกันภัยอื่น ๆ
          ทุก 2,000 บาท หรือเศษของ 2,000 บาท แห่งจำนวนเงินที่เอาประกัน
          (ง) กรมธรรม์เงินปี
          ทุก 2,000 บาท หรือเศษของ 2,000 บาง แห่งต้นทุนเงินปีนั้น หรือถ้าไม่ปรากฏต้นทุนให้คิดทุก 2,000 บาท หรือเศษของ 2,000 บาท แห่ง 33 1/3 เท่าของรายได้ประจำปี
          (จ) กรมธรรม์ประกันภัยซึ่งผู้รับประกันภัยนำไปให้ผู้อื่นประกันอีกต่อหนึ่ง
          (ฉ) บันทึกการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยเดิม
          ยกเว้นไม่ต้องเสียอากร
          (ก) การประกันภัยสัตว์พาหนะซึ่งใช้ในการเกษตรกรรม
          (ข) บันทึกประกันภัยหรือกรมธรรม์ประกันภัยชั่วคราวซึ่งรับรองจะออกกรมธรรม์ประกันภัยต้วจริง แต่ถ้าผู้ทรงจะเรียกร้องเอาสิทธิอย่างอื่น นอกจากให้ส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยตัวจริงแล้วต้องปิดแสตมป์เสียก่อน เช่นเดียวกับที่จะต้องปิดสำหรับประกันภัยตัวจริง3

 

(ก) 1 บาท

(ข) 1 บาท

(ค) 1 บาท

(ง) 1 บาท

(จ) 1 บาท
(ฉ) กึ่งอัตราซึ่ง
เรียกเก็บ
สำหรับกรม
ธรรม์เดิม

 

 

ผู้รับประกันภัย

ผู้รับประกันภัย

ผู้รับประกันภัย

ผู้รับประกันภัย

ผู้รับประกันภัย
ผู้รับประกันภัย

 

ผู้รับประกันภัย

ผู้รับประกันภัย

ผู้รับประกันภัย

ผู้รับประกันภัย

ผู้รับประกันภัย
ผู้รับประกันภัย

 7. ใบมอบอำนาจ คือ ใบตั้งตัวแทนซึ่งมิได้กระทำในรูปลักษณะตราสารสัญญา รวมทั้งใบตั้งอนุญาโตตุลาการ
          (ก) มอบอำนาจให้บุคคลคนเดียวหรือหลายคน การทำการครั้งเดียว
          (ข) มอบอำนาจให้บุคคลคนเดียวหรือหลายคนร่วมกระทำการมากกว่าครั้งเดียว
          (ค) มอบอำนาจให้กระทำการมากกว่าครั้งเดียว โดยให้บุคคลหลายคนต่างคนต่างกระทำกิจการแยกกันได้ คิดตามรายตัวบุคคลที่รับมอบคนละ
           หมายเหตุ
       
ถ้าผู้มอบอำนาจมีหลายคน แต่มิได้เป็นผู้มีอำนาจร่วมกันแล้วมอบอำนาจในตราสารฉบับเดียวกัน ต้องคิดตามรายตัวบุคคลผู้มอบคนหนึ่งเป็นเรื่องหนึ่งตามมาตรา 108
           ยกเว้นไม่ต้องเสียอากร
          (1) ใบแต่งทนายและใบมอบอำนาจซึ่งทนายความให้แก่เสมียนของตนเพื่อเป็นตัวแทนดำเนินคดีในศาล
          (2) ใบมอบอำนาจให้โอนหรือให้กระทำการใด ๆ เกี่ยวด้วยสัตว์พาหนะตามกฎหมายว่าด้วยสัตว์หาหนะ
          (3) ใบมอบอำนาจให้รับเงินหรือสิ่งของแทน
          (4) ใบมอบอำนาจซึ่งสหกรณ์เป็นผู้มอบและใบมอบอำนาจตั้งสหกรณ์เป็นตัวแทนจัดการให้สหกรณ์ได้รับสิทธิในอสังหาริมทรัพย์

(ก) 10 บาท
(ข) 30 บาท

(ค) 30 บาท

 

ผู้มอบอำนาจ
ผู้มอบอำนาจ

ผู้มอบอำนาจ

 

ผู้รับมอบอำนาจ
ผู้รับมอบอำนาจ

ผู้รับมอบอำนาจ

8. ใบมอบฉันทะสำหรับให้ลงมติในที่ประชุมของบริษัท
          (ก) มอบฉันทะสำหรับการประชุมครั้งเดียว
          (ข) มอบฉันทะสำหรับการประชุมกว่าครั้งเดียว4

(ก) 20 บาท
(ข) 100 บาท

 

ผู้มอบฉันทะ
ผู้มอบฉันทะ

 

ผู้มอบฉันทะ
ผู้มอบฉันทะ

 

 9. (1) ตั๋วแลกเงินหรือตราสารทำนองเดียวกับที่ใช้อย่างตั๋วแลกเงิน ฉบับละ
      (2) ตั๋วสัญญาใช้เงินหรือตราสารทำนองเดียวกับที่ใช้อย่างตั๋วสัญญาใช้เงิน ฉบับละ
           ยกเว้นไม่ต้องเสียอากร
          ถ้าตั๋วออกเป็นสำรับและฉบับแรกในสำรับนั้นปิดแสตมป์บริบูรณ์แล้ว ฉบับอื่น ๆ ไม่ต้องปิดอีก แต่ตัองสลักหลังฉบับนั้น ๆ ไว้ว่าได้เสียอากรแลัว5

(1) 3 บาท

(2) 3 บาท

 

ผู้สั่งจ่าย

ผู้ออกตั๋ว

 

ผู้สั่งจ่าย

ผู้ออกตั๋ว

 

10. บิลออฟเลดิง
          หมายเหตุ
          ถ้าออกเป็นสำรับให้ปิดแสตมป์ตามอัตราทุกฉบับ

2 บาท

ผู้กระทำตราสาร

ผู้กระทำตราสาร

11. (1) ใบหุ้น หรือใบหุ้นกู้ หรือใบรับรองหนี้ของบริษัท สมาคม คณะบุคคล หรือองค์การใด ๆ
6
      (2) พันธบัตรของรัฐบาลใด ๆ ที่ขายในประเทศไทย

         ทุกจำนวนเงิน 100 บาท หรือเศษของ 100 บาท
         ยกเว้นไม่ต้องเสียอากร
          ใบหุ้น ใบหุ้นกู้ หรือใบรับรองหนี้ของสหกรณ์

(1) 5 บาท

(2) 1 บาท

 

ผู้ทรงตราสาร

ผู้ทรงตราสาร

 

ผู้ทรงตราสาร”

ผู้ทรงตราสาร

 

12. เช็ค หรือหนังสือคำสั่งใด ๆ ซึ่งใช้แทนเช็ค   ฉบับละ7

3 บาท

 

ผู้สั่งจ่าย

 

ผู้สั่งจ่าย ”

 

13. ใบรับฝากเงินประเภทประจำของธนาคารโดยมีดอกเบี้ย8

5 บาท

 

ผู้รับฝาก

 

ผู้รับฝาก ”

 

14. เลตเตอร์ออฟเครดิต
 
(ก)ออกในประเทศ
        – เงินต่ำกว่า 10,000 บาท
        – เงินตั้งแต่ 10,000 บาท ขึ้นไป
 (ข) ออกในต่างประเทศและให้ชำระเงินในประเทศไทย
       คราวละ
                  หมายเหตุ
          ตราสารเลตเตอร์ออฟเครดิตที่ออกในประเทศไทย และให้ชำระเงินในต่างประเทศ ต้องทำสำเนาเก็บไว้ในประเทศไทย ส่วนการเสียอากรให้ปิดแสตมป์บริบูรณ์เฉพาะในฉบับสำเนาดังกล่าวนั้น 9

(ก) 20 บาท
(ก) 30 บาท

(ข) 20 บาท

 

ผู้ออกตราสาร
ผู้ออกตราสาร

ผู้ทรงคนแรก
ในประเทศไทย

 

ผู้ออกตราสาร
ผู้ออกตราสาร

ผู้ทรงคนแรก
ในประเทศไทย

 

15. เช็คสำหรับผู้เดินทาง
 
(ก) ออกในประเทศ ฉบับละ
 (ข) ออกในต่างประเทศ แต่ให้ชำระในประเทศไทย ฉบับละ(พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2526 ใช้บังคับ 29 พ.ย.2526 เป็นต้นไป)

(ก) 3 บาท
(ก) 3 บาท

 

 

ผู้ออกเช็ค
ผู้ทรงคนแรก
ในประเทศไทย

 

 

ผู้ออกเช็ค
ผู้ทรงคนแรก
ในประเทศไทย ”

 

16. ใบรับของ ซึ่งออกให้เนื่องในกิจการรับขนสินค้าโดยทางน้ำ ทางบก และทางอากาศ คือตราสารซึ่งลงลายมือชื่อพนักงานหรือนายสินค้าของยานพาหนะรับขนส่ง ซึ่งออกรับของดังระบุไว้ในใบรับนั้น เมื่อไม่ได้ออกบิลออฟเลดิง ฉบับละ
           หมายเหตุ
          ถ้าออกเป็นสำรับให้ปิดแสตมป์ตามอัตราทุกฉบับ
10

1 บาท

 

ผู้ออกใบรับ

 

ผู้ออกใบรับ

 

17. ค้ำประกัน
 
(ก) สำหรับกรณีที่มิได้จำกัดจำนวนเงินไว้
 (ข) สำหรับจำนวนเงินไม่เกิน 1,000 บาท
 (ค) สำหรับจำนวนเงินเกิน 1,000 บาท แต่ไม่เกิน 10,000 บาท
 (ง) สำหรับจำนวนเงินเกิน 10,000 บาท ขึ้นไป
                 ยกเว้นไม่ต้องเสียอากร
          (ก) ค้ำประกันหนี้เนื่องแต่การที่รัฐบาลให้ราษฎรกู้ยืมหรือยืมเพื่อการบริโภคหรือการเกษตรกรรม
          (ข) ค้ำประกันหนี้เนื่องแต่การที่สหกรณ์ให้สมาชิกกู้ยืมหรือยืม
11

(ก) 10 บาท
(ข) 1 บาท
(ค) 5 บาท
(ง) 10 บาท

 

ผู้ค้ำประกัน
ผู้ค้ำประกัน
ผู้ค้ำประกัน
ผู้ค้ำประกัน

 

ผู้ค้ำประกัน
ผู้ค้ำประกัน
ผู้ค้ำประกัน
ผู้ค้ำประกัน

 

18. จำนำ
         
จำนวนหนี้ทุก 2,000 บาท หรือเศษของ 2,000 บาท
          ถ้าการจำนำมิได้จำกัดจำนวนหนี้ไว้
                ยกเว้นไม่ต้องเสียอากร
          (ก) ตั๋วจำนำของโรงรับจำนำที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย
          (ข) จำนำอันเกี่ยวกับกู้ยืมซึ่งได้ปิดแสตมป์บริบูรณ์แล้วตามข้อ 5

1 บาท
1 บาท

 

ผู้รับจำนำ
ผู้รับจำนำ

 

ผู้รับจำนำ
ผู้รับจำนำ

 

19. ใบรับของคลังสินค้า

1 บาท

นายคลังสินค้า

นายคลังสินค้า

20. คำสั่งให้ส่งมอบของ คือ ตราสารซึ่งบุคคลผู้ปรากฏชื่อในตราสารนั้น หรือซึ่งบุคคลผู้นั้นตราชื่อไว้ หรือผู้ทรงมีสิทธิที่จะรับมอบสินค้าอันอยู่ในอู่ หรือเมืองท่า หรือคลังสินค้าซึ่งรับเก็บหรือรับฝากโดยเรียกเก็บค่าเช่าหรือรับสินค้าอันอยู่ที่ท่าสินค้าโดยที่เจ้าของลงลายมือชื่อ หรือมีผู้อื่นลงลายมือชื่อแทนในเมื่อขายหรือโอนทรัพย์สินอันปรากฎในตราสารนั้น 12

 

1 บาท

 

 

ผู้ออกคำสั่ง

 

 

ผู้ออกคำสั่ง ”

 

21. ตัวแทน
       
(ก) มอบอำนาจเฉพาะการ
         (ข) มอบอำนาจทั่วไป       
          ยกเว้นไม่ต้องเสียอากร
          การตั้งตัวแทนในกรณีสหกรณ์เป็นตัวการ 13

(ก) 10 บาท
(ข) 30 บาท

 

ตัวการ
ตัวการ

 

ตัวการ
ตัวการ

 

22. คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
         
(ก) ในกรณีซึ่งพิพาทกันด้วยจำนวนเงินหรือราคาทุกจำนวนเงิน 1,000 บาท หรือเศษของ 1,000 บาท
          (ข) ในกรณีอื่นซึ่งไม่กล่าวถึงจำนวนเงินหรือราคา 14

(ก) 1 บาท
(ข) 10 บาท

 

อนุญาโตตุลาการ
อนุญาโตตุลาการ

 

อนุญาโตตุลาการ
อนุญาโตตุลาการ

 

23. คู่ฉบับหรือคู่ฉีกแห่งตราสาร
         
คือ ตราสารซึ่งมีข้อความอย่างเดียวกันกับต้นฉบับ หรือต้นสัญญาและผู้กระทำตราสารได้ลงลายมือชื่อไว้ อย่างเดียวกับต้นฉบับ
           (ก) ถ้าต้นฉบับเสียอากรไม่เกิน 5 บาท
           (ข) ถ้าเกิน 5 บาท
            ยกเว้นไม่ต้องเสียอากร
          ถ้าฝ่ายที่ต้องเสียอากรเป็นสหกรณ์ 15

 

(ก) 1 บาท
(ข) 5 บาท

 

(1) ถ้าไม่มีบุคคลอีกฝ่ายหนึ่งเป็นคู่สัญญาคนที่เสียอากรสำหรับต้นฉบับเป็นผู้เสีย
(2) ถ้ามีบุคคลอีกฝ่ายหนึ่งเป็นคู่สัญญาบุคคลอีกฝ่ายหนึ่งนั้นต้องเป็นผู้เสียอากร

คนเดียวกับผู้ขีดฆ่า
ต้นฉบับ

24. หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทจำกัดที่ส่งต่อนายทะเบียน

200 บาท

ผู้เริ่มก่อการ

ผู้เริ่มก่อการ

25. ข้อบังคับของบริษัทจำกัดที่ส่งต่อนายทะเบียน

200 บาท

กรรมการ

กรรมการ

26. ข้อบังคับใหม่หรือสำเนาหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัทจำกัดซึ่งเปลี่ยนแปลงใหม่ที่ส่งต่อนายทะเบียน 50 บาท กรรมการ กรรมการ
27. หนังสือสัญญาห้างหุ้นส่วน
           (ก) หนังสือสัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วน
           (ข) หนังสือสัญญาที่แก้ไขสัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วน 16

(ก) 100 บาท
(ข) 50 บาท

 

ผู้เป็นหุ้นส่วน
ผู้เป็นหุ้นส่วน

 

ผู้เป็นหุ้นส่วน
ผู้เป็นหุ้นส่วน ”

 

28. ใบรับ เฉพาะตามที่ระบุต่อไปนี้
           (ก) ใบรับรางวัลสลากกินแบ่งของรัฐบาล
           (ข) ใบรับสำหรับการโอนหรือก่อตั้งสิทธิใด ๆ เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ในเมื่อนิติกรรมที่เป็นเหตุให้ออกใบรับนั้นมีการจดทะเบียนตามกฎหมาย
           (ค) ใบรับสำหรับการขาย ขายฝาก ให้เช่าซื้อ หรือโอนกรรมสิทธิ์ยานพาหนะ ทั้งนี้เฉพาะยางพาหนะซึ่งมีการจดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยยานพาหนะนั้น ๆ
          ถ้าใบรับตาม (ก)(ข) หรือ (ค) มีจำนวนเงินตั้งแต่ 200 บาท ขึ้นไปทุก 200 บาทหรือเศษของ 200 บาท (พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2525 ใช้บังคับ 27 ก.พ.2525 เป็นต้นไป)
         ยกเว้นไม่ต้องเสียอากร
         ใบรับ สำหรับจำนวนเงินที่ผู้รับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ 17

 

 

 

1 บาท

 

 

 

ผู้ออกใบรับ

 

 

 

ผู้ออกใบรับ  

(ยกเลิกโดยพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2529 ใช้บังคับ 1 ก.พ.2529 เป็นต้นไป)

     

(ยกเลิกโดยพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2529 ใช้บังคับ 1 ก.พ.2529 เป็นต้นไป)

     

สถานที่จัดจำหน่าย

คุณสามารถซื้ออากรแสตมป์ได้ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่หรือสาขาใกล้บ้าน

การเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน (อส.4)

ในกรณีที่ตราสารนั้นจำเป็นต้องปิดอากรแสตมป์จำนวนมาก เช่น ราคาหลักพันบาท ผู้เสียภาษีสามารถเลือกใช้วิธีเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงินแทนการปิดอากรแสตมป์แบบปกติได้ โดยติดต่อสำนักงานสรรพากรพื้นที่หรือสาขาใกล้บ้าน แล้วยื่นแบบคำขอ อส.4 เพื่อชำระค่าอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน

ข้อควรทราบเกี่ยวกับ อส.4

คุณจำเป็นต้องติดต่อกับสำนักงานสรรพากรในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง เช่น พื้นที่ที่คู่สัญญานั้นอยู่ เพราะเจ้าหน้าที่สรรพากรจะไม่สามารถให้บริการนอกพื้นที่ของคู่สัญญา

และนอกจากตัวสัญญาต้นฉบับ 1 ชุดที่คุณต้องเตรียมไปด้วยแล้ว คุณจำเป็นต้องเตรียมเตรียมคู่ฉบับของสัญญาไว้ 1 ชุด และสำเนาของสัญญาเพื่อให้เจ้าหน้าที่สรรพากรเก็บไว้อีก 1 ชุดด้วย (รวม 3 ชุด)

เรื่องที่มักเข้าใจผิดบ่อย

 • อากรแสตมป์ แม้จะเรียกว่าแสตมป์ แต่ไม่สามารถหาซื้อได้ที่ไปรษณีย์หรือร้านสะดวกซื้อทั่วไป
 • อากรแสตมป์ไม่ใช่ดวงตราไปรษณียากร เราจึงไม่สามารถนำไปใช้ปิดซองจดหมายได้
 • อากรแสตมป์ใช้ติดตามมูลค่าของสัญญา โดยไม่ต้องนำภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) มารวมด้วย18 เช่น ถ้าสัญญาดังกล่าวมูลค่า 100,000 บาท และมีภาษีมูลค่าเพิ่มอีก 7,000 บาท ให้ปิดอากรแสตมป์เป็นเงิน 100 บาทเท่านั้น ไม่ใช่ 107 บาท
 • แม้อากรแสตมป์จะเป็น ภาษี ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมสรรพากรแต่กรมสรรพากรก็ไม่ได้ทำหน้าที่พิมพ์เองแต่อย่างใด หากแต่พิมพ์โดยโรงพิมพ์ธนบัตรของธนาคารแห่งประเทศไทย ทำให้การพิมพ์อากรแสตมป์ของประเทศไทยมีคุณภาพระดับเดียวกับธนบัตรเลยทีเดียว19


อ้างอิง

 1. ^

  บัญชีอากรแสตมป์ ประมวลรัษฎากร

 2. ^

  พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2529 ใช้บังคับ 1 ก.พ.2529 เป็นต้นไป

 3. ^

  พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2525 ใช้บังคับ 27 ก.พ.2525 เป็นต้นไป

 4. ^

  พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2526 ใช้บังคับ 29 พ.ย.2526 เป็นต้นไป

 5. ^

  พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2526 ใช้บังคับ 29 พ.ย.2526 เป็นต้นไป

 6. ^

  พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2526 ใช้บังคับ 29 พ.ย.2526 เป็นต้นไป

 7. ^

  พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2526 ใช้บังคับ 29 พ.ย.2526 เป็นต้นไป

 8. ^

  พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2526 ใช้บังคับ 29 พ.ย.2526 เป็นต้นไป

 9. ^

  พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2526 ใช้บังคับ 29 พ.ย.2526 เป็นต้นไป

 10. ^

  พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2525 ใช้บังคับ 27 ก.พ.2525 เป็นต้นไป

 11. ^

  พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2526 ใช้บังคับ 29 พ.ย.2526 เป็นต้นไป

 12. ^

  พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2525 ใช้บังคับ 27 ก.พ.2525 เป็นต้นไป

 13. ^

  พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2526 ใช้บังคับ 29 พ.ย.2526 เป็นต้นไป

 14. ^

  พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2525 ใช้บังคับ 27 ก.พ.2525 เป็นต้นไป

 15. ^

  พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2526 ใช้บังคับ 29 พ.ย.2526 เป็นต้นไป

 16. ^

  พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2526 ใช้บังคับ 29 พ.ย.2526 เป็นต้นไป

 17. ^

  พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 30) พ.ศ.2534 ใช้บังคับ 1 ม.ค.2535 เป็นต้นไป

 18. ^

  ข้อหารือภาษีอากรที่ กค 0811(กม)/464 ลว. 12 มีนาคม 2541

 19. ^

  ธนาคารแห่งประเทศไทย, www.bot.or.th