รอบระยะเวลาบัญชี

โดย ผศ.ดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์ อาจารย์ประจำวิชากฎหมายภาษีอากร

ถ้าคุณหมายถึงปีภาษีของบุคคลธรรมดา โปรดดูที่ ปีภาษี

รอบระยะเวลาบัญชี เป็นรอบระยะเวลาที่ใช้สำหรับคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยปกติรอบระยะเวลาบัญชีจะมีระยะเวลา 12 เดือน และมักจะเริ่มนับตามปีปฎิทินตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม ของปีนั้นๆ เพื่อความสะดวกในการคำนวณภาษี แต่รอบระยะเวลาบัญชีของนิติบุคคลจะไม่เริ่มต้นตามปีปฏิทินก็ได้


Img loading