ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

อยากยื่นภาษีแต่ทำไม่เป็น?

ให้ iTAX ช่วยเตรียมภาษีพร้อมยื่นได้ทันที!

เตรียมแบบฟอร์มภาษี


การยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เป็นหน้าที่ของผู้เสียภาษี ซึ่งแม้จะมีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ต้องเสียภาษีแต่ก็อาจจะมีหน้าที่ต้องยื่นภาษีอยู่ดี โดยเป็นการแสดงรายได้ของเราที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมาใน ปีภาษี และจะยื่นภาษีกันเพียงปีละครั้งเท่านั้น คือระหว่าง 1 มกราคม - 31 มีนาคมของทุกปี ยกเว้นบางกรณีอาจจะต้องยื่นภาษีครึ่งปีตอนช่วงกลางปีด้วย

 

Edit

กำหนดการยื่นภาษี

Edit

ยื่นภาษีเงินได้ประจำปี

โดยปกติยื่นภาษีกันเพียงปีละครั้งเท่านั้น คือระหว่าง 1 มกราคม - 31 มีนาคม โดยเป็นการสรุปรายได้และสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงปีภาษีที่ผ่านมา

 • ถ้ามีเงินได้จาก เงินเดือน เพียงอย่างเดียวจะใช้แบบฟอร์ม ภ.ง.ด. 91
 • ถ้ามีเงินได้จากอื่นๆ นอกเหนือจากเงินเดือนด้วยจะใช้แบบฟอร์ม ภ.ง.ด. 90

ทั้งนี้ ตอนยื่นภาษีเงินได้ประจำปี คุณสามารถเลือกได้ด้วยว่าต้องการ บริจาคเงินสนับสนุนพรรคการเมือง หรือไม่ ซึ่งไม่ทำให้คุณได้เงินคืนภาษีน้อยลงแต่อย่างใด

Edit

ยื่นภาษีเงินได้ครึ่งปี

การยื่นภาษีครึ่งปีจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อคุณมี เงินได้ประเภทที่ 5, 6, 7 และ 8 รวมกันแล้วเกิน ฿60,000 เท่านั้น (กรณีสถานภาพโสด) ซึ่งจะยื่นกันช่วงกลางปี คือระหว่าง 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน โดยเป็นการสรุปรายได้และสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงครึ่งปีภาษีแรกที่ผ่านมา โดยที่ ค่าลดหย่อน บางรายการจะถูกหักเหลือครึ่งนึงด้วย เช่น ค่าลดหย่อนส่วนตัว จะลดลงจาก ฿60,000 เหลือ ฿30,000

ทั้งนี้เมื่อยื่นภาษีเงินได้ครึ่งปีไปแล้ว สุดท้ายก็ยังคงมีหน้าที่ต้องยื่นภาษีประจำปีอยู่ดีโดยสรุปเงินได้ที่เกิดขึ้นตลอดทั้งปี ไม่ใช่ เฉพาะแค่เงินได้ที่เกิดขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง

 • การยื่นภาษีเงินได้ครึ่งปีจะใช้แบบฟอร์ม ภ.ง.ด. 94

Edit

คณะบุคคล/ห้างหุ้นส่วนสามัญต้องทำบัญชียื่นด้วย

ถ้าเป็นการยื่นภาษีของห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล จากนี้ไปจะมีหน้าที่ต้องทำบัญชียื่นพร้อมกับตอนยื่นแบบภาษี ภ.ง.ด. 90/91 ด้วย โดยจะมีผลตั้งแต่ปีภาษี 2557 ที่จะยื่นตั้งแต่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป ซึ่งการทำบัญชีที่ว่ามีรายละเอียดดังนี้*1

 1. ทำเป็นบัญชีหรือรายงานแสดงยอดเงินคงเหลือยกมา มีรายละเอียด จำนวนรวมของยอดรายได้และยอดรายจ่ายที่ได้มีการรับมาหรือจ่ายไปในระหว่างปีภาษี และยอดเงินคงเหลือยกไป
 2. จัดทำเป็นภาษาไทย (ถ้าทำเป็นภาษาต่างประเทศไว้ก็ให้มีภาษาไทยกำกับด้วย)

Edit

ขอเงินคืนภาษี

ในกรณีที่จ่ายภาษีไว้เกินกว่าที่ตัวเองมีหน้าที่ แล้วมานึกได้ทีหลังก็ยังสามารถขอเงินภาษีที่จ่ายเกินนั้นได้โดยการยื่นภาษี (หรือยื่นภาษีเพิ่มเติมย้อนหลัง) แต่ต้องรีบขอคืนภายใน 3 ปีนับจากวันสุดท้ายที่ครบกำหนดยื่นภาษี *2

ทั้งนี้ กรมสรรพากรมีหน้าที่ต้องคืนเงินภาษีภายใน 3 เดือนนับจากวันที่ยื่นแบบฯ หรือวันที่ยื่นเอกสารประกอบการขอเงินคืนภาษีเพิ่มเติม หากกรมสรรพากรคืนภาษีล่าช้า คุณมีสิทธิได้รับเงินคืนภาษีพร้อมดอกเบี้ยในอัตรา 1% ต่อเดือนจนถึงวันที่ลงในหนังสือแจ้งคำสั่งคืนเงิน โดยเริ่มคำนวณดอกเบี้ยตั้งแต่เดือนที่ 4 เป็นต้นไป*3


Edit

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

ปัจจุบันเราสามารถใช้เลขบัตรประชาชน 13 หลักเป็นเลขประจำตัวผู้เสียภาษีได้เลย


Edit

ยื่นภาษีที่ไหนได้บ้าง?

 • สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุกแห่ง
 • ทาง Internet ผ่านระบบ E-Filing ของกรมสรรพากร
 • ไปรษณีย์ลงทะเบียน เฉพาะผู้มีเงินได้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพฯ โดยส่งพร้อมแนบเช็ค (ประเภท ข. ค. หรือ ง.) หรือใบธนาณัติตามจำนวนเงินภาษีที่ต้องชำระทั้งจำนวนไปที่
  สำนักบริหารการคลังและรายได้
  กรมสรรพากร อาคารกรมสรรพากร
  เลขที่ 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน
  เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

กรมสรรพากรจะถือเอาวันที่ลงทะเบียนไปรษณีย์เป็นวันรับแบบฯ และชำระภาษี และจะส่งใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ยื่นแบบฯ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน


Edit

ไม่ยื่นภาษีได้ไหม?

แม้ว่ากฎหมายจะบังคับให้คุณยื่นภาษีเมื่อมีรายได้ แต่ถ้าเป็นกรณีต่อไปนี้ คุณเลือกจะไม่ยื่นภาษีก็ไม่มีใครว่า

 • มีรายได้จากเงินเดือนเพียงทางเดียว ตลอดทั้งปีไม่เกิน ฿120,000 หรือตกเดือนละ ฿10,000 *4
 • มีรายได้ทางอื่นด้วยตลอดทั้งปีไม่เกิน ฿60,000 หรือเดือนละ ฿5,000*5
 • สมรสตามกฎหมายแล้วและคุณทั้งคู่มีรายได้จากเงินเดือนเพียงทางเดียวรวมกันตลอดทั้งปีไม่เกิน ฿220,000 หรือตกเดือนละ ฿18,333.33*6
 • สมรสตามกฎหมายแล้วและคุณทั้งคู่มีรายได้รวมกันตลอดทั้งปีไม่เกิน ฿120,000 หรือตกเดือนละ ฿10,000*7
 • มีรายได้จากดอกเบี้ยธนาคาร, ดอกเบี้ยหุ้นกู้, ดอกเบี้ยพันธบัตร, ส่วนต่าง discount bond, กำไรจากการขายตราสารหนี้, เงินปันผลของบริษัทห้างร้าน, และเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่ได้ทำเป็นธุรกิจ แล้วปล่อยให้ภาษีที่ถูกหัก ณ ที่จ่ายเป็นภาษีสุดท้ายไปเลย*8

Edit

เสียภาษีเยอะ ขอผ่อนได้ไหม?

ในกรณีที่คุณต้องจ่ายเงินภาษีตั้งแต่ ฿3,000 ขึ้นไป คุณสามารถผ่อน 0% นาน 3 เดือน เป็นจำนวน 3 งวดเท่าๆ กันได้*12 โดยแจ้งความประสงค์กับเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร (ทั่วประเทศ) หรือเจ้าหน้าที่ธนาคารผู้รับชำระภาษี (เฉพาะกรุงเทพฯ เท่านั้น)


Edit

เตรียมภาษีง่ายๆ ด้วย iTAX

iTAX ไม่ได้มีแค่แบบฟอร์มภาษีเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการคำนวณภาษีล่วงหน้า และการหาแผนลดหย่อนภาษีที่เหมาะสมไปพร้อมๆ กันด้วย และนอกเหนือจากบริการช่วยเตรียมแบบฟอร์มภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เพื่อช่วยให้คุณเตรียมภาษีได้อย่างถูกต้องและยื่นภาษีได้อย่างมั่นใจแล้ว คุณยังสามารถค้นหาตัวช่วยลดหย่อนภาษีได้ที่ iTAX Market รับรองเลยว่า คุณจะได้เจอกับแผนลดหย่อนภาษีที่ตรงตามความต้องการและงบประมาณที่คุณมี รู้แบบนี้ อย่าปล่อยให้แผนลดหย่อนดีๆ หลุดมือ!


Edit

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


อ้างอิง

 • *1 :

  ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 249)

 • *2 :

  มาตรา 27 ตรี ประมวลรัษฎากร

 • *3 :

  มาตรา 4 ทศ ประมวลรัษฎากร,กฎกระทรวง ฉบับที่ 161 (พ.ศ. 2526)

 • *4 :

  มาตรา 56(2) ประมวลรัษฎากร,พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 44) พ.ศ. 2560

 • *5 :

  มาตรา 56(1) ประมวลรัษฎากร,พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 44) พ.ศ. 2560

 • *6 :

  มาตรา 56(4) ประมวลรัษฎากร,พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 44) พ.ศ. 2560

 • *7 :

  มาตรา 56(3) ประมวลรัษฎากร,พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 44) พ.ศ. 2560

 • *8 :

  มาตรา 48(3),(4) ประมวลรัษฎากร

 • *9 :

  ข้อ 5 คำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.119/2545

 • *10 :

  มาตรา 48(4)(ก) ประมวลรัษฎากร

 • *11 :

  มาตรา 48(4)(ข) ประมวลรัษฎากร

 • *12 :

  มาตรา 64 ประมวลรัษฎากร


Img loading