ภาษีเงินได้

โดย ผศ.ดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์ อาจารย์ประจำวิชากฎหมายภาษีอากร

ภาษีเงินได้ เป็นภาษีทางตรงที่เก็บจากเงินได้ของคนที่มีรายได้ พูดง่ายๆ คือ ใครมีรายได้ คนนั้นต้องเสียภาษีเงินได้

โดยปกติภาษีเงินได้สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กับภาษีเงินได้นิติบุคคล แต่ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจะใกล้ชิดกับประชาชนมากกว่า


Img loading