Contents

ภาษีสรรพสามิต

โดย ผศ.ดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์ อาจารย์ประจำวิชากฎหมายภาษีอากร

ภาษีสรรพสามิต คือ ภาษี ประเภทหนึ่งที่เรียกเก็บจากสินค้าและบริการเฉพาะบางประเภทซึ่งมีเหตุผลสมควรที่จะต้องรับภาระภาษีสูงกว่าปกติ เช่น เหล้า บุหรี่ น้ำมัน รถยนต์ โดยมี กรมสรรพสามิต เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดเก็บ