Contents

ภาษีศุลกากร

โดย ผศ.ดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์ อาจารย์ประจำวิชากฎหมายภาษีอากร

ภาษีศุลกากร คือ ภาษี ประเภทหนึ่งที่เรียกเก็บจากสินค้านำเข้าและส่งออก ภาษีศุลกากรจึงแบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ อากรขาเข้า และ อากรขาออก โดยมี กรมศุลกากร เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดเก็บ