Contents

ผู้เสียภาษี

49,318 views

โดย ผศ.ดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์ อาจารย์ประจำวิชากฎหมายภาษีอากร

ผู้เสียภาษี คือ ผู้มีหน้าที่ต้องทำหน้าที่ยื่นและชำระภาษีตามกฎหมาย ทั้งนี้ภาษีแต่ชนิดก็อาจกำหนดภาระหน้าที่ของผู้เสียภาษีแตกต่างกันไป

สำหรับ ภาษีเงินได้ กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้ที่มีเงินได้ ซึ่งสามารถกำหนดกว้างๆ ได้ดังนี้

ผู้เสียภาษีเงินได้อาจจะเป็นได้ทั้งคนไทยและคนต่างชาติ


เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

  • กรณีผู้เสียภาษีเป็นบุคคลธรรมดา โดยปกติจะใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือเลขประจำตัวคนต่างด้าว
  • กรณีผู้เสียภาษีเป็นห้างหุ้นส่วนหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล จะต้องติดต่อกรมสรรพากรเพื่อขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  • กรณีผู้เสียภาษีเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล โดยปกติจะใช้เลขทะเบียนนิติบุคคลที่ออกให้โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
  • กรณีผู้เสียภาษีเป็นกิจการร่วมค้า (Joint Venture) จะต้องติดต่อกรมสรรพากรเพื่อขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษี