ปีภาษี

โดย ผศ.ดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์ อาจารย์ประจำวิชากฎหมายภาษีอากร

ถ้าคุณหมายถึงปีภาษีของนิติบุคคล โปรดดูที่ รอบระยะเวลาบัญชี

ปีภาษี ตามความหมายของประมวลรัษฎากร คือ ปีประดิทิน*1 (ปีปฏิทิน) เป็นรอบระยะเวลาที่ใช้สำหรับคำนวณ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยปีภาษีจะเริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม ของปีนั้นๆ กล่าวคือเป็นการนับตามรอบปีปฏิทินนั่นเอง

เนื่องจากประมวลรัษฎากรเป็นกฎหมายภาษีที่ประกาศใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2482*2 ดังนั้น ภาษาที่ใช้ในกฎหมายจึงอาจเป็นภาษาที่คนยุคปัจจุบันอาจไม่คุ้นหูคุ้นตากันแล้ว เช่น คำว่า ปีปฏิทิน ซึ่งในประมวลรัษฎากรก็ยังคงอนุรักษ์คำว่า ปีประดิทิน อยู่เหมือนเดิม


Edit

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


อ้างอิง


Img loading