Contents

ประโยชน์ของภาษี

83,455 views

โดย ผศ.ดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์ อาจารย์ประจำวิชากฎหมายภาษีอากร

ภาษีไปไหน

ใช้พัฒนาประเทศ

ภาษี เป็นแหล่งรายได้สำคัญของของภาครัฐแทบทุกประเทศ ลองนึกภาพว่ารัฐคือคนหนึ่งคน รัฐก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเพื่อดูแลตัวเอง เช่น

 • จ่ายตลาดซื้อของกินของใช้
 • ลงทุนทําธุรกิจเพื่อความมั่งคั่ง
 • ซื้ออุปกรณ์รักษาความปลอดภัย
 • จ่ายค่ารักษาพยาบาล
 • จ่ายค่าเล่าเรียนเพื่อสร้างอนาคต
 • เลี้ยงรับรองเพื่อนบ้านเพื่อความสัมพันธ์อันดี ฯลฯ

จะเห็นได้ว่าค่าใช้จ่ายเหล่านี้ก็เพื่อความอยู่ดีมีสุขของรัฐ สุดท้ายคนที่ได้รับประโยชน์ก็คือคนในรัฐนั่นเอง ถ้ารัฐมีรายจ่ายมากแต่มีรายรับไม่พอ ประเทศชาติก็อาจล้มละลายได้ ดังนั้น คนในรัฐจึงต้องช่วยกันสนับสนุนค่าใช้จ่ายของรัฐเพื่อ ความกินดีอยู่ดีของคนในรัฐด้วยกันเอง

ภาษี

ใช้ดูแลความประพฤติของคนในสังคม

ในมุมมองทางเศรษฐศาสตร์ ภาษี คือ เครื่องมือทางการคลังชนิดหนึ่งของรัฐ มีไว้สำหรับควบคุมพฤติกรรมของประชาชนได้ด้วย เช่น หากต้องการให้ประชาชนสูบบุหรี่น้อยลง ก็ใช้วิธีเพิ่มภาระภาษีบุหรี่เพื่อให้ผู้บริโภคมีต้นทุนที่สูงขึ้น หรือ หากต้องการให้ประชาชนวางแผนทำประกันชีวิต ก็ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับค่าเบี้ยประกันชีวิต เพื่อจูงใจให้ประชาชนทำประกันชีวิต เป็นต้น

ภาษีอาจจะมีพลังงานบางอย่างซ่อนอยู่ก็เป็นได้…

ภาษี

รัฐไม่เก็บภาษีได้ไหม?

รัฐไม่เก็บภาษี

สมมติว่ารัฐไม่มีรายได้จากเก็บภาษีแต่ยังคงมีรายจ่ายเหมือนเดิม เรามาดูกันว่ารัฐจะมีวิธีหาเงินมาจับจ่ายใช้สอยทางไหนได้อีกบ้าง

 • ทำธุรกิจส่วนตัว ไม่ว่าจะเป็น การไฟฟ้า การประปา และรัฐวิสาหกิจต่างๆ
 • เก็บค่าบริการในรูปของค่าธรรมเนียม
 • เอาทรัพย์สินออกมาให้เอกชนทำประโยชน์ เช่น สัญญาสัมปทาน
 • ขอกู้เงิน เช่น ออกพันธบัตรรัฐบาล
 • พิมพ์แบงค์เองซะเลย!