Contents

ประเมินภาษี

โดย ผศ.ดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์ อาจารย์ประจำวิชากฎหมายภาษีอากร

ประเมินภาษี (Tax Assessment) หมายถึง การทำให้ถูกต้องตามกฎหมายภาษี ดังนั้น หากผู้เสียภาษีถูกต้องตามกฎหมายแล้ว เจ้าพนักงานย่อมไม่มีอำนาจประเมิน ซึ่งโดยปกติเจ้าพนักงานจะประเมิน 2 ประเด็น ดังนี้

  • เสียภาษีถูกจำนวนหรือไม่
  • ทำถูกต้องตามรูปแบบหรือไม่

ทั้งนี้ อำนาจการประเมินคือเรียกให้ชำระภาษีให้ถูกต้องและเรียก เบี้ยปรับเงินเพิ่ม รวมถึง ค่าปรับต่างๆ