Contents

ประวัติศาสตร์ภาษี

5,443 views

โดย ผศ.ดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์ อาจารย์ประจำวิชากฎหมายภาษีอากร

มีการบันทึกประวัติศาสตร์เกี่ยวกับ ภาษี ไว้ในคัมภีร์ไบเบิลเกี่ยวกับการจัดเก็บส่วนแบ่งรายได้ของประชาชนตั้งแต่ราว 3,000 ปีก่อนคริสตกาลว่า เมื่อครั้งที่โลกยังเป็นสังคมเกษตร ทุกๆ 2 ปี ฟาโรห์แห่งอียิปต์จะเดินทางไปทั่วราชอาณาจักรเพื่อเก็บผลผลิตทางการเกษตรจากราษฎร โดยราษฎรจะต้องมอบผลผลิต 1 ใน 5 ที่ตัวเองหามาได้เพื่อถวายแก่ฟาโรห์ ส่วนที่เหลืออีก 4 ใน 5 ราษฎรสามารถเก็บไว้เพื่อเพาะปลูกและใช้สอยเองได้

ในคัมภีร์ไบเบิล ฉบับพระธรรมปฐมกาล บันทึกไว้ความว่า

47:23 โยเซฟชี้แจงแก่ประชาชนทั้งปวงว่า “ดูเถิด วันนี้เราซื้อตัวพวกเจ้ากับที่ดินของเจ้าให้เป็นของฟาโรห์แล้ว นี่เราจะให้เมล็ดข้าวแก่พวกเจ้าและพวกเจ้าจงเอาไปหว่านเถิด

47:24 และต่อมาเมื่อได้ผลแล้วจงถวายส่วนหนึ่งในห้าส่วนแก่ฟาโรห์ เก็บสี่ส่วนไว้เป็นของตน สำหรับใช้เป็นเมล็ดข้าวบ้าง เป็นอาหารสำหรับเจ้าและครอบครัวกับเด็กเล็กบ้าง”

พระคัมภีร์ไบเบิล

ฉบับพระธรรมปฐมกาล บทที่ 47:23 และ 24

สรุปว่า ราษฎรยุคนั้นเสียภาษีในอัตราคงที่ 20%


เรื่องที่เกี่ยวข้อง