Contents

บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเนปาล

โดย ผศ. ดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์ อาจารย์ประจำวิชากฎหมายภาษีอากร

บริจาคลดหย่อนภาษี

เหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในประเทศเนปาล เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2558 สร้างความสูญเสียให้เพื่อนบ้านชาวเนปาลเป็นอย่างมาก iTAX จึงขอไว้อาลัยมา ณ ที่นี้

จากเหตุการณ์นี้ เราจึงพบเห็นหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในบ้านเราเปิดรับบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือชาวเนปาล ซึ่งเราจะสามารถนำไปหักเป็นหักค่าลดหย่อน เงินบริจาค ได้ ก็ต่อเมื่อได้ทำตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

หลักเกณฑ์

ผู้บริจาคจะสามารถหักลดหย่อนได้สำหรับการบริจาคเงินให้แก่ส่วนราชการ หรือบริจาคเงินผ่านบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือ นิติบุคคลอื่นซึ่งเป็นตัวแทนในการรับบริจาค โดยตัวแทนรับบริจาคดังกล่าวจะต้องนำเงินที่ได้รับบริจาคนั้น ไปบริจาคให้แก่หน่วยงานราชการ โดยผู้บริจาคจะได้รับสิทธิหักลดหย่อนเงินบริจาคตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังหัก ค่าใช้จ่าย และ ค่าลดหย่อน อื่นๆ แล้ว

หลักฐานสำหรับลดหย่อน

หลักฐานการหักลดหย่อนที่สามารถใช้ได้ตามกฎหมาย ได้แก่

1. บริจาคให้แก่หน่วยงานราชการ

  • หนังสือสำคัญการรับบริจาคที่ออกโดย หน่วยงานราชการ เช่น สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงการต่างประเทศ

2. บริจาคให้หน่วยงานราชการผ่านตัวแทนซึ่งเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน นิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น

  • หนังสือสำคัญการรับบริจาคที่ออกโดยบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือ นิติบุคคลอื่น ที่เป็นตัวแทนรับบริจาค เช่น สถานีโทรทัศน์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย แต่ถ้าตัวแทนรับบริจาคนำไปมอบให้แก่ผู้ประสบภัยโดยตรง ผู้บริจาคจะไม่ได้รับสิทธิในการหักลดหย่อนแต่อย่างใด ดังนั้น โปรดตรวจสอบนโยบายการรับบริจาคของตัวแทนด้วย

3. บริจาคโดยโอนเข้าบัญชีธนาคาร

  • ใบโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารหรือใบสลิปของธนาคารที่แสดงรายการโอนเข้าบัญชีธนาคารที่หน่วยงานราชการ หรือบริษัทหรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่เป็นตัวแทนรับบริจาคได้เปิดบัญชีรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในประเทศเนปาล

ทำไมต้องวางแผนภาษีสำหรับเงินบริจาค?

ถ้าคุณวางแผนได้ดี จะยิ่งทำให้ผู้รับบริจาคได้เงินมากขึ้นได้

สมมติว่า คุณต้องการบริจาคเงิน ฿1,000 และต้องคุณเสียภาษีในอัตรา 10% อยู่แล้ว เราแนะนําให้คุณบริจาค ฿1,111 ไปเลย เพราะเมื่อคุณเสียภาษีในอัตรา 10% แล้วนําเงินบริจาคมาหักลดหย่อนภาษี คุณจะประหยัดภาษี 10% หรือประมาณ ฿111

เท่ากับว่า เมื่อหักลบกันแล้วก็คุณก็ยังบริจาคเงินประมาณ ฿1,000 เท่าเดิม (บริจาค ฿1,111 – ลดหย่อน ฿111 = บริจาคสุทธิ ฿1,000) ในขณะที่ผู้รับบริจาคจะได้เงินบริจาคเพิ่มเป็น ฿1,111ซึ่งมากกว่าเดิมถึง 11%

หรือถ้าสมมติว่าคุณต้องการบริจาคเงิน ฿1,000 และต้องคุณเสียภาษีในอัตราสูงสุด 35% อยู่แล้ว เราแนะนําให้คุณบริจาค ฿1,538 ไปเลย เพราะเมื่อคุณเสียภาษีในอัตรา 35% แล้วนําเงินบริจาคมาหักลดหย่อนภาษี คุณจะประหยัดภาษี 35% หรือประมาณ ฿538 เมื่อหักลบกันแล้วก็คุณก็ยังบริจาคเงินประมาณ ฿1,000 เท่าเดิม แต่ผู้รับบริจาคจะได้เงินบริจาคเพิ่มเป็น ฿1,538 ซึ่งมากกว่าเดิมถึง 53.8%!