Contents

บทลงโทษ

32,402 views

โดย ผศ. ดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์ อาจารย์ประจำวิชากฎหมายภาษีอากร

ยื่นแบบภาษีทันกำหนด แต่เสียภาษีไม่ครบ

 • เสียเบี้ยปรับ 0.5 – 1 เท่า ของค่าภาษีที่ต้องจ่าย1
 • เสียเงินเพิ่ม 1.5% ต่อเดือนของภาษีที่ต้องจ่าย เริ่มนับตั้งแต่วันที่พ้นกำหนดให้ยื่นแบบจนถึงวันที่จ่ายครบ2

ไม่ได้ยื่นแบบภาษีภายในกำหนด

 • มีโทษปรับทางอาญาสูงสุด 2,000 บาท3
 • เสียเบี้ยปรับ 1 – 2 เท่า ของค่าภาษีที่ต้องจ่าย4
 • เสียเงินเพิ่ม 1.5% ต่อเดือนของภาษีที่ต้องจ่าย เริ่มนับตั้งแต่วันที่พ้นกำหนดให้ยื่นแบบจนถึงวันที่จ่ายครบ5

เจตนาละเลยไม่ยื่นแบบภาษีภายในกำหนดเพื่อเลี่ยงภาษี

 • มีโทษปรับทางอาญาสูงสุด 200,000 บาท จำคุกสูงสุด 1 ปี6
 • เสียเบี้ยปรับ ×2 ของค่าภาษีที่ต้องจ่าย7
 • เสียเงินเพิ่ม 1.5% ต่อเดือนของภาษีที่ต้องจ่าย เริ่มนับตั้งแต่วันที่พ้นกำหนดให้ยื่นแบบจนถึงวันที่จ่ายครบ8

หนีภาษี

 • มีโทษปรับทางอาญาตั้งแต่ 2,000 – 200,000 บาท จำคุกตั้งแต่ 3 เดือน – 7 ปี9
 • เสียเบี้ยปรับ ×2 ของค่าภาษีที่ต้องจ่าย10
 • เสียเงินเพิ่ม 1.5% ต่อเดือนของภาษีที่ต้องจ่าย เริ่มนับตั้งแต่วันที่พ้นกำหนดให้ยื่นแบบจนถึงวันที่จ่ายครบ11

อ้างอิง

 1. ^

  มาตรา 22 ประมวลรัษฎากร, ข้อ 4 คำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 81/2542

 2. ^

  มาตรา 27 ประมวลรัษฎากร

 3. ^

  มาตรา 35 ประมวลรัษฎากร

 4. ^

  มาตรา 26 ประมวลรัษฎากร, ข้อ 4 คำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 81/2542

 5. ^

  มาตรา 27 ประมวลรัษฎากร

 6. ^

  มาตรา 37 ทวิ ประมวลรัษฎากร

 7. ^

  มาตรา 26 ประมวลรัษฎากร

 8. ^

  มาตรา 27 ประมวลรัษฎากร

 9. ^

  มาตรา 37 ประมวลรัษฎากร

 10. ^

  มาตรา 26 ประมวลรัษฎากร

 11. ^

  มาตรา 27 ประมวลรัษฎากร