บทลงโทษ

โดย ผศ.ดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์ อาจารย์ประจำวิชากฎหมายภาษีอากร

Edit

ยื่นแบบภาษีทันกำหนด แต่เสียภาษีไม่ครบ

 • เสียเบี้ยปรับ 0.5 - 1 เท่า ของค่าภาษีที่ต้องจ่าย*1
 • เสียเงินเพิ่ม 1.5% ต่อเดือนของภาษีที่ต้องจ่าย เริ่มนับตั้งแต่วันที่พ้นกำหนดให้ยื่นแบบจนถึงวันที่จ่ายครบ*2

Edit

ไม่ได้ยื่นแบบภาษีภายในกำหนด

 • มีโทษปรับทางอาญาสูงสุด 2,000 บาท *3
 • เสียเบี้ยปรับ 1 - 2 เท่า ของค่าภาษีที่ต้องจ่าย*4
 • เสียเงินเพิ่ม 1.5% ต่อเดือนของภาษีที่ต้องจ่าย เริ่มนับตั้งแต่วันที่พ้นกำหนดให้ยื่นแบบจนถึงวันที่จ่ายครบ*5

Edit

เจตนาละเลยไม่ยื่นแบบภาษีภายในกำหนดเพื่อเลี่ยงภาษี

 • มีโทษปรับทางอาญาสูงสุด 200,000 บาท จำคุกสูงสุด 1 ปี*6
 • เสียเบี้ยปรับ x2 ของค่าภาษีที่ต้องจ่าย*7
 • เสียเงินเพิ่ม 1.5% ต่อเดือนของภาษีที่ต้องจ่าย เริ่มนับตั้งแต่วันที่พ้นกำหนดให้ยื่นแบบจนถึงวันที่จ่ายครบ*8

Edit

หนีภาษี

 • มีโทษปรับทางอาญาตั้งแต่ 2,000-200,000 บาท จำคุกตั้งแต่ 3 เดือน - 7 ปี*9
 • เสียเบี้ยปรับ x2 ของค่าภาษีที่ต้องจ่าย*10
 • เสียเงินเพิ่ม 1.5% ต่อเดือนของภาษีที่ต้องจ่าย เริ่มนับตั้งแต่วันที่พ้นกำหนดให้ยื่นแบบจนถึงวันที่จ่ายครบ*11

อ้างอิง

 • *1 :

  มาตรา 22 ประมวลรัษฎากร,ข้อ 4 คำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 81/2542

 • *2 :

  มาตรา 27 ประมวลรัษฎากร

 • *3 :

  มาตรา 35 ประมวลรัษฎากร

 • *4 :

  มาตรา 26 ประมวลรัษฎากร,ข้อ 4 คำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 81/2542

 • *5 :

  มาตรา 27 ประมวลรัษฎากร

 • *6 :

  มาตรา 37 ทวิ ประมวลรัษฎากร

 • *7 :

  มาตรา 26 ประมวลรัษฎากร

 • *8 :

  มาตรา 27 ประมวลรัษฎากร

 • *9 :

  มาตรา 37 ประมวลรัษฎากร

 • *10 :

  มาตรา 26 ประมวลรัษฎากร

 • *11 :

  มาตรา 27 ประมวลรัษฎากร


Img loading