Contents

นักแสดงสาธารณะ

29,048 views

โดย ผศ.ดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์ อาจารย์ประจำวิชากฎหมายภาษีอากร

เงินได้ของนักแสดงสาธารณะ มาจากการทำหน้าที่นักแสดงละคร ภาพยนตร์ วิทยุ โทรทัศน์ นักร้อง นักดนตรี นักกีฬาอาชีพ หรือนักแสดงเพื่อความบันเทิงใดๆ ไม่ว่าจะแสดงเดี่ยว เป็นหมู่หรือคณะ หรือแข่งขันเป็นทีม1 ซึ่งจัดเป็น เงินได้ประเภทที่ 8

การหักค่าใช้จ่าย

เงินได้ของนักแสดงสาธารณะสามารถเลือก หักค่าใช้จ่าย ได้ 2 วิธี คือ

 • หักตามจริง (ต้องมีหลักฐานค่าใช้จ่าย) หรือ
 • หักเหมา 40-60% (ไม่ต้องมีหลักฐานค่าใช้จ่าย)

ซึ่งการหักใช้จ่ายแบบเหมาแบ่งตามลำดับ ดังนี้2

จำนวนรายได้ ค่าใช้จ่ายแบบเหมาที่หักได้
฿300,000 แรก 60%
ส่วนที่เกิน ฿300,000 40%

แต่เมื่อรวมค่าใช้จ่ายแบบเหมาทั้งหมดต้องไม่เกิน ฿600,000

นั่นหมายความว่า ทันทีที่มีรายได้จากนักแสดงสาธารณะเกิน ฿1,350,000 จะไม่สามารถหักค่าใช้จ่ายแบบเหมาได้มากกว่า ฿600,000 อีกแล้ว

อะไรเรียกว่านักแสดงสาธารณะได้บ้าง?

นักแสดงสาธารณะ ไม่ได้หมายถึงนักแสดงละคร ภาพยนต์ วิทยุ หรือโทรทัศน์เท่านั้น ยังหมายความถึง นักร้อง นักดนตรี นักกีฬาอาชีพ หรือนักแสดงเพื่อความบันเทิงใดๆ ไม่ว่าจะแสดงเดี่ยว เป็นหมู่หรือคณะ หรือแข่งขันเป็นทีม3 เช่น

 • นักแสดงละครเวที
 • ผู้ดำเนินรายการทางโทรทัศน์
 • นักแสดงตลก
 • นายแบบ นางแบบ
 • นักพูดรายการทอล์คโชว์
 • นักมวยอาชีพ
 • นักฟุตบอลอาชีพ
 • นักกีฬา E-Sport

ซึ่งโดยมากรวมถึงการออกงานต่างๆ ที่ถูกหักภาษี 5% ตอนรับเงิน

อะไรบ้างไม่นับว่าเป็นนักแสดงสาธารณะ?

นักแสดงสาธารณะจะไม่รวมถึง ผู้ประกาศข่าว โฆษก พิธีกร นักจัดรายการวิทยุ นักจัดรายการในสถานบันเทิงใดๆ ผู้บรรยายหรือนักพากย์ ผู้จัดการส่วนตัวของนักแสดงสาธารณะ ผู้กำกับการแสดง ผู้จัดการทีมกีฬา ผู้ฝึกสอนนักกีฬา หรือ บุคคลที่ทำหน้าที่ทำนองเดียวกัน4

นอกจากนี้ เงินได้จากการเป็นพิธีกรในการเปิดตัวสินค้าใหม่จากบริษัทห้างร้านต่างๆ ก็ไม่เข้าลักษณะเป็นเงินได้ของนักแสดงสาธารณะด้วย5

ทั้งนี้ รายได้ที่ไม่จัดว่าเป็นนักแสดงสาธารณะโดยปกติจะถือว่ามาจากการรับจ้างทั่วไปในฐานะ เงินได้ประเภทที่ 2


อ้างอิง

 1. ^

  ข้อ 1 คำสั่งกรมสรรพากรที่ ป. 102/2544, คำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.128/2546

 2. ^

  มาตรา 46 ประมวลรัษฎากร, มาตรา 8(43) พระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2502, พระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 629) พ.ศ. 2560

 3. ^

  ข้อ 1 คำสั่งกรมสรรพากรที่ ป. 102/2544,คำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.128/2546

 4. ^

  ข้อ 1 คำสั่งกรมสรรพากรที่ ป. 102/2544,คำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.128/2546

 5. ^

  ข้อหารือภาษีอากรที่ กค 0706/6490 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2549