ธุรกรรมลักษณะเฉพาะ (รอประกาศเป็นกฎหมาย)

ธุรกรรมลักษณะเฉพาะ (หรือที่สื่อเรียกกันว่า กฎหมายอีเพย์เมนต์) เป็นธุรกรรมที่สถาบันการเงิน (เช่น ธนาคาร) รวมถึงผู้ให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (เช่น mPAY, TrueMoney) มีหน้าที่ต้องรายงานให้กรมสรรพากรทราบเมื่อตรวจพบบุคคลที่ระหว่างปีมีเงินเข้าตั้งแต่ 3,000 ครั้ง หรือมีเงินเข้าตั้งแต่ 400 ครั้งและเป็นเงินจำนวนตั้งแต่ ฿2,000,000*1 ทั้งนี้บุคคลที่มีธุรกรรมลักษณะเฉพาะอาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้


Edit

ธุรกรรมที่ต้องรายงานกรมสรรพากร

ธุรกรรมลักษณะเฉพาะที่ต้องรายงานกรมสรรพากร ได้แก่
 1. ฝากหรือรับโอนเงินทุกบัญชีรวมกันในปีเดียวกัน ตั้งแต่ 3,000 ครั้ง หรือเฉลี่ยเดือนละ 250 ครั้ง (ถ้าทั้งปีมียอดรวม 2,999 ครั้ง จะยังไม่เข้าเกณฑ์ธุรกรรมลักษณะเฉพาะ)
 2. ฝากหรือรับโอนเงินทุกบัญชีรวมกันในปีเดียวกัน ตั้งแต่ 200 ครั้ง และมียอดรวมของธุรกรรมฝากหรือรับโอนรวมกันตั้งแต่ ฿2,000,000 ขึ้นไป (ถ้าทั้งปีมียอดรวม 199 ครั้ง หรือ ฿1,999,999 อย่างใดอย่างหนึ่งจะยังไม่เข้าเกณฑ์ธุรกรรมลักษณะเฉพาะ)

Edit

หน่วยงานที่มีหน้าที่รายงาน

หน่วยงานต่อไปนี้ที่มีข้อมูลของบุคคลที่มีธุรกรรมลักษณะเฉพาะอยู่ในความครอบครองจะมีหน้าที่ต้องรายงานให้กรมสรรพากรทราบด้วย
 1. สถาบันการเงินทั้งของรัฐและเอกชน (เช่น ธนาคาร)
 2. ผู้ให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (เช่น mPAY, TrueMoney เป็นต้น)

Edit

การรายงาน

สถาบันการเงินและผู้ให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์มีหน้าที่ต้องรวบรวมข้อมูลของบุคคลที่มีธุรกรรมลักษณะเฉพาะตลอดปีเพื่อแจ้งให้กรมสรรพากรทราบภายในวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี โดยเริ่มเก็บข้อมูลของบุคคลที่มีธุรกรรมลักษณะเฉพาะครั้งแรกตั้งแต่ปี 2562 และจะเริ่มรายงานครั้งแรกภายใน 31 มี.ค. 2563 โดยข้อมูลเหล่านี้จะถูกเก็บไว้นานไม่เกิน 10 ปีนับแต่วันที่ได้รับข้อมูล


Edit

เรื่องที่มักเข้าใจผิดบ่อย

 • ธุรกรรมลักษณะเฉพาะไม่ได้มีไว้เฉพาะตรวจสอบแค่คนขายของออนไลน์เท่านั้น แต่บังคับใช้เป็นการทั่วไปกับบุคคลทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือบริษัทห้างร้านต่างๆ
 • บางคนเข้าใจผิดว่ารับโอนเงินเกิน 8 ครั้งต่อวันจะถูกตรวจสอบ เพราะแท้จริงแล้วกฎหมายกำหนดเกณฑ์เป็นจำนวนตั้งแต่ 3,000 ครั้งตลอดทั้งปี ไม่ใช่เกินวันละ 8 ครั้งแต่อย่างใด หากแต่เป็นเพียงค่าเฉลี่ยต่อวันตลอดทั้งปีเท่านั้น
 • บางคนเข้าใจผิดว่าหากมีธุรกรรมลักษณะเฉพาะ คุณจะถูกปรับ ฿100,000 และค่าปรับวันละ ฿10,000 ทันที ซึ่งเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน เนื่องจากบทลงโทษดังกล่าวเป็นบทลงโทษของหน่วยงานที่มีหน้าที่รายงานธุรกรรมลักษณะเฉพาะที่ไม่ทำหน้าที่ ไม่ใช่บทลงโทษของผู้เสียภาษีแต่อย่างใด
 • แม้คุณจะถูกรายงานเนื่องจากมีธุรกรรมลักษณะเฉพาะ แต่หากคุณยื่นภาษีและดำเนินการถูกต้องเป็นปกติอยู่แล้ว ธุรกรรมลักษณะเฉพาะจะไม่มีบทลงโทษใดๆ อย่างแน่นอน
 • หากไม่มั่นใจว่าธุรกิจที่ทำอยู่ตอนนี้ควรปรับตัวอย่างไรเพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายและไม่มีความเสี่ยงเรื่องภาษี สามารถติดต่อขอรับบริการจัดภาษีธุรกิจครบวงจรในราคาที่สมเหตสมผลสำหรับกิจการของคุณได้ที่ www.itax.in.th/business

อ้างอิง

 • *1 :

  มาตรา 3 สัตตรส ประมวลรัษฎากร


Img loading