ดอกเบี้ยบ้าน

โดย ผศ.ดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์ อาจารย์ประจำวิชากฎหมายภาษีอากร

ดอกเบี้ยบ้าน หรือที่เรียกชื่อเต็มว่า ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อซื้อหรือสร้างที่อยู่อาศัย ใช้เป็นค่าลดหย่อนได้ ตามที่จ่ายจริง สูงสุดปีละ ฿100,000 สำหรับคนที่กู้เงินซื้อบ้านเพื่ออยู่อาศัย*1 ซึ่งจะเป็นบ้านเดี่ยว, คอนโด, ห้องชุด หรืออาคารก็ได้

ดอกเบี้ยบ้านเป็นสิทธิประโยชน์สำหรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

 

Edit

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ

คนที่กู้เงินซื้อบ้านเพื่ออยู่อาศัยสามารถนำดอกเบี้ยเงินกู้นั้นไปใช้เป็นค่าลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริงสูงสุดปีละไม่เกิน ฿100,000 ทั้งนี้อาจเป็นการกู้ซื้อที่อยู่อาศัยมากกว่า 1 แห่งก็ได้

อนึ่ง ถ้ามีคนร่วมกู้กับคุณด้วย (เช่น พี่ เพื่อน หรือคู่สมรสที่แยกยื่นภาษี) สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจะเฉลี่ยตามจำนวนคนที่ร่วมกู้ เช่น จ่ายดอกเบี้ยบ้านไปจริง ฿100,000 และมีคนกู้ร่วมกัน 2 คน แต่ละคนจะมีสิทธิหักลดหย่อนดอกเบี้ยบ้านได้คนละ ฿50,000 (ดอกเบี้ยบ้าน ฿100,000 ÷ 2 คน) โดยไม่สนใจว่าผู้กู้ร่วมจะมีเงินได้หรือไม่หรือจะใช้สิทธิ์ลดหย่อนดอกเบี้ยบ้านนี้หรือไม่*2

แต่การมีคนร่วมกู้กับคุณด้วย ไม่ว่าจะจ่ายดอกเบี้ยจริงเท่าใด สิทธิประโยชน์ที่ได้รับเมื่อรวมกันแล้วจะต้องไม่เกิน ฿100,000 อยู่ดี เช่น จ่ายดอกเบี้ยบ้านไปจริง ฿120,000 และมีคนกู้ร่วมกัน 2 คน สิทธิ์หักลดหย่อนจะถูกจำกัดไว้ไม่เกิน ฿100,000 ดังนั้น แต่ละคนจึงมีสิทธิหักลดหย่อนดอกเบี้ยบ้านได้เพียงคนละ ฿50,000 (ดอกเบี้ยบ้าน ฿100,000 ÷ 2 คน)*3


Edit

เงื่อนไขการรับสิทธิ

คุณเองก็มีสิทธิหักลดหย่อนดอกเบี้ยบ้านได้ถ้าทำตามเงื่อนไขทั้งหมดต่อไปนี้
 1. คุณนำบ้านไปจำนองเพื่อค้ำประกันหนี้ค่าซื้อหรือสร้างบ้านหลังดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นบ้านใหม่หรือบ้านมือสอง (หนี้ในที่นี้รวมถึงเงินกู้ก้อนใหม่ที่คุณกู้มาเพื่อเคลียร์หนี้ที่อยู่อาศัยก้อนเดิมด้วย)
 2. คุณต้องอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นว่านายจ้างสั่งให้คุณไปประจำอยู่ที่อื่นหรือมีเหตุสุดวิสัยที่ทำให้อยู่อาศัยบ้านนั้นไม่ได้จริงๆ เช่น ไฟไหม้ ภัยธรรมชาติ
 3. เจ้าหนี้จำนองต้องเป็นสถาบันการเงินหรือผู้ที่กฎหมายอนุญาต เช่น ธนาคาร, นายจ้างที่มีกองทุนสวัสดิการให้กู้ซื้อบ้าน, กองทุน กบข. เป็นต้น
 4. ระยะเวลาจำนองต้องเท่ากับระยะเวลากู้ยืมด้วย

Edit

หลักฐานที่ต้องใช้

 • สำเนาสัญญากู้ยืมเงิน และ
 • หนังสือรับรองหลักฐานการจ่ายดอกเบี้ยที่อยู่อาศัยจากเจ้าหนี้จำนอง

Edit

เรื่องที่มักเข้าใจผิดบ่อย

 • ถ้าสามีไม่ได้เป็นผู้กู้ร่วมกับภรรยา สามีจะไม่มีสิทธินำดอกเบี้ยบ้านของภรรยามาหักลดหย่อนภาษีได้
 • ถ้าสามีภริยาต่างฝ่ายต่างมีเงินได้แล้วทำสัญญากู้ซื้อบ้านร่วมกับน้องชาย (กู้รวม 3 คน) ทั้ง 3 คนจะต้องเฉลี่ยค่าลดหย่อนตามส่วนจำนวนผู้มีเงินได้ที่กู้ร่วม (หาร 3)  รวมกันต้องไม่เกินจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท เช่น ดอกเบี้ยบ้าน 120,000 บาท กู้ร่วม 3 คน จะใช้สิทธิลดหย่อนดอกเบี้ยคนละ 33,333.33 บาทเท่านั้น
 • แม้สามีจะจ่ายดอกเบี้ยบ้านจริงๆ มากกว่าภริยา แต่เวลาสามีใช้สิทธิหักลดหย่อนจะได้แค่ครึ่งเดียวเท่านั้น

ลองคำนวณภาษีดูก่อนไหม?

ใช้ iTAX คำนวณภาษีให้ไวกว่าคำนวณเองเยอะ

เริ่มคำนวณภาษี


อ้างอิง

 • *1 :

  มาตรา 47(1)(ซ) ประมวลรัษฎากร,ข้อ 2(52),(53),(59) กฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509)

 • *2 :

  ข้อ 2(7) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 165),ข้อ 2(7) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 166),ข้อ 2(7) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 167)

 • *3 :

  ข้อ 2(7) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 165),ข้อ 2(7) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 166),ข้อ 2(7) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 167)


Img loading