Contents

อาจารย์มิก

5,385 views

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์ (อาจารย์มิก) อาจารย์กฎหมายภาษีอากร และ CEO iTAX

ปัจจุบัน อาจารย์มิกดำรงตำแหน่งรองคณบดี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม โดย อาจารย์มิกสำเร็จการศึกษาทางด้านกฎหมายภาษีในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัย Southern Methodist University ประเทศสหรัฐอเมริกา ด้วยทุนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยสยาม

แนวคิดการพัฒนาระบบ iTAX ได้มาจากงานวิจัยทางวิชาการของอาจารย์มิก ในระดับปริญญาเอกจากความเชื่อที่ว่า ผู้เสียภาษีคือเจ้าของประเทศ ผู้เสียภาษีจึงสมควรได้รับบริการภาษีที่ง่าย สะดวก และประหยัดที่สุด และเทคโนโลยีคือเครื่องมือที่สามารถทำให้ภาษีกลายเป็นเรื่องง่าย สะดวก และประหยัดที่สุดได้จริง

การทำงาน

 • รองคณบดี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม (2563-ปัจจุบัน)
 • อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม (2549-ปัจจุบัน)
 • CEO, iTAX (2560-ปัจจุบัน)
 • ผู้พัฒนา iTAX (2555-ปัจจุบัน)

ผลงาน

งานวิจัย

 • การศึกษาเพื่อพัฒนามาตรการทางกฎหมายในการเตรียมความพร้อมต่อการขยายตัวของการให้เช่าที่พักระยะสั้นเพื่อการท่องเที่ยวในประเทศไทย, พฤษภาคม 2563, สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

 • โครงการข้อมูลกฎหมายของประเทศไทยและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุน สังคมและความมั่นคงของประเทศไทย, กรกฎาคม 2563, สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • โครงการข้อมูลกฎหมายของประเทศมาเลเซียและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุนของประเทศมาเลเซีย, พฤษภาคม 2563, สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

บทความวิชาการ

 • ศึกษาภาษีเงินได้ของประเทศมาเลเซียเปรียบเทียบประเทศไทย, วารสารรามคำแหง ฉบับนิติศาสตร์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2564)
 • ความท้าทายของการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในประเทศไทย, วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช ฉบับที่ 2 ปีที่ 31 กรกฎาคม – ธันวาคม 2563
 • การแปลงภาษีให้เป็นดิจิทัลในประเทศไทย: การแปลงใบกำกับภาษีจากกระดาษเป็นดิจิทัล, บทบัณฑิตย์ เนติบัณฑิตยสภา เล่มที่ 75 ตอน 4 ตุลาคม – ธันวาคม 2562
 • ภาพรวมกฎหมายธุรกิจประเทศมาเลเซีย: การวิเคราะห์และเปรียบเทียบองค์กรธุรกิจและภาษีเงินได้ระหว่างประเทศมาเลเซียและประเทศไทย, วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช ฉบับที่ 2 ปีที่ 29 เมษายน – สิงหาคม 2561
 • Singapore’s Tax Incentives for Startups: What can we learn to create Thailand 4.0?, the International Conference on Nation-Building 2017
 • แนวคิดภาษีเงินได้สำหรับห้างหุ้นส่วนของประเทศสหรัฐอเมริกากับมาตรการป้องกันการเลี่ยงภาษี, Proceedings การประชุมวิชาการระดับชาติ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2559
 • คนไทยกับภาษีเงินได้จากการทำงานในประเทศสหรัฐอเมริกา, รพี 2558, สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • แนวคิดการปรับโครงสร้างองค์กรกับภาษีเงินได้ในประเทศสหรัฐฯ, Proceedings การประชุมวิชาการระดับชาติ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ประจำปี 2558 (ได้รับรางวัลบทความดีเด่น สาขาวิชานิติศาสตร์)
 • คนไทยกับภาษีเงินได้ในประเทศสหรัฐอเมริกา, วารสารรามคำแหง ฉบับนิติศาสตร์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2558)
 • ภาษีมรดกกับช่องโหว่ที่ไม่ควรมองข้าม, วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2558)
 • เทคนิคการวางแผนภาษีระหว่างประเทศ Double Irish และ Dutch Sandwich, วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 2557

บทความทั่วไป

 • วันเกิดกับภาษี โพสต์ทูเดย์1
 • 7 เรื่องราวเกี่ยวกับ LTF ที่คุณอาจไม่รู้ โพสต์ทูเดย์2
 • 3 สิ่งที่ควรบอกเพื่อน ก่อนหมดเวลายื่นภาษี โพสต์ทูเดย์3
 • โครงสร้างภาษีปี 2560 มีอะไรใหม่บ้าง? โพสต์ทูเดย์4
 • เป็นบริษัท Startup ต้องเสียภาษีไหม? Techsauce5

สัมภาษณ์

 • รวยหุ้นรวยลงทุน ตอน ยื่นภาษีปีนี้ มีเรื่องต้องรู้, ไทยรัฐ ทีวี6
 • รายการตอบโจทย์ SME ตอน iTAX ตามรอยพ่อหลวงพระอัจฉริยะภาพด้านกฎหมาย SmartSME TV7
 • หัวใจเศรษฐี ตอน ภาษี ณ ที่จ่าย Amarin TV8 
 • แอพ iTAX – โค้งสุดท้ายเตรียมภาษีก่อนสิ้นปี, MCOT.net9
 • Smart Biz เศรษฐกิจติดจอ : มาตรการลดหย่อนภาษี หลากวิธีประหยัดเงิน, ช่อง TRUE4U10
 • ภาษี งานเก่ง iTAX กรุงเทพธุรกิจออนไลน์11
 • StartUp Hero – ep.01 – iTAX, ช่อง 512
 • รวยหุ้นรวยลงทุน ตอน เครดิตภาษีเงินปันผล เรื่องที่นักลงลงทุนอาจมองข้าม, ช่อง 513
 • The Profit ฉลาดลงทุน (บ่าย) ตอน เครดิตภาษีเงินปันผล, Amarin TV14

การศึกษา

 • ปริญญาเอก Doctor of Juridical Science (Taxation), Southern Methodist University Dedman School of Law, มลรัฐ Texas ประเทศสหรัฐอเมริกา (ศึกษาเรื่องแนวทางป้องกันการเลี่ยงภาษีอากร)
 • ปริญญาโท LL.M. (Taxation), Southern Methodist University Dedman School of Law, มลรัฐ Texas ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท Master of Arts in Diplomacy and International Studies, สถาบันการทูตและการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต (ศึกษาเรื่องโอกาสสำหรับ E-commerce ในตลาดของประเทศกำลังพัฒนากับเทคโนโลยีและกฎหมาย)
 • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1), มหาวิทยาลัยสยาม

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นเบญจมดิเรกคุณาภรณ์


อ้างอิง

 1. ^

  โพสต์ทูเดย์: www.posttoday.com/วันเกิดกับภาษี

 2. ^

  โพสต์ทูเดย์: www.posttoday.com/7 เรื่องราวเกี่ยวกับ LTF ที่คุณอาจไม่รู้

 3. ^

  โพสต์ทูเดย์: www.posttoday.com/3 สิ่งที่ควรบอกเพื่อน ก่อนหมดเวลายื่นภาษี

 4. ^

  โพสต์ทูเดย์: www.posttoday.com/โครงสร้างภาษีปี 2560 มีอะไรใหม่?

 5. ^

  Techsauce: http://techsauce.co/เป็นบริษัท Startup ต้องเสียภาษีไหม?

 6. ^

  ไทยรัฐ ทีวี: www.youtube.com/ ยื่นภาษีปีนี้ มีเรื่องต้องรู้ iTAX

 7. ^

  SmartSME TV: www.youtube.com/iTAX ตามรอยพ่อหลวงพระอัจฉริยะภาพด้านกฎหมาย

 8. ^

  Amarin TV: www.youtube.com/หัวใจเศรษฐี ตอน ภาษี ณ ที่จ่าย

 9. ^

  MCOT.net: www.mcot.net

 10. ^

  ช่อง TRUE4U: www.youtube.com/มาตรการลดหย่อนภาษี หลากวิธีประหยัดเงิน

 11. ^

  กรุงเทพธุรกิจออนไลน์: www.bangkokbiznews.com/‘ภาษี’ งานเก่ง ‘iTAX’

 12. ^

  ช่อง 5: www.youtube.com/StartUp Hero – iTAX

 13. ^

  ช่อง 5: www.youtube.com/เครดิตภาษีเงินปันผล เรื่องที่นักลงลงทุนอาจมองข้าม โดย iTAX

 14. ^

  Amarin TV: www.youtube.com/The Profit ฉลาดลงทุน ตอน เครดิตภาษีเงินปันผล