Contents

อาจารย์มิก

10,504 views

ดร. ยุทธนา ศรีสวัสดิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์ (อาจารย์มิก) อาจารย์กฎหมายภาษีอากร และ CEO iTAX

ปัจจุบัน อาจารย์มิกดำรงตำแหน่งรองคณบดี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม โดย อาจารย์มิกสำเร็จการศึกษาทางด้านกฎหมายภาษีในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัย Southern Methodist University ประเทศสหรัฐอเมริกา ด้วยทุนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยสยาม

แนวคิดการพัฒนาระบบ iTAX ได้มาจากงานวิจัยทางวิชาการของอาจารย์มิก ในระดับปริญญาเอกจากความเชื่อที่ว่า ผู้เสียภาษีคือเจ้าของประเทศ ผู้เสียภาษีจึงสมควรได้รับบริการภาษีที่ง่าย สะดวก และประหยัดที่สุด และเทคโนโลยีคือเครื่องมือที่สามารถทำให้ภาษีกลายเป็นเรื่องง่าย สะดวก และประหยัดที่สุดได้จริง

การทำงาน

 • นายกสมาคม Thai Startup (2565-ปัจจุบัน)
 • รองคณบดี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม (2563-ปัจจุบัน)
 • อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม (2549-ปัจจุบัน)
 • CEO, iTAX (2560-ปัจจุบัน)
 • ผู้พัฒนา iTAX (2555-ปัจจุบัน)

ผลงาน

งานวิจัย

 • การศึกษาเพื่อพัฒนามาตรการทางกฎหมายในการเตรียมความพร้อมต่อการขยายตัวของการให้เช่าที่พักระยะสั้นเพื่อการท่องเที่ยวในประเทศไทย, พฤษภาคม 2563, สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

 • โครงการข้อมูลกฎหมายของประเทศไทยและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุน สังคมและความมั่นคงของประเทศไทย, กรกฎาคม 2563, สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 • โครงการข้อมูลกฎหมายของประเทศมาเลเซียและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุนของประเทศมาเลเซีย, พฤษภาคม 2563, สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

บทความวิชาการ

 • ศึกษาภาษีเงินได้ของประเทศมาเลเซียเปรียบเทียบประเทศไทย, วารสารรามคำแหง ฉบับนิติศาสตร์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2564)
 • ความท้าทายของการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในประเทศไทย, วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช ฉบับที่ 2 ปีที่ 31 กรกฎาคม – ธันวาคม 2563
 • การแปลงภาษีให้เป็นดิจิทัลในประเทศไทย: การแปลงใบกำกับภาษีจากกระดาษเป็นดิจิทัล, บทบัณฑิตย์ เนติบัณฑิตยสภา เล่มที่ 75 ตอน 4 ตุลาคม – ธันวาคม 2562
 • ภาพรวมกฎหมายธุรกิจประเทศมาเลเซีย: การวิเคราะห์และเปรียบเทียบองค์กรธุรกิจและภาษีเงินได้ระหว่างประเทศมาเลเซียและประเทศไทย, วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช ฉบับที่ 2 ปีที่ 29 เมษายน – สิงหาคม 2561
 • Singapore’s Tax Incentives for Startups: What can we learn to create Thailand 4.0?, the International Conference on Nation-Building 2017
 • แนวคิดภาษีเงินได้สำหรับห้างหุ้นส่วนของประเทศสหรัฐอเมริกากับมาตรการป้องกันการเลี่ยงภาษี, Proceedings การประชุมวิชาการระดับชาติ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2559
 • คนไทยกับภาษีเงินได้จากการทำงานในประเทศสหรัฐอเมริกา, รพี 2558, สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • แนวคิดการปรับโครงสร้างองค์กรกับภาษีเงินได้ในประเทศสหรัฐฯ, Proceedings การประชุมวิชาการระดับชาติ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ประจำปี 2558 (ได้รับรางวัลบทความดีเด่น สาขาวิชานิติศาสตร์)
 • คนไทยกับภาษีเงินได้ในประเทศสหรัฐอเมริกา, วารสารรามคำแหง ฉบับนิติศาสตร์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2558)
 • ภาษีมรดกกับช่องโหว่ที่ไม่ควรมองข้าม, วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2558)
 • เทคนิคการวางแผนภาษีระหว่างประเทศ Double Irish และ Dutch Sandwich, วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 2557

การศึกษา

 • ปริญญาเอก Doctor of Juridical Science (Taxation), Southern Methodist University Dedman School of Law, มลรัฐ Texas ประเทศสหรัฐอเมริกา (ศึกษาเรื่องแนวทางป้องกันการเลี่ยงภาษีอากร), 2555
 • ปริญญาโท LL.M. (Taxation), Southern Methodist University Dedman School of Law, มลรัฐ Texas ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2552
 • ปริญญาโท Master of Arts in Diplomacy and International Studies, สถาบันการทูตและการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต (ศึกษาเรื่องโอกาสสำหรับ E-commerce ในตลาดของประเทศกำลังพัฒนากับเทคโนโลยีและกฎหมาย), 2551
 • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1), มหาวิทยาลัยสยาม, 2549

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นเบญจมดิเรกคุณาภรณ์