อาจารย์มิก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์ (อาจารย์มิก) เป็นอาจารย์กฎหมายภาษี และ CEO iTAX

ปัจจุบัน ผศ.ดร.ยุทธนา เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม โดย ผศ.ดร.ยุทธนา สำเร็จการศึกษาทางด้านกฎหมายภาษีในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัย Southern Methodist University ประเทศสหรัฐอเมริกา ด้วยทุนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยสยาม

แนวคิดการพัฒนาระบบ iTAX ได้มาจากงานวิจัยทางวิชาการของ ผศ.ดร.ยุทธนา ในระดับปริญญาเอกจากความเชื่อที่ว่า ผู้เสียภาษีคือเจ้าของประเทศ ผู้เสียภาษีจึงสมควรได้รับบริการภาษีที่ง่าย สะดวก และประหยัดที่สุด และเทคโนโลยีคือเครื่องมือที่สามารถทำให้ภาษีกลายเป็นเรื่องง่าย สะดวก และประหยัดที่สุดได้จริง


Edit

การทำงาน

 • อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม (2549-ปัจจุบัน)
 • CEO, iTAX (2560-ปัจจุบัน)
 • ผู้พัฒนา iTAX (2555-ปัจจุบัน)

Edit

ผลงาน

Edit

หนังสือ

Edit

งานวิจัย

 • โครงการข้อมูลกฎหมายของประเทศไทยและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุน สังคมและความมั่นคงของประเทศไทย, สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • โครงการข้อมูลกฎหมายของประเทศมาเลเซียและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุนของประเทศมาเลเซีย, สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
Edit

บทความวิชาการ

 • ภาพรวมกฎหมายธุรกิจประเทศมาเลเซีย: การวิเคราะห์และเปรียบเทียบองค์กรธุรกิจและภาษีเงินได้ระหว่างประเทศมาเลเซียและประเทศไทย, วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช ฉบับที่ 2 ปีที่ 29 เมษายน - สิงหาคม 2561
 • Singapore's Tax Incentives for Startups: What can we learn to create Thailand 4.0?, the International Conference on Nation-Building 2017
 • แนวคิดภาษีเงินได้สำหรับห้างหุ้นส่วนของประเทศสหรัฐอเมริกากับมาตรการป้องกันการเลี่ยงภาษี, Proceedings การประชุมวิชาการระดับชาติ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2559
 • คนไทยกับภาษีเงินได้จากการทำงานในประเทศสหรัฐอเมริกา, รพี 2558, สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • แนวคิดการปรับโครงสร้างองค์กรกับภาษีเงินได้ในประเทศสหรัฐฯ, Proceedings การประชุมวิชาการระดับชาติ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ประจำปี 2558 (ได้รับรางวัลบทความดีเด่น สาขาวิชานิติศาสตร์)
 • คนไทยกับภาษีเงินได้ในประเทศสหรัฐอเมริกา, วารสารรามคำแหง ฉบับนิติศาสตร์. ปีที่ 4 ฉบับที่ 1
 • ภาษีมรดกกับช่องโหว่ที่ไม่ควรมองข้าม, วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1
 • เทคนิคการวางแผนภาษีระหว่างประเทศ Double Irish และ Dutch Sandwich, วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
Edit

บทความทั่วไป

 • วันเกิดกับภาษี โพสต์ทูเดย์*1
 • 7 เรื่องราวเกี่ยวกับ LTF ที่คุณอาจไม่รู้ โพสต์ทูเดย์*2
 • 3 สิ่งที่ควรบอกเพื่อน ก่อนหมดเวลายื่นภาษี โพสต์ทูเดย์*3
 • โครงสร้างภาษีปี 2560 มีอะไรใหม่บ้าง? โพสต์ทูเดย์*4
 • เป็นบริษัท Startup ต้องเสียภาษีไหม? Techsauce*5
 • Mark Zuckerburg กับประเด็นที่สังคมจับตามองเรื่องเลี่ยงภาษีด้วยการบริจาคหุ้น ทำได้หรือไม่? Thumpsup.in.th*6
Edit

สัมภาษณ์

 • รวยหุ้นรวยลงทุน ตอน ยื่นภาษีปีนี้ มีเรื่องต้องรู้, ไทยรัฐ ทีวี*7
 • รายการตอบโจทย์ SME ตอน iTAX ตามรอยพ่อหลวงพระอัจฉริยะภาพด้านกฎหมาย SmartSME TV*8
 • ประกอบธุรกิจเป็นนิติบุคคลเสียภาษีมากขึ้นหรือน้อยลง?, รวยหุ้นรวยลงทุน ไทยรัฐทีวี*9
 • หัวใจเศรษฐี ตอน ภาษี ณ ที่จ่าย Amarin TV*10
 • แอพ iTAX - โค้งสุดท้ายเตรียมภาษีก่อนสิ้นปี, MCOT.net*11
 • Smart Biz เศรษฐกิจติดจอ : มาตรการลดหย่อนภาษี หลากวิธีประหยัดเงิน, ช่อง TRUE4U*12
 • ภาษี งานเก่ง iTAX กรุงเทพธุรกิจออนไลน์*13
 • StartUp Hero - ep.01 - iTAX, ช่อง 5*14
 • รวยหุ้นรวยลงทุน ตอน เครดิตภาษีเงินปันผล เรื่องที่นักลงลงทุนอาจมองข้าม, ช่อง 5*15
 • The Profit ฉลาดลงทุน (บ่าย) ตอน เครดดิตภาษีเงินปันผล, Amarin TV*16

Edit

การศึกษา

 • ปริญญาเอก Doctor of Juridical Science (Taxation), Southern Methodist University Dedman School of Law, มลรัฐ Texas ประเทศสหรัฐอเมริกา (ศึกษาเรื่องแนวทางป้องกันการเลี่ยงภาษีอากร)
 • ปริญญาโท LL.M. (Taxation), Southern Methodist University Dedman School of Law, มลรัฐ Texas ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท Master of Arts in Diplomacy and International Studies, สถาบันการทูตและการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต (ศึกษาเรื่องโอกาสสำหรับ E-commerce ในตลาดของประเทศกำลังพัฒนากับเทคโนโลยีและกฎหมาย)
 • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1), มหาวิทยาลัยสยาม

Edit

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นเบญจมดิเรกคุณาภรณ์

Img loading