ค่าลดหย่อนส่วนตัว

โดย ผศ.ดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์ อาจารย์ประจำวิชากฎหมายภาษีอากร

ค่าลดหย่อนส่วนตัว ใช้เป็นค่าลดหย่อนแบบเหมา ฿60,000 ต่อปี สำหรับผู้ยื่นภาษีทุกคน*1

ค่าลดหย่อนส่วนตัวเป็นสิทธิประโยชน์สำหรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา


อ้างอิง

  • *1 :

    มาตรา 47(1)(ก) ประมวลรัษฎากร,พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 44) พ.ศ. 2560


Img loading