ค่าธรรมเนียมจากการรับชำระเงินด้วยบัตรเดบิต

โดย ผศ.ดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์ อาจารย์ประจำวิชากฎหมายภาษีอากร

ค่าธรรมเนียมจากการรับชำระเงินด้วยบัตรเดบิต ใช้เป็นค่าลดหย่อนเพิ่มได้ 1 เท่าของที่จ่ายจริง สำหรับค่าธรรมเนียมจากการรับชำระเงินด้วยบัตรเดบิต ระหว่าง 1 พ.ย. 2559 - 31 ธ.ค. 2564 เฉพาะการรับชำระเงินค่าเช่า, ค่าวิชาชีพอิสระ, ค่ารับเหมาทั้งค่าแรงและค่าของ หรือ เงินได้การประกอบธุรกิจอื่นๆ *1

ค่าธรรมเนียมจากการรับชำระเงินด้วยบัตรเดบิตนี้เป็นสิทธิประโยชน์สำหรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา


Edit

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ

เจ้าของกิจการที่รับชำระเงินด้วยบัตรเดบิต สามารถนำค่าธรรมเนียมจากการรับชำระเงินด้วยบัตรเดบิตมาใช้เป็นค่าลดหย่อนเพิ่มได้อีก 1 เท่าของที่จ่ายจริง


Edit

เงื่อนไขการรับสิทธิ

คุณเองก็มีสิทธิหักลดหย่อนค่าธรรมเนียมจากการรับชำระเงินด้วยบัตรเดบิตได้ถ้าทำตามเงื่อนไขทั้งหมดต่อไปนี้
  1. ต้องมีเงินได้จากค่าเช่า, ค่าวิชาชีพอิสระ, ค่ารับเหมาทั้งค่าแรงและค่าของ หรือ เงินได้การประกอบธุรกิจอื่นๆ
  2. ค่าเช่า, ค่าวิชาชีพอิสระ, ค่ารับเหมาทั้งค่าแรงและค่าของ หรือ เงินได้การประกอบธุรกิจอื่นๆ ที่ได้รับตลอดทั้งปีภาษีรวมแล้วต้องไม่เกิน 30 ล้านบาท
  3. ค่าธรรมเนียมจากการรับชำระเงินด้วยบัตรเดบิตเกิดขึ้นระหว่าง 1 พ.ย. 2559 - 31 ธ.ค. 2564

Edit

เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


อ้างอิง

  • *1 :

    พระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 640) พ.ศ. 2560


Img loading