Contents

ค่าซ่อมแซมรถน้ำท่วมปาบึก 2562 (ยกเลิกแล้ว)

โดย ผศ. ดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์ อาจารย์ประจำวิชากฎหมายภาษีอากร

ค่าซ่อมแซมรถน้ำท่วม ใช้เป็นค่าลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง สูงสุด ฿30,000 สำหรับคนที่จ่ายค่าซ่อมแซมรถที่เกิดจากเหตุน้ำท่วมพายุโซนร้อนปาบึก โดยต้องเป็นค่าซ่อมแซมและค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จ่ายระหว่าง 3 ม.ค. – 31 มี.ค. 25621

ค่าซ่อมแซมรถน้ำท่วมเป็นสิทธิประโยชน์สำหรับ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ

คนที่จ่ายค่าซ่อมแซมรถ สามารถนำค่าซ่อมแซมที่จ่ายไประหว่าง 3 ม.ค. – 31 มี.ค. 2562 นั้นไปใช้เป็น ค่าลดหย่อน ได้ตามที่จ่ายจริงสูงสุดไม่เกิน ฿30,000 ทั้งนี้อาจเป็นการซ่อมแซมรถมากกว่า 1 คันก็ได้

เงื่อนไขการรับสิทธิ

คุณเองก็มีสิทธิหักลดหย่อนค่าซ่อมบ้านได้ถ้าทำตามเงื่อนไขทั้งหมดต่อไปนี้

  • รถได้รับความเสียหายจากเหตุน้ำท่วมพายุโซนร้อนปาบึกในพื้นที่ที่ทางราชการประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือ เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ระหว่าง 3 ม.ค. – 31 มี.ค. 2562 และ
  • คุณเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ หรือผู้เช่าซื้อ

อนึ่ง หากมีรถที่ได้รับความเสียหายมากกว่าหน่ึงคัน ให้รวมคำนวณค่าซ่อมแซมหรือค่าวัสดุ หรืออุปกรณ์ในการซ่อมแซมรถทุกคันเข้าด้วยกัน

หลักฐานที่ต้องใช้

  • หลักฐานการจ่ายค่าซ่อมแซมที่มีชื่อคุณเป็นผู้จ่ายในช่วงเวลาระหว่าง 3 ม.ค. – 31 มี.ค. 2562

เรื่องที่มักเข้าใจผิดบ่อย

  • ค่าลดหย่อนกลุ่มนี้จะต้องเกี่ยวเนื่องกับเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่จากพายุโซนร้อนปาบึกเมื่อช่วงต้นปี 2562 เท่านั้น หากเป็นความเสียหายที่เกิดจากเหตุน้ำท่วมอื่นนอกเหนือจากเหตุการณ์ดังกล่าวจะไม่สามารถใช้สิทธิลดหย่อนนี้ได้

เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


อ้างอิง

  1. ^

    มาตรา 42(17) ประมวลรัษฎากร, ข้อ 2 กฎกระทรวง ฉบับที่ 342 (พ.ศ. 2562)