Contents

ค่าซ่อมแซมบ้านน้ำท่วมปาบึก 2562 (ยกเลิกแล้ว)

โดย ผศ.ดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์ อาจารย์ประจำวิชากฎหมายภาษีอากร

ค่าซ่อมแซมบ้านน้ำท่วม ใช้เป็นค่าลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง สูงสุด ฿100,000 สำหรับคนที่จ่ายค่าซ่อมแซมและค่าวัสดุอุปกรณ์ของบ้าน อาคารและคอนโด ที่เกิดจากเหตุน้ำท่วมพายุโซนร้อนปาบึก ซึ่งจะเป็นที่อยู่อาศัย ประกอบกิจการ หรือใช้ประโยชน์อื่นใดก็ได้ โดยต้องเป็นค่าซ่อมแซมที่จ่ายระหว่าง 3 ม.ค. – 31 มี.ค. 25621

ค่าซ่อมแซมบ้านน้ำท่วม เป็นสิทธิประโยชน์สำหรับ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ

ผู้ที่จ่ายค่าซ่อมแซมบ้าน อาคารและคอนโด สามารถนำค่าซ่อมแซมที่จ่ายไประหว่าง 3 ม.ค. – 31 มี.ค. 2562 นั้นไปใช้เป็นค่าลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริงสูงสุดไม่เกิน ฿100,000 ทั้งนี้อาจเป็นการซ่อมแซมบ้าน อาคาร และคอนโดมากกว่า 1 แห่งก็ได้

เงื่อนไขการรับสิทธิ

คุณเองก็มีสิทธิหักลดหย่อนค่าซ่อมบ้านได้ถ้าทำตามเงื่อนไขทั้งหมดต่อไปนี้

  • ทรัพย์สินนั้นเป็นทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายจากเหตุน้ำท่วมพายุโซนร้อนปาบึกระหว่าง 3 ม.ค. – 31 มี.ค. 2562 และอยู่ในพื้นที่ที่ทางราชการประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือ เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
  • คุณเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ ผู้เช่า หรือผู้ใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินนั้น เพื่อเป็นที่อยู่อาศัย ใช้ประกอบกิจการ หรือใช้ประโยชน์อื่นใดก็ได้

อนึ่ง ถ้ามีที่อยู่อาศัยมากกว่าหนึ่งแห่ง ให้รวมคำนวณค่าซ่อมแซมหรือค่าวัสดุหรืออุปกรณ์ในการซ่อมแซมทรัพย์สินทุกแห่งเข้าด้วยกัน

หลักฐานที่ต้องใช้

  • หลักฐานการจ่ายค่าซ่อมแซมที่มีชื่อคุณเป็นผู้จ่ายในช่วงเวลาระหว่าง 3 ม.ค. – 31 มี.ค. 2562

เรื่องที่มักเข้าใจผิดบ่อย

  • ค่าลดหย่อน กลุ่มนี้จะต้องเกี่ยวเนื่องกับเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่จากพายุโซนร้อนปาบึกเมื่อช่วงต้นปี 2562 เท่านั้น หากเป็นความเสียหายที่เกิดจากเหตุน้ำท่วมอื่นนอกเหนือจากเหตุการณ์ดังกล่าวจะไม่สามารถใช้สิทธิลดหย่อนนี้ได้

เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


อ้างอิง

  1. ^

    มาตรา 42(17) ประมวลรัษฎากร, ข้อ 1 กฎกระทรวง ฉบับที่ 342 (พ.ศ. 2562)