Contents

คำศัพท์ภาษี ภาษาอังกฤษ

223,530 views

คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำคัญๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาษี สามารถเรียงตามลำดับตามตัวอักษร A-Z ได้ดังนี้

คำศัพท์ภาษี เรียงตาม A -Z

A

English ภาษาไทย
Additional filing ยื่นภาษีเพิ่มเติม
Allowance ค่าลดหย่อน
Amount realized มูลค่าที่จำหน่าย
Annuity insurance premium เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ
Article ข้อ (เช่น ข้อ 3 แห่งกฎกระทรวง)
Artistes นักแสดง
Arts of healing ประกอบโรคศิลปะ
Assessable income เงินได้พึงประเมิน
Assessment officer เจ้าพนักงานประเมิน

B

English ภาษาไทย
Back tax ภาษีย้อนหลัง
Bis ทวิ หมายถึง 2 เช่น มาตรา 3 ทวิ (มาตรา 3/2)
Board of Taxation คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร
Board of Taxation’s Ruling คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร

C

English ภาษาไทย
Cabinet คณะรัฐมนตรี
Cabinet resolution มติคณะรัฐมนตรี
Charitable contribution การบริจาค
Charitable donation การบริจาค
Child allowance ค่าลดหย่อนบุตร
Corporate income tax ภาษีเงินได้นิติบุคคล

D

English ภาษาไทย
Decem ทศ (ทะสะ) หมายถึง 10 เช่น มาตรา 3 ทศ (มาตรา 3/10)
Deduction ค่าใช้จ่ายทางภาษี
Direct tax ภาษีทางตรง
Dividend tax credit เครดิตภาษีเงินปันผล
Donation เงินบริจาค
Duodecim ทวาทศ (ทะวาทะสะ) หมายถึง 12 เช่น มาตรา 3 ทวาทศ (มาตรา 3/12)
Duodeviginti อัฏฐารส (อัดถาระสะ) หมายถึง 18 เช่น มาตรา 3 อัฏฐารส (มาตรา 3/18)

E

English ภาษาไทย
Entertainment tax อากรมหรสพ
Exemption สิทธิ์ได้รับยกเว้นเงินได้, ค่าลดหย่อน
Expense รายจ่าย

F

English ภาษาไทย
Fair market value มูลค่าตลาด
Fine arts ประณีตศิลปกรรม
Fraction thereof เศษของจำนวนเงินนั้นๆ (เช่น ทุกๆ 200 บาท และ “เศษของ 200 บาท”)

G

English ภาษาไทย
Government pension fund contribution เงินสะสมกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
Gross income รายรับก่อนหักรายจ่าย
Group of persons คณะบุคคล

H

English ภาษาไทย
Health insurance premium เบี้ยประกันสุขภาพ
Home mortgage interest ดอกเบี้ยที่อยู่อาศัย
House and land tax ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

I

English ภาษาไทย
Immovable property อสังหาริมทรัพย์
Incompetent person คนไร้ความสามารถ
Indirect tax ภาษีทางอ้อม
Individual บุคคลธรรมดา
Individual income tax ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
International Headquarters (IHQ) สํานักงานใหญ่ข้ามประเทศ
International Procurement Center (IPC) ศูนย์กลางจัดหาสินค้าเพื่อการผลิตระหว่างประเทศ
International Trading Center (ITC) บริษัทการค้าระหว่างประเทศ

J

English ภาษาไทย

K

English ภาษาไทย

L

English ภาษาไทย
Land development tax ภาษีบำรุงท้องที่
Liberal profession วิชาชีพอิสระ
Life insurance premium เบี้ยประกันชีวิต
Local maintenance tax ภาษีบำรุงท้องที่
Long Term Equity Fund (LTF) กองทุนรวมหุ้นระยะยาว

M

English ภาษาไทย
Ministerial Regulation กฎกระทรวง
Ministry of Finance กระทรวงการคลัง

N

English ภาษาไทย
Net income เงินได้สุทธิ
Net loss ขาดทุนสุทธิ
Net profit กำไรสุทธิ
Non-Registered Ordinary partnership ห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียน
Notification of Director-General ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
Novem นว (นะวะ) หมายถึง 9 เช่น มาตรา 3 นว (มาตรา 3/9)

O

English ภาษาไทย
Octo อัฏฐ (อัดถะ) หมายถึง 8 เช่น มาตรา 3 อัฏฐ (มาตรา 3/8)
Ordinary filing ยื่นภาษีปกติ

P

English ภาษาไทย
P.N.D. ภ.ง.ด.
Parental care allowance ค่าลดหย่อนอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา
Payer of income ผู้จ่ายเงินได้
Pension insurance premium เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ
Personal allowance ค่าลดหย่อนส่วนตัว
Personal exemption ค่าลดหย่อนส่วนตัว
Personal income tax ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
Private teacher aid fund contribution กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน
Provident fund contribution เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

Q

English ภาษาไทย
Quarter จัตวา (จัดตะวา) หมายถึง 4 เช่น มาตรา 3 จัตวา (มาตรา 3/4)
Quasi-incompetent person คนเสมือนไร้ความสามารถ
Quattuordecim จตุทศ (จะตุทะสะ) หมายถึง 14 เช่น มาตรา 3 จตุทศ (มาตรา 3/14)
Quindecim ปัณรส (ปันนะระสะ) หมายถึง 15 เช่น มาตรา 3 ปัณรส (มาตรา 3/15)
Quinque เบญจ (เบนจะ) หมายถึง 5 เช่น มาตรา 3 เบญจ (มาตรา 3/5)

R

English ภาษาไทย
Realized gain กำไรที่ได้รับจากการขาย
Realized loss ผลขาดทุนที่ได้รับจากการขาย
Recognized gain กำไรที่ได้รับจากการขายที่ต้องเสียภาษี
Recognized loss ผลขาดทุนที่ได้รับจากการขายที่นำไปหักเป็นรายจ่ายได้
Regional Operating Headquarters (ROH) สํานักงานปฏิบัติการภูมิภาค
Resident of Thailand ผู้อยู่ในประเทศไทย
Retirement Mutual Fund (RMF) กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
Revenue Code ประมวลรัษฎากร
Revenue Department กรมสรรพากร
Revenue Ruling ข้อหารือกรมสรรพากร
Royal Decree พระราชกฤษฎีกา

S

English ภาษาไทย
Sales tax ภาษีการค้า
Section มาตรา (เช่น มาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร)
Sedecim โสฬส (โสละสะ) หมายถึง 16 เช่น มาตรา 3 โสฬส (มาตรา 3/16)
Septem สัตต (สัดตะ) หมายถึง 7 เช่น มาตรา 3 สัตต (มาตรา 3/7)
Septemdecim สัตตรส (สัดตะระสะ) หมายถึง 17 เช่น มาตรา 3 สัตตรส (มาตรา 3/17)
Severance pay ค่าชดเชย
Sex ฉ (ฉะ) หมายถึง 6 เช่น มาตรา 3 ฉ (มาตรา 3/6)
Signboard Tax ภาษีป้าย
Social Enterprise วิสาหกิจเพื่อสังคม
Social Security Fund contribution เงินสะสมกองทุนประกันสังคม
Special Business Tax (SBT) ภาษีธุรกิจเฉพาะ
Sportsmen นักกีฬา
Spouse allowance ค่าลดหย่อนคู่สมรส
Super Savings Fund (SSF) กองทุนรวมเพื่อการออม
Super Savings Fund Extra (SSFX) กองทุนรวมเพื่อการออมพิเศษ
Surcharge เงินเพิ่ม

T

English ภาษาไทย
Tax base ฐานภาษี
Tax filing การยื่นภาษี
Tax overpaid ภาษีที่ชำระไว้เกิน
Tax payable ค่าภาษีที่ต้องชำระ
Tax payment การชำระภาษี
Tax rate อัตราภาษี
Tax refund เงินคืนภาษี
Tax return แบบแสดงรายการภาษี
Tax treaty สนธิสัญญาภาษีซ้อน
Tax withheld ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
Tax year ปีภาษี
Taxable income เงินได้สุทธิ
Taxable year ปีภาษี
Taxpayer ผู้เสียภาษี
Taxpayer identification number (TIN) เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
Ter ตรี หมายถึง 3 เช่น มาตรา 3 ตรี (มาตรา 3/3)
Tredecim เตรส (เตระสะ) หมายถึง 13 เช่น มาตรา 3 เตรส (มาตรา 3/13)

U

English ภาษาไทย
Undecim เอกาทศ (เอกาทะสะ) หมายถึง 11 เช่น มาตรา 3 เอกาทศ (มาตรา 3/11)
Undivided estate กองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง

V

English ภาษาไทย
Value Added Tax (VAT) ภาษีมูลค่าเพิ่ม

W

English ภาษาไทย
Withholding tax ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
Withholding tax certificate หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ใบ 50 ทวิ)

X

English ภาษาไทย

Y

English ภาษาไทย

Z

English ภาษาไทย

เรื่องที่มักเข้าใจผิดบ่อย

หลายคนมักเข้าใจผิดว่า Tax return แปลว่า เงินคืนภาษี แต่ความเป็นจริงแล้ว Tax return แปลว่าแบบแสดงรายการภาษีเพื่อใช้สำหรับยื่นภาษี ดังนั้น คำว่า เงินคืนภาษีที่ถูกต้องต้องใช้คำว่า Tax refund