Contents

ข้อตกลงการใช้งาน

บริการช่วยคำนวณภาษี iTAX

ขอบคุณที่เลือกใช้บริการช่วยคำนวณภาษี iTAX และ/หรือตัวแทนและบริษัทลูกของเรา (ในที่นี้เรียกโดยรวมว่า “iTAX”, “เรา” หรือ “ของพวกเรา”)

กรุณาอ่านข้อตกลงการใช้งานบริการช่วยคำนวณภาษี iTAX (ในที่นี้เรียกว่า “ข้อตกลง”) นี้จนจบ ข้อตกลงนี้เป็นสัญญาตามกฎหมายระหว่างคุณและ iTAX เมื่อคุณแสดงความยินยอมทางอิเล็กทรอนิกส์ (เช่น เลือกปุ่มตกลง) ดูหรือเข้าใช้บริการแล้ว คุณได้ให้ความยินยอมตามเงื่อนไขการใช้บริการของเราแล้ว ถ้าคุณไม่ยินยอมตามข้อตกลงนี้ คุณจะไม่สามารถใช้บริการได้

ก. ข้อตกลงทั่วไป

1. ข้อตกลง

ข้อตกลงนี้กำหนดเงื่อนไขการใช้บริการช่วยคำนวณภาษี iTAX สำหรับคุณโดยรวมถึงเนื้อหาข้อมูลข่าวสารต่างๆ (ในที่นี้เรียกโดยรวมว่า “บริการ”) ข้อตกลงนี้อ้างอิงถึง :

  • นโยบายความเป็นส่วนตัวในการใช้บริการซึ่งปรากฎในเว็บไซต์หรือช่องทางต่างๆ
  • เงื่อนไขการใช้งานเพิ่มเติมอื่นๆ ที่อาจกำหนดโดยบุคคลที่สาม
  • เงื่อนไขการใช้งานอื่นๆ ที่กำหนดสำหรับบริการของคุณเป็นการเฉพาะเจาะจง รวมถึงข้อตกลงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เป็นต้น

2. สิทธิในการใช้บริการของคุณ

2.1 บริการนี้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์, ความลับทางการค้า และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ คุณมีสิทธิใช้บริการเท่าที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่เรากำหนดเท่านั้น เราขอสงวนสิทธิของบริการทั้งหมด เว้นแต่ข้อตกลงนี้จะถูกยกเลิกหรือตราบเท่าที่คุณปฎิบัติตามข้อตกลงนี้ เราอนุญาตให้สิทธิคุณในการใช้บริการอย่างจำกัดและไม่เป็นเอกสิทธิ์และคุณไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่นได้

2.2 คุณตกลงจะไม่ใช้บริการหรือข้อมูล หรือให้บุคคลที่สามใช้บริการหรือข้อมูล ในทางที่ผิดกฎหมาย หรือผิดระเบียบ หรือผิดข้อตกลงนี้ คุณตกลงว่าคุณจะ :

  • ไม่ให้บุคคลที่สามเข้าถึงส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการ
  • ไม่นำบริการไปผลิต ทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข ย่อ ขาย แลกเปลี่ยน หรือขายต่อ

3. การใช้บริการ

การใช้บริการจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้และอาจต้องใช้ซอฟท์แวร์อื่นเพิ่มเติม คุณตกลงว่าคุณจะรับผิดชอบต่ออุปกรณ์และสิ่งที่จำเป็นต่อการใช้บริการ เช่น ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ หรือซอฟแวร์ หรือ ค่าบริการอินเทอร์เน็ต รวมถึงเงื่อนไขการใช้บริการของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและสิ่งที่จำเป็นต่อการใช้บริการอื่นๆ แต่เพียงผู้เดียว สัญญาณอินเทอร์เน็ตจากผู้ให้บริการของคุณ และการเข้าถึงบริการในบางเวลาหรือในบางพื้นที่ความสูญเสียหรือเสียหายหรือภัยต่อความปลอดภัยอื่นๆ อันเกิดจากการใช้บริการอินเทอร์เน็ต และ การเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลที่สามหรือความผิดพลาดในการส่งข้อมูล การสื่อสาร หรือการตั้งค่าที่จำเป็นเพื่อเข้าใช้บริการ

4. ข้อมูลส่วนตัวของคุณ

คุณสามารถอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวที่อยู่ในการบริการและเว็บไซต์ของบริการ คุณยินยอมปฎิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่มีผลใช้บังคับในปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เผยแพร่โดยเรา คุณยินยอมให้เราเก็บรักษาข้อมูลของคุณและเข้าถึงข้อมูลของคุณตามนโยบายความเป็นส่วนตัวซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบริการ

5. เนื้อหาข้อมูล

5.1 คุณเป็นผู้รับผิดชอบเนื้อหาข้อมูลของคุณ คุณเป็นผู้รับผิดชอบต่อเอกสารทั้งหมด (ในที่นี้เรียกโดยรวมว่า “เนื้อหาข้อมูล”) ที่คุณพิมพ์ หรือจัดเก็บหรือส่งมาให้เราผ่านการใช้บริการไม่ว่าทางใด เก็บเนื้อหาข้อมูลของคุณสม่ำเสมอ คุณเป็นผู้รับผิดชอบต่อความสูญเสียของเนื้อหาข้อมูลหรือเนื้อหาข้อมูลไม่สามารถกู้คืนกลับมาได้ คุณต้องเปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดต่อการใช้บริการทั้งหมด เราไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาข้อมูลใดๆ ที่คุณส่งผ่านบริการ

คุณยินยอมที่จะไม่ใช้บริการ หรืออนุญาตให้บุคคลที่สามใช้บริการ เพื่อส่งต่อ เผยแพร่ จัดเก็บ เชื่อมโยง ผลิต ยุ่งเกี่ยวหรือเป็นสื่อถ่ายทอดสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ไม่จำกัดแต่เพียงที่ระบุไว้เท่านั้น

  • ข้อมูลหรือการสื่อที่ผิดกฎหมาย, เป็นเท็จ, หมิ่นประมาท, หยาบคาย, ลามกอนาจาร, ดูหมิ่น, ข่มขู่, รุนแรง, คุกคาม ไม่เหมาะสม โดยประการใดๆ ซึ่งอาจยุยงผู้อื่นหรือเป็นความผิดไม่ว่าจะทางแพ่งหรือทางอาญาไม่ว่าตามกฎหมายในประเทศหรือต่างประเทศ
  • เนื้อหาข้อมูลที่เลียนแบบบุคคลอื่นหรือสวมรอยเป็นคุณหรือมีคุณลักษณะแบบคุณโดยทุจริต หรือก่อให้เกิดการละเมิดต่อสิทธิส่วนบุคคลของผู้ใด
  • โอกาสทางธุรกิจ, การชี้ชวน, จดหมายลูกโซ่, ธุรกิจเครือข่าย, หรือการติดต่อหลอกลวงเพื่อการค้าหรือสแปมต่างๆ
  • ไวรัส โทรจัน วอร์ม หรือซอฟท์แวร์หรือข้อมูลที่มีรบกวนหรือเป็นอันตราย และข้อมูล ซอฟท์แวร์ หรือเนื้อหาข้อมูลใดๆ ที่ไม่ใช่ของคุณตามกฎหมาย และไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์หรือเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

5.2 สังคมออนไลน์ บริการอาจมีสังคมออนไลน์หรือการใช้สังคมออนไลน์เพื่อแลกเปลี่ยนเนื้อหาข้อมูลกับผู้ใช้บริการคนอื่นๆ และสาธารณะ กรุณาใช้ความสุภาพในการติดต่อกับผู้ใช้บริการคนอื่น อย่าเปิดเผยข้อมูลที่คุณไม่ต้องการให้เป็นที่รับรู้ในสาธารณะ ผู้ใช้บริการอาจแสดงลิงค์ไปหาบุคคลที่สามซึ่งเราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับผิดขอบ

5.3 เราอาจใช้ผลตอบรับจากคุณโดยอิสระ คุณยินยอมให้เราใช้ผลตอบรับ คำแนะนำหรือแนวคิดของคุณได้ในทางใดๆ รวมถึงการปรับปรุงบริการ ผลิดภัณฑ์หรือบริการต่างๆ สื่งโฆษณา หรือการตลาดต่างในอนาคต คุณยินยอมให้สิทธิเราในการใช้ผลตอบรับจากคุณโดยถาวร, ทั่วโลก, โอนให้ผู้อื่นได้, ให้ใช้สิทธิต่อได้, ไม่อาจได้เรียกคืนได้, ได้รับค่าตอบแทนได้, โดยไม่คิดค่าตอบแทนในการใช้ไม่ว่าทางใดๆ

5.4 เราอาจต้องตรวจสอบเนื้อหาข้อมูลของคุณ เราอาจตรวจเนื้อหาข้อมูลของคุณที่อยู่ในบริการแต่ไม่มีหน้าที่ต้องตรวจเนื้อหาข้อมูลของคุณ เราอาจเปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นเพื่อทำตามหน้าที่ตามกฎหมาย, ปกป้องตัวเราหรือลูกค้าของเรา, หรือดำเนินการให้บริการอย่างเหมาะสม อาศัยดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว เราอาจปฏิเสธการแสดงเนื้อหาข้อมูล หรือลบเนื้อหาข้อมูล หรือปฏิเสธการลบเนื้อหาข้อมูลไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดที่ไม่เหมาะสม ไม่ถูกต้อง หรือละเมิดข้อตกลงนี้

6. เงื่อนไขเพิ่มเติม

6.1 เว้นแต่จะรวมอยู่ในบริการโดยเฉพาะเจาะจง เราไม่ได้ทำธุรกิจด้านการให้บริการหรือให้คำแนะนำด้านกฎหมาย, การเงิน, บัญชี, การดูแลสุขภาพ, อสังหาริมทรัพย์ หรือวิชาชีพอื่นๆ กรุณารับคำปรึกษาจากมืออาชีพในด้านนั้นเมื่อคุณต้องการความช่วยเหลือ

6.2 เราอาจแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับบริการอื่นๆ ของเรา คุณอาจได้รับข้อเสนอเกี่ยวกับบริการและผลิตภัณฑ์ (ในที่นี้เรียกว่า “บริการโดยเรา”) คุณอนุญาตให้เราใช้ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมและประสบการณ์ของคุณเพื่อช่วยให้เราสามารถบริการคุณ และขยายการให้บริการได้ คุณอนุญาตให้เรารวมข้อมูลทางธุรกิจของคุณ ถ้ามี กับข้อมูลอื่นๆ ในทางที่จะไม่ระบุถึงตัวคุณหรือผู้ใดผู้หนึ่งเป็นการส่วนตัว

6.3 การติดต่อสื่อสาร เราอาจมีภาระตามกฎหมายให้ติดต่อคุณเกี่ยวกับบริการหรือผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สาม คุณยินยอมว่าเราอาจติดต่อคุณผ่านอีเมลหรือประกาศทางเว็บไซต์ต่างๆ ของเรา

6.4 คุณต้องจัดการรหัสผ่านของคุณเองและยอมรับการอัพเดตปรับปรุง คุณต้องรับผิดชอบต่อการรักษารหัสผ่านต่างๆ ของคุณอย่างปลอดภัยสำหรับการใช้บริการและติดต่อเราถ้าคุณรู้ตัวหรือสงสัยว่ามีการเข้าถึงบัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต บริการอาจปรับปรุงเครื่องมือการใช้งาน การพัฒนา บริการจากบุคคลที่สาม และการอัพเดตทั่วไปเพื่อพัฒนาบริการเป็นระยะ คุณยอมรับการปรับปรุงเหล่านี้ด้วย

7. ข้อปฎิเสธความรับผิดชอบ

7.1 การใช้บริการ, ซอฟต์แวร์ และเนื้อหาข้อมูลของคุณเป็นความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียว เว้นแต่จะกำหนดไว้ในข้อตกลงนี้ บริการเป็นการให้บริการตามควร เท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับจะกำหนดอย่างกว้างที่สุด เรา, ธุรกิจในเครือ หรือผู้ให้บริการบุคคลที่สาม, ผู้ให้อนุญาตใช้สิทธิ, ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ผลิตของเรา (ในที่นี้เรียกโดยรวมว่าผู้ผลิต) ปฎิเสธความรับผิดชอบต่อการให้คำรับรองใดๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือปริยาย,

รวมทั้งคำรับรองใดๆ ว่าบริการเหมาะกับวัตถุประสงค์, กรรมสิทธิ์, การค้า, ข้อมูลสูญเสีย, การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ เป็นการเฉพาะเจาะจง หรือความแม่นยำ, ความถูกต้อง, คุณภาพ หรือเนื้อหาข้อมูลในหรือที่เกี่ยวข้องกับบริการ

เราและธุรกิจในเครือและผู้ผลิตของเราไม่รับประกันว่าบริการของเราปลอดภัย, ปลอดจากความผิดพลาด, ไวรัส, การรบกวน, จารกรรม หรือการทำลาย ถ้าข้อยกเว้นคำรับรองโดยปริยายไม่อาจใช้ได้กับคุณ คำรับรองโดยปริยายนั้นมีอายุ 60 วันนับจากวันที่ซื้อหรือให้บริการ ขึ้นอยู่ที่ว่าวันใดจะครบก่อนกัน

7.2 เรา, ธุรกิจในเครือและผู้ผลิตของเราปฎิเสธความรับผิดชอบการรับรองหรือคำรับรองว่าการใช้งานของคุณจะเป็นไปตามหน้าที่ตามกฎหมายหรือกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับใดๆ

8. ข้อจำกัดความรับผิด

เท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับจะกำหนดอย่างกว้างที่สุด ความรับผิดทั้งหมดของเรา, ธุรกิจในเครือ หรือผู้ผลิตของเราสำหรับข้อเรียกร้องที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้จะจำกัดไม่เกินจำนวนเงินที่คุณจ่ายเพื่อใช้บริการในระยะเวลาสิบสอง (12) เดือนก่อนการเรียกร้องนั้น ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายที่ใช้บังคับ เรา, ธุรกิจในเครือ หรือผู้ผลิตของเราไม่ต้องรับผิดต่อสิ่งต่อไปนี้: (ก) ค่าเสียหายโดยอ้อม, พิเศษ, อุบัติเหตุ, เชิงลงโทษ หรือที่เป็นผลกระทบ; (ข) ค่าเสียหายที่เกิดจากความล้มเหลวของการสื่อสาร, อินเทอร์เน็ต, การเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์, การทุจริต, ความปลอดภัย, ความสูญหายหรือจารกรรมข้อมูล, ไวรัส, สปายแวร์, ความสูญเสียทางธุรกิจ, รายได้, กำไร หรือการลงทุน หรือการใช้งานซอฟท์แวร์หรือฮาร์ทแวร์ที่ใช้งานกับระบบของเราได้

ข้อจำกัดเหล่านี้มีผลใช้บังคับแม้ว่าเราและธุรกิจในเครือและผู้ผลิตของเราจะได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของค่าเสียหายนั้นมาแล้ว ข้อตกลงนี้กำหนดความรับผิดทั้งหมดของเรา, ธุรกิจในเครือและการเยียวยาโดยเฉพาะตามบริการและการใช้งาน คุณยินยอมรับผิดชอบและไม่เรียกร้องความรับผิดและค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมถึงค่าทนายความแม้ตามสมควรที่เกิดจากการใช้บริการหรือการละเมิดข้อตกลงนี้ (ในที่นี้เรียกรวมว่า “ข้อเรียกร้อง”) เราสงวนสิทธิ์โดยดุลยพินิจและค่าใช้จ่ายของเราเองในการรับผิดชอบการต่อสู้และควบคุมข้อเรียกร้อง คุณยินยอมให้ความร่วมมือตามสมควรตามที่เราร้องขอในการต่อสู้ข้อเรียกร้องใดๆ

9. การเปลี่ยนแปลง

เราสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงนี้ได้ทุกเมื่อ และการเปลี่ยนแปลงจะมีผลทันทีที่เผยแพร่ผ่านบริการของเราบนเว็บไซต์ของเรา หรือเมื่อเราแจ้งให้คุณทราบโดยวิธีการอื่น เราอาจเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด การที่คุณยังคงใช้บริการต่อแสดงว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

10. การยกเลิกข้อตกลง

เราอาจยกเลิกข้อตกลงนี้หรือระงับบริการถ้าคุณไม่ทำตามข้อตกลงนี้หรือคุณไม่ยินยอมรับการติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์อีกต่อไปโดยใช้ดุลยพินิจของเราและไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เมื่อยกเลิกข้อตกลง คุณต้องหยุดการใช้บริการทันที และค่าบริการต่างๆ ที่ปรากฎอยู่จะถึงกำหนดชำระทันที การยกเลิกข้อตกลงนี้ไม่กระทบกระเทือนต่อสิทธิของเราในการเก็บค่าบริการต่างๆ ที่ปรากฎอยู่ เราอาจยกเลิกบัญชีลูกค้าแบบไม่มีค่าใช้จ่ายได้ทุกเมื่อ ข้อตกลงที่ 2.2 และ 3 ถึง 13 จะยังคงมีผลใช้บังคับอยู่ถึงแม้ว่าจะยกเลิกข้อตกลงนี้ไปแล้วก็ตาม

11. ข้อจำกัดการส่งออกบริการ

คุณรับรู้ว่าตามกฎหมาย บริการและซอฟท์แวร์ที่เกี่ยวข้องอาจไม่สามารถส่งออกไปต่างประเทศได้ คุณยินยอมที่จะปฎิบัติตามกฎหมายหรือข้อบังคับเหล่านั้น และจะไม่ส่งออกซ้ำหรือส่งออกส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการในประการที่จะละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับเหล่านั้น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

12. กฎหมายที่ใช้บังคับ

กฎหมายไทยเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับตามข้อตกลงนี้โดยไม่คำนึงถึงบทบัญญัติของกฎหมายขัดกันใดๆ คุณยินยอมให้เขตอำนาจศาลอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น เราไม่รับรองว่าบริการมีความเหมาะสมและสามารถใช้งานได้ในทุกประเทศ คุณใช้บริการด้วยความประสงค์ของคุณเองและคุณรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับทั้งหมด

13. บททั่วไป

ข้อตกลงนี้ รวมถึงเงื่อนไขเพิ่มเติมด้านล่าง เป็นความตกลงทั้งหมดระหว่างคุณและ iTAX และแทนที่ความเข้าใจ, การสื่อสาร และข้อตกลงก่อนหน้านี้ทั้งหมด ไม่ว่าจะโดยหนังสือหรือวาจาเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ศาลที่มีเขตอำนาจพิพากษาว่าส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ไม่สามารถใช้ได้ ข้อตกลงส่วนนั้นจะถูกยกเลิกโดยไม่มีผลต่อส่วนอื่นของข้อตกลงที่ยังเหลืออยู่ เงื่อนไขส่วนที่เหลือจะยังคงมีผลใช้บังคับตามเดิม อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศไม่มีผลใช้บังคับตามข้อตกลงนี้

คุณไม่สามารถแต่งตั้งหรือโอนสิทธิความผูกพันตามข้อตกลงนี้ให้ผู้ใดหากไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากเรา แต่เราอาจแต่งตั้งหรือโอนสิทธิโดยไม่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคุณให้แก่ธุรกิจในเครือ, บุคคลที่รับโอนทรัพย์สินของเรา หรือผู้รับโอนกิจการจากการควบรวมกิจการ การแต่งตั้งที่ละเมิดข้อตกลงนี้เป็นโมฆะ ถ้าคุณต้องการโอนสิทธิตามข้อตกลงนี้ กรุณาติดต่อเราโดยตรง

มีนาคม 2556

ข. เงื่อนไขภาคผนวก

การใช้บริการของคุณจากเราอยู่ในบังคับตามเงื่อนไขบริการทั่วไปด้านบนและเงื่อนไขเพิ่มเติมด้านล่าง เงื่อนไขเพิ่มเติมเหล่านี้มีผลใช้บังคับหากขัดหรือแย้งกับเงื่อนไขบริการทั่วไปด้านบน

1. การอนุญาตให้ใช้สิทธิและข้อจำกัด

1.1 การอนุญาตให้ใช้สิทธิ คุณได้รับสิทธิอย่างจำกัด, ไม่เฉพาะตัว, โอนไม่ได้, อาจเพิกถอนได้สำหรับการใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ในการอำนวยความสะดวกสำหรับการแสดงรายการเงินได้เพื่อเสียภาษีเงินได้โดยให้บริการเป็นรายครั้งเท่าที่บริการของเราจะอำนวยความสะดวกได้เท่านั้น

1.2 ตัวอย่างเพิ่มเติมของข้อจำกัดการใช้บริการ คุณไม่อาจใช้บริการเพื่อทำแบบแสดงรายการเงินได้เพื่อเสียภาษีอากรในทางการค้าหรือวิชาชีพได้ (เช่น ใช้บริการเพื่อเก็บค่าบริการจากผู้เสียภาษีหรือบุคคลที่สามอีกที)

2. ค่าบริการและการชำระเงิน

บริการจากเราไม่มีการเรียกเก็บค่าบริการจากผู้ใช้บริการโดยตรง

3. บริการ

3.1 บริการ คำว่า “บริการ” รวมถึงซอฟแวร์หรือบริการการจัดเตรียมเอกสารแสดงรายการเงินได้เพื่อเสียภาษีผ่านบุคคลที่สามหรือเว็บไซต์ของเราซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามที่ระบุโดยบุคคลที่สามหรือเว็บไซต์ของเรา

3.2 บริการยื่นแบบแสดงรายการทางไปรษณีย์ คุณสามารถสร้างสำเนาแบบแสดงรายการเงินได้ที่สมบูรณ์ (ต้องใช้อินเทอร์เน็ต) โดยเชื่อมต่ออุปกรณ์การพิมพ์ของคุณที่สามารถจัดพิมพ์เอกสารและแล้วจึงส่งเอกสาร

3.3 บริการดึงข้อมูล บริการของเรามีระบบการดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแสดงรายการเงินได้จากสถาบันที่ให้ความร่วมมือ คุณมีหน้าที่ต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลของคุณที่ถูกดีงมา

4. ความช่วยเหลือ

เราอาจมีช่องทางการให้ความช่วยเหลือหลากหลายวิธี (เช่น ในตัวผลิตภัณฑ์, อินเทอร์เน็ต, อีเมล, แชท, โทรสาร และโทรศัพท์) เพื่อให้ช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้บริการ เงื่อนไขการให้ความช่วยเหลืออาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาและอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมซึ่งเราจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5. การรับประกัน

เรารับประกันความถูกต้องของผลการคำนวณทางคณิตศาสตร์จากบริการ โปรตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่คุณกรอกลงในบริการ คุณรับผิดชอบต่อการแก้ไขข้อมูลที่คุณกรอกแต่เพียงผู้เดียว

6. บริการโดยบุคคลที่สาม

เพื่อร่วมมือกับบริการโดยบุคคลที่สาม เราอาจขอความยินยอมจากคุณในการเปิดเผยข้อมูลและ/หรือใช้ข้อคุณที่คุณให้กับเราไว้ การยินยอมตามข้อตกลงนี้เพื่อให้เราเปิดเผยข้อมูลของคุณรวมถึงชื่อและที่อยู่ก็เพื่อให้คุณได้รับบริการคุณต้องการ การที่คุณรับบริการโดยบุคคลที่สามแสดงว่าคุณยอมรับเงื่อนไขของบริการโดยบุคคลที่สาม

7. ความปลอดภัยของรหัสผ่านแบบแสดงรายการเงินได้

แม้จะไม่จำเป็นแต่คุณอาจสร้างรหัสผ่านและคำถามเพื่อความปลอดภัยเพื่อปกป้องแบบแสดงรายการเงินได้ของคุณ คุณเป็นผู้เดียวที่ได้รับอนุญาตให้ใช้รหัสผ่านและเก็บเป็นความลับ คุณต้องไม่อนุญาตให้คนอื่นเข้าถึงหรือใช้รหัสผ่านของคุณ ตุณรับผิดชอบต่อความปลอดภัยในการเข้าถึงแบบแสดงรายการเงินได้ของคุณ เราไม่มีช่องทางเข้าถึงรหัสผ่านของคุณและไม่สามารถหามาให้ใหม่ได้ถ้าคุณทำหายหรือลืม ถ้าคุณใส่รหัสผ่านคุณต้องจำรหัสผ่านของคุณในการโอนข้อมูลเพื่อยื่นแบบเสียภาษีครั้งต่อไป

8. ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนตัวและแบบแสดงรายการเงินได้

เราจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ใดนอกจากให้บริการหรือเท่าที่กฎหมายกำหนด เราจะเก็บสำเนาแบบแสดงรายการเงินได้ของคุณเพื่อความสะดวกของคุณ

เราเคารพและคำนึงถึงความเป็นส่วนตัวของลูกค้าของเราอย่างสูงสุด สิ่งที่สำคัญที่สุดคือความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเรา เราต้องการให้คุณสบายใจและมั่นใจใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเราและเชื่อถือความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวและแบบแสดงรายการที่คุณกรอกไว้ให้เรา

คุณมีหน้าที่ปกป้องข้อมูลบนอุปกรณ์ของคุณเช่นการใช้โปรแกรมป้องกันไวรัส, การอัพเดตซอฟท์แวร์, เปลี่ยนรหัสผ่าน, และไม่ให้บุคคลที่สามเข้าถึงอุปกรณ์ของคุณได้ไม่ว่าทางใด

9. ข้อจำกัดความรับผิดและค่าเสียหาย

คุณยอมรับว่าเราไม่มีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลใดๆ ที่คุณให้ และเราไม่รับผิดขอบต่อการหักค่าใช้จ่ายหรือค่าลดหย่อนที่คุณไม่มีสิทธิ หรือการใส่ข้อมูลเงินได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษี หรือภาระภาษี, เบี้ยปรับ, เงินเพิ่มที่เกิดขึ้น ความรับผิดทั้งหมดของเรา ธุรกิจในเครือและผู้ผลิตของเราไม่ว่าจะโดยกรณีใดจะไม่เกินที่กำหนดไว้ในข้อ 8 ของเงื่อนไขทั่วไป เราไม่รับผิดชอบต่อผลขาดทุนกำไรหรือการลงทุน ภาระภาษีของคุณ การที่คุณไม่สามารถยื่นแบบแสดงรายการเงินได้ได้ ความล่าช้าในการเตรียมแบบแสดงรายการเงินได้ ความผิดพลาดหรือไม่สมบูรณ์ของข้อมูลที่กรอกให้เรา การเข้าถึงหรือใช้บัญชีและรหัสผ่านของคุณโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต

เราไม่รับผิดชอบต่อการผิดนัดหรือความล่าใช้จากการทำตามข้อตกลงนี้หากเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การก่อการร้าย, สงครามหรือการจับตัวประกัน, ข้อพิพาทแรงงาน, จลาจล, การกระทำหรืองดเว้นการกระทำของบุคคลที่สาม, ความบกพร่องด้านการสื่อสารหรือกระแสไฟฟ้า, หรือการกระทำของรัฐ

คำอธิบายเกี่ยวกับพอร์ตการลงทุนที่เสนอนั้น ไม่ใช่คำแนะนำให้ลงทุนตาม เนื่องจากการจัดพอร์ตให้เหมาะสม กับผู้ลงทุนแต่ละรายนั้น นอกจากจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขรายบุคคลเกี่ยวกับสถานภาพทางการเงิน ความมั่นคงของรายได้ แล้วยังขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของตลาดทุน เช่น การคาดการณ์อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของแต่ละหลักทรัพย์

ผู้จัดทำไม่สามารถรับประกันความสมบูรณ์ และถูกต้องของข้อมูลซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ และ ทางผู้จัดทำจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ อันเกิดขึ้นจากการใช้งานของโปรแกรมนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมดังนั้น การตัดสินใจในการลงทุนจึงขึ้นกับวิจารณญาณของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนโปรดศึกษาข้อมูล นโยบายการลงทุน-ความเสี่ยงของกองทุน และคู่มือภาษี ก่อนการลงทุน

10. อื่นๆ

คุณยอมรับว่าเราไม่ได้กระทำการเป็นตัวแทนหรือผู้แทนในการใช้ซอฟท์แวร์นี้หรือซอฟท์แวร์ใดๆ

10.1 เงื่อนไขการใช้สิทธิซอฟท์แวร์ของบุคคลที่สามเพิ่มเติม
ซอฟท์แวร์อาจมีซอฟท์แวร์ของบุคคลที่สามซึ่งอยู่ในบังคับตามเงื่อนไขการค้าข้างล่างนี้ คุณต้องทำตามเงื่อนไขการค้าใดๆ ที่กำหนดตามซอฟท์แวร์ของบุคคลที่สามที่แยกจากกันต่างหากซึ่งเราจะไม่ให้การรับรองใดๆ ทั้งสิ้น

เว้นแต่ที่กฎหมายกำหนดหรือตกลงเป็นหนังสือ ซอฟท์แวร์ที่จัดจำหน่ายภายใต้การอนุญาตให้ใช้สิทธินี้เป็นไปตามควรโดยไม่มีคำรับรองหรือเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย

พฤศจิกายน 2558