Contents

กิจการซื้อมาขายไป

โดย ผศ.ดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์ อาจารย์ประจำวิชากฎหมายภาษีอากร

รายได้จากกิจการซื้อมาขายไป มาจากกิจการขายของที่คุณไม่ได้เป็นผู้ผลิตเอง นับเป็น เงินได้ประเภทที่ 8 เช่น ขายครีม, เครื่องสำอาง, เสื้อผ้า, ซีดีหนัง ฯลฯ ไม่ว่าจะเปิดหน้าร้านขายเอง หรือ ขายของออนไลน์ ซึ่งต้องเสีย ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ด้วย

กฎหมายเปิดโอกาสให้สามารถเลือกหักค่าใช้จ่ายได้ 2 วิธี คือ หักตามจริง (ต้องมีหลักฐานค่าใช้จ่าย) หรือหักแบบเหมา 60%1 (ไม่ต้องมีหลักฐานค่าใช้จ่าย)


อ้างอิง

  1. ^

    มาตรา 8(25) พระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2502, พระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 629) พ.ศ. 2560