อสังหาริมทรัพย์ที่เป็นมรดกหรือมีคนให้มา

โดย ผศ.ดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์ อาจารย์ประจำวิชากฎหมายภาษีอากร

เงินได้การขายอสังหาริมทรัพย์อันเป็นมรดกหรือที่ได้รับจากการให้โดยเสน่หา คือ รายได้ที่คุณได้มาจากการขายอสังหาริมทรัพย์ เช่น ที่ดิน บ้าน อาคารที่คุณได้มาในรูปมรดก หรือได้มาเพราะมีคนให้คุณมาอีกทีโดยที่คุณไม่ได้เสียค่าตอบแทนอะไรเลย ซึ่งกฎหมายจัดให้เป็น เงินได้ประเภทที่ 8


Edit

การหักค่าใช้จ่าย

การขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นมรดกหรือมีคนให้มาจะหัก ค่าใช้จ่าย ได้เพียงวิธีเดียวคือ หักแบบเหมา 50%*1 ซึ่งโดยปกติเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินจะคำนวณภาษีให้คุณตอนที่คุณจดทะเบียนขายอยู่แล้ว


Edit

การยื่นภาษี

กฎหมายเปิดโอกาสให้คุณสามารถเลือกนำรายได้ส่วนนี้ไป ยื่นภาษี หรือไม่ก็ได้ ถ้าปล่อยให้ภาษีที่ถูกหัก ณ ที่จ่ายที่สำนักที่ดินเป็นภาษีสุดท้ายไปเลย*2


Edit

อสังหาริมทรัพย์ที่อยู่นอกตัวเมือง

ถ้าอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นมรดกหรือมีคนให้มานั้นตั้งอยู่นอกตัวเมือง คือ ตั้งอยู่นอกเขตกรุงเทพมหานคร เทศบาล สุขาภิบาล หรือเมืองพัทยา หรือการปกครองท้องถิ่นอื่น เงินที่ได้รับจากการขายจะได้รับยกเว้นภาษีเฉพาะส่วน ฿200,000 แรก เมื่อรวมรายได้จากการขายตลอดทั้งปี*3

ทั้งนี้การคำนวณจะต้องหักลบส่วนที่ยกเว้นภาษี ฿200,000 แรกก่อน จึงจะคำนวณค่าใช้จ่ายแบบเหมา 50% ได้


อ้างอิง

  • *1 :

    มาตรา 48(4) ประมวลรัษฎากร

  • *2 :

    มาตรา 48(4)(ก) ประมวลรัษฎากร

  • *3 :

    ข้อ 2(17) กฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509


Img loading