Contents

กระทรวงการคลัง

โดย ผศ.ดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์ อาจารย์ประจำวิชากฎหมายภาษีอากร

กระทรวงการคลัง เป็นต้นสังกัดของมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่จัดเก็บภาษี ได้แก่

โดยปัจจุบันมี นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง