Contents

กรมสรรพสามิต

โดย ผศ.ดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์ อาจารย์ประจำวิชากฎหมายภาษีอากร

กรมสรรพสามิต (กรม-สับ-พะ-สา-มิด) เป็นหน่วยงานราชการระดับกรม สังกัดกระทรวงการคลัง เป็นหน่วยงานหลักที่ทำหน้าที่จัดเก็บ ภาษีสรรพสามิต