กฎหมายภาษี

โดย ผศ.ดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์ อาจารย์ประจำวิชากฎหมายภาษีอากร

การที่รัฐจะเก็บภาษีจากประชาชนได้จะต้องอาศัยอำนาจตามกฎหมายเท่านั้น ซึ่งเป็นอำนาจที่รัฐได้มาตามรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ประเทศไทยมีการออกกฎหมายภาษีหลายฉบับที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่เสียภาษีของประชาชน เช่น การเก็บ ภาษีเงินได้ เป็นการอาศัยอำนาจตาม ประมวลรัษฎากร ซึ่งเป็นกฎหมายที่ออกมาจากรัฐสภาโดยตรง

นอกจากนี้ ก็ยังมีกฎหมายระดับลูก หลาน เหลน ที่เกี่ยวข้องกับภาษีอยู่อย่างกระจัดกระจายอีก เช่น กฎกระทรวงการคลัง ประกาศอธิบดี ฯลฯ


Img loading