เก็บภาษี VAT 7% สินค้านำเข้า ‘ทุกชิ้น’ เริ่ม 5 ก.ค.-31 ธ.ค.67

ข่าวภาษี

เก็บภาษี VAT 7% สินค้านำเข้า ‘ทุกชิ้น’ ประกาศเป็นกฎหมายแล้ว เริ่มมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2567 แก้ปัญหาความไม่เป็นธรรมกรณีผู้ขายต่างประเทศไม่ต้องเสีย VAT

22 มิถุนายน 2567 – กระทรวงการคลังออกประกาศกฎหมายใหม่ ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับของที่มีมูลค่าไม่เกิน 1,500 บาท ลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2567 โดยมีสาระสำคัญดังนี้

  1. สินค้านำเข้า ‘ทุกชิ้น’ ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax : VAT) แม้มีมูลค่าไม่เกิน 1,500 บาท เพราะต้องปฏิบัติตามพิธีการศุลกากรกรณีนำเข้าสินค้าเข้ามาในราชอาณาจัก ซึ่งแตกต่างจากกฎหมายเดิมที่สินค้านำเข้ามูลค่าไม่เกิน 1,500 บาท จะได้รับยกเว้นไม่ต้องเสีย VAT
  2. สินค้านำเข้ามูลค่าไม่เกิน 1,500 บาท ยังคงได้รับยกเว้นภาษีนำเข้า (อากรขาเข้า) ตามเดิม อ้างอิงตามประกาศกรมศุลกากรที่ 191/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ของนำเข้าที่ได้รับยกเว้นอากรตามประเภท 12 ของภาค 4 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
  3. กฎหมายนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งคาดว่าเป็นการประกาศใช้ชั่วคราวเพื่อให้มีการทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งระบบและแก้ไขปัญหาในระยะยาวต่อไป

ทั้งนี้ กฎหมายดังกล่าวเป็นไปตามแนวทางที่รัฐบาลมีการเสนอ เก็บภาษี VAT 7% สินค้านำเข้า ‘ทุกชิ้น’ เพื่อสร้างบรรยากาศการค้าที่เป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการภายในประเทศหรือต่างประเทศที่จะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราเดียวกัน เพื่อปกป้อง SME ไทย

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับของที่มีมูลค่าไม่เกิน 1,500 บาท

โดยที่รัฐบาลมีนโยบายที่จะแก้ไขปัญหาความไม่เป็นธรรมในการขายสินค้าให้แก่ผู้บริโภคระหว่างผู้ขายในต่างประเทศซึ่งไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มกับผู้ขายในประเทศไทยซึ่งต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ประกอบกับประเทศไทยต้องปฏิบัติตามความตกลงระหว่างประเทศซี่งให้กำหนดราคาขั้นต่ำของของที่นำเข้าแต่ละรายเพื่อให้คุ้มคำกับการจัดเก็บอากรศุลกากร อันเพื่อประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเว้นอากรสำหรับของที่นำเข้า ซึ่งแต่ละรายผู้รับในประเทศมีราคารวมค่าขนส่งและค่าประกันภัย (CIF) ที่มีมูลค่ามากกว่า 1 บาทแต่ไม่เกิน 1,500 บาท

ข้อ 2 ผู้นำของเข้าต้องปฏิบัติตามพิธีการที่อธิบดีกรมศุลกากรประกาศกำหนด

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสิบห้าวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

ประกาศ ณ วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2567

พิชัย ชุณหวชิร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)