มาตรการ TEST AND GO ใหม่ เดินทางเข้าไทย เริ่ม 1 เม.ย. 2565

ทั่วไป

4,069 VIEWS

การเดินทางเข้าประเทศไทยในรูปแบบ TEST AND GO, SANDBOX และ Alternative Quarantine มีการปรับมาตรการใหม่ โดยเริ่มใช้บังคับตั้งแต่ 1 เมษายน 2565

สรุปหลักเกณฑ์ใหม่ เริ่มตั้งแต่ 1 เม.ย. 2565

 • ยกเลิกการแสดงผลตรวจ RT-PCR ที่ตรวจภายใน 72 ชั่วโมง ก่อนเดินทาง สำหรับการเข้าประเทศทุกมาตรการ
 • ลดระยะเวลาพำนักในพื้นที่ Sandbox เหลือ 5 วัน (สำหรับมาตรการ Sandbox)
 • ลดระยะเวลากักตัวของมาตรการ AQ เหลือ 5 วัน สำหรับทั้งผู้ที่ได้รับวัคซีนครบ และได้รับวัคซีนไม่ครบ / ไม่ได้รับวัคซีน
 • มาตรการ Test and Go ตามเดิม

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับอนุมัติ Thailand Pass และมีกำหนดเดินทางเข้าไทยแบบ Test&Go ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 สามารถเดินทางเข้าไทยโดยใช้มาตรการใหม่

1. หลักเกณฑ์สำหรับ Test&Go

 • เป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนครบตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด คือ เป็นวัคซีนที่ขึ้นทะเบียนกับ อย. หรือ รับรองโดยกระทรวงสาธารณสุข หรือ WHO และได้รับอย่างน้อย 14 วัน ก่อนเดินทาง โดยสามารถเดินทางมาได้จากทุกประเทศ / พื้นที่

เอกสารประกอบการลงทะเบียน

 1. หนังสือเดินทาง
 2. หลักฐานการได้รับวัคซีน
  • กรณีอายุ 18 ปีขึ้นไป ต้องได้รับวัคซีนครบตามข้อกําหนด
  • กรณีอายุต่ำกว่า 18 ปี ดังนี้
   • หากเดินทางพร้อมผู้ปกครอง/ผู้ดูแล ไม่จําเป็นต้องได้รับวัคซีน
   • หากเดินทางคนเดียว
    • อายุต่ำกว่า 12 ปี ต้องได้รับวัคซีนครบตามข้อกําหนด
    • อายุ 12-17 ปี ต้องได้รับวัคซีนอย่างน้อย 1 โดส
 3. หลักฐานการชําระเงินค่าโรงแรม SHA Extra+/AQ จํานวน 1 วัน (วันที่เดินทางมาถึง) และค่าตรวจ RT-PCR 1 ครั้ง ชุดตรวจ ATK self-test 1 ชุดและพาหนะรับส่งจากสนามบิน
 4. ประกันภัยที่ครอบคลุม ค่ารักษาพยาบาลในวงเงิน ไม่น้อยกว่า USD 20,000 (ผู้มีสัญชาติไทยไม่ต้องมีประกัน และชาวต่างชาติที่มีถิ่นพํานัก สามารถใช้เอกสารประกันสังคมหรือเอกสารรับรองจากนายจ้าง / หน่วยงานในไทยแทนได้)

การลงทะเบียน

 1. ลงทะเบียนบนระบบ Thailand Pass (ใช้เวลาพิจารณา 3 – 7 วัน)
 2. เดินทางจากสนามบิน/ด่านตม. ไปยังโรงแรมด้วยพาหนะของโรงแรมในรูปแบบ sealed route
 3. ตรวจหาเชื้อแบน RT-PCR ในวันแรก และรอผลตรวจที่โรงแรม
 4. ตรวจ ATK self-test ด้วยตนเองในวันที่ 5-6  และรายงานผลตรวจผ่านช่องทางที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

หมายเหตุ: ยกเลิกการตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทางเข้าไทย

ยกเลิกการตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทางเข้าไทย  แต่ผู้เดินทางต้องตรวจสอบข้อกําหนดของแต่ละสายการบิน / ประเทศที่แวะเปลี่ยนเครื่อง (transit)

2. หลักเกณฑ์ SANDBOX ใหม่

 • พํานักในพื้นที่ Sandbox 5 วัน จึงสามารถเดินทางไปยังพื้นที่อื่นๆ ได้
 • ปัจจุบัน พื้นที่ Sandbox ได้แก่
  1. ภูเก็ต
  2. กระบี่
  3. พังงา
  4. สุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย เกาะเต่า และเกาะพะงัน)
  5. ชลบุรี (เมืองพัทยา และบางอําเภอ) และ
  6. ตราด (เกาะช้าง)

เอกสารประกอบการลงทะเบียน

 1. หนังสือเดินทาง
 2. หลักฐานการได้รับวัคซีน
  • กรณีอายุ 18 ปีขึ้นไป ต้องได้รับวัคซีนครบตามข้อกําหนด
  • กรณีอายุต่ำกว่า 18 ปี ดังนี้
   • หากเดินทางพร้อมผู้ปกครอง/ผู้ดูแล ไม่จําเป็นต้องได้รับวัคซีน
   • หากเดินทางคนเดียว
    • อายุต่ำกว่า 12 ปี ต้องได้รับวัคซีนครบตามข้อกําหนด
    • อายุ 12-17 ปี ต้องได้รับวัคซีนอย่างน้อย 1 โดส
 3. หลักฐานการชําระเงินค่าโรงแรม SHA Extra+/AQ จํานวน 1 วัน (วันที่เดินทางมาถึง) และค่าตรวจ RT-PCR 1 ครั้ง ชุดตรวจ ATK self-test 1 ชุดและพาหนะรับส่งจากสนามบิน
 4. ประกันภัยที่ครอบคลุม ค่ารักษาพยาบาลในวงเงิน ไม่น้อยกว่า USD 20,000 (ผู้มีสัญชาติไทยไม่ต้องมีประกัน และชาวต่างชาติที่มีถิ่นพํานักสามารถใช้เอกสารประกันสังคมหรือเอกสารรับรองจากนายจ้าง / หน่วยงานในไทยแทนได้)

ทั้งนี้ จะตรวจหาเชื้อแบบ RT-PCR ในวันที่ 0-1

หมายเหตุ:

 • การพิจารณาอนุมัติ Thailand Pass ใช้เวลา 3-7 วัน
 • ยกเลิกการตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทางเข้าไทย แต่ผู้เดินทางต้องตรวจสอบข้อกําหนดของแต่ละสายการบิน / ประเทศที่แวะเปลี่ยนเครื่อง (transit)

3. หลักเกณฑ์สำหรับ ALTERNATIVE QUARANTINE

 • กักตัว 5 วัน สําหรับสําหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนครบตามข้อกําหนด / ผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีน หรือได้รับไม่ครบตามข้อกําหนด

เอกสารประกอบการลงทะเบียน

 1. หนังสือเดินทาง
 2. หลักฐานการชําระเงินค่าโรงแรม AQ จํานวน 5 วัน และค่าตรวจ RT-PCR 1 ครั้ง และพาหนะรับส่งจากสนามบิน
 3. ประกันภัยที่ครอบคลุม ค่ารักษาพยาบาลในวงเงิน ไม่น้อยกว่า USD 20,000 (ผู้มีสัญชาติไทยไม่ต้องมีประกัน และชาวต่างชาติที่มีถิ่นพํานักสามารถใช้เอกสารประกันสังคมหรือเอกสารรับรองจากนายจ้าง / หน่วยงานในไทยแทนได้)

ทั้งนี้ จะตรวจหาเชื้อแบบ RT-PCR ในวันที่ 4-5

หมายเหตุ:

 • การพิจารณาอนุมัติ Thailand Pass ใช้เวลา 3-7 วัน
 • ยกเลิกการตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทางเข้าไทย แต่ผู้เดินทางต้องตรวจสอบข้อกําหนดของแต่ละสายการบิน / ประเทศที่แวะเปลี่ยนเครื่อง (transit)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

กรณีมีคําถามเพิ่มเติม โปรดติดต่อกรมการกงสุล

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)