Tag: SME

ภาษีธุรกิจ

‘สรรพากร’ ชง หักรายจ่ายภาษีได้ 2 เท่า ช่วย SMEs ใช้เครื่องมือดิจิทัล

กรมสรรพากรชงกระทรวงการคลัง ขอหักรายจ่ายภาษีได้ 2 เท่า ช่วย SMEs ไทย ใช้เครื่องมือดิจิทัล ซื้อ Software พัฒนาธุรกิจภายในประเทศ อ่านต่อ

SME

สรรพากรขยายเวลา ผู้ประกอบการยื่นภาษีออนไลน์ ถึง 30 ก.ย. 63

มาตรการขยายเวลาการยื่นและชำระภาษีผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ผู้ประกอบการสามารถยื่นภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย, ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30, ภ.พ.36), ภาษีธุรกิจเฉพาะ ได้ถึง 30 ก.ย. 63 อ่านต่อ

SME

รู้จัก Risk-Based Audit (RBA) ระบบตรวจสอบ(ไม่)ใหม่ จากสรรพากร

Risk Based Audit System หรือ RBA ระบบที่สรรพากรใช้คัดกรองว่า ธุรกิจใดจัดอยู่ในกลุ่มทำบัญชีและยื่นภาษีถูกต้อง หรือ ธุรกิจใดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะเลี่ยงภาษี อ่านต่อ

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)